Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі

СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Трудове законодавство
14.02.2007
Контрактна форма трудового договору

На практиці часто виникають питання, пов’язані із запровадженням контрактної форми трудового договору, зокрема щодо сфери застосування контракту, умов прийняття на роботу і звільнення з роботи за контрактом, порядку переукладення контракту і продовження строку його дії та ін. Відповіді на основні з них — у статті...

Відповідно до частини третьої статті 21 КЗпП контракт є особливою формою трудового договору, в якому строк його дії, права, обов’язки і відповідальність сторін (у т. ч. матеріальна), умови матеріального забезпечення й організації праці працівника, умови розірвання договору, зокрема дострокового, можуть встановлюватися угодою сторін.

Оскільки згідно з цією статтею сфера застосування контракту визначається законами України, роботодавець може вимагати від працівника, який влаштовується на роботу чи працює за безстроковим трудовим договором, укладання контракту тільки в тому разі, якщо він належить до категорії працівників, які згідно із законами працюють за контрактом (таких законів налічується близько 30, серед них Закони України «Про залізничний транспорт», «Про освіту», «Про основи державної політики у сфері науки і науково-технічної діяльності» та ін.). Тобто, якщо чинним законодавством укладання контракту у відповідному випадку не передбачено, роботодавець і працівник укладати контракт не мають права, хоч би він укладався за повної згоди сторін.

Підставою для укладення контрактів з керівниками підприємств незалежно від форми власності є стаття 65 Господарського кодексу України (ГК).

Для керівників державних підприємств контракт є обов’язковою формою трудового договору, який укладається за Типовою формою контракту з керівником підприємства, що є в державній власності, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 1995 р. № 597.

У разі укладання контрактів з керівниками підприємств недержавної форми власності зазначена Типова форма може використовуватися тільки як методичний матеріал.

Тлумачення терміна «підприємство», який міститься в статті 62 ГК, дає підстави зробити висновок про те, що контракт не укладається з керівниками філій, представництв, а також директорами за напрямками діяльності цих організаційних структур, оскільки вони мають статус заступників генерального директора.

Під час укладення контрактів слід керуватися Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170, а також Типовою формою контракту з працівником, затвердженою наказом Мінпраці України від 15 квітня 1994 р. № 23 (Додаток).

Визначаючи сферу застосування контрактної форми трудового договору, нерідко посилаються на статтю 9 Закону України «Про підприємництво» від 7 лютого 1991 р. № 698-XII. Проте слід зазначити, що з набуттям чинності з 1 січня 2004 року Господарським кодексом України цей Закон втратив силу. Замість нього зазначені відносини регулюються статтею 46 ГК, але вона не може бути прямою підставою для укладення контрактів, оскільки не розширює сферу їх застосування. Цією статтею лише встановлено, що під час укладання трудового договору (контракту, угоди) підприємець зобов’язується забезпечити належні і безпечні умови праці, оплату праці, не нижчу від визначеної законом, та її своєчасне одержання працівниками, а також інші соціальні гарантії, включаючи соціальне й медичне страхування та соціальне забезпечення відповідно до законодавства України. Тобто стаття 46 ГК припускає можливість (а не право) роботодавця укладати відповідно до чинного законодавства або трудовий договір, або контракт, або угоду, а також встановлює обов’язок роботодавця забезпечити належні і безпечні умови праці тощо.

Укладений контракт є підставою для видання наказу про прийняття на роботу або зарахування на посаду з дня, встановленого угодою сторін. Отже, контракт набуває чинності або з моменту підписання його сторонами, або з моменту, визначеного в контракті. Контракт укладається лише в письмовій формі (п. 3 ст. 24 КЗпП) і оформлюється у двох примірниках (для кожної зі сторін), що мають однакову юридичну силу.

На практиці часто виникають питання, пов’язані із запровадженням контрактної форми трудового договору. Для запровадження контрактної форми трудового договору з раніше прийнятими працівниками слід видати наказ про те, що на підставі відповідного закону змінюється форма трудового договору, і ознайомити з ним працівників за два місяці до укладання контракту (ст. 32 КЗпП). Таке попередження необхідне тому, що працівники, які відмовилися підписати контракти, підлягають звільненню за пунктом 6 статті 36 КЗпП (відмова від продовження роботи у зв’язку із змінами істотних умов праці).

Розірвання контракту провадиться з підстав, передбачених як законодавством, так і самим контрактом.

Класичною підставою для розірвання контракту є закінчення строку його дії. У цьому випадку працівник звільняється за пунктом 2 статті 36 КЗпП, про що робиться відповідний запис у трудовій книжці. Попереджати працівника про звільнення з цієї підстави не потрібно.

Тільки при достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом (п. 4–6 Типової форми контракту з працівником), він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

У разі дострокового розірвання контракту з ініціативи роботодавця у випадках, передбачених статтями 40, 41 КЗпП, звільнення працівників провадиться з дотриманням вимог законодавства щодо порядку звільнення з цих підстав (ст. 43, 147, 148 КЗпП). При цьому якщо працівник не є членом профспілки підприємства, то попередньої згоди профспілкового органу на його звільнення не потрібно.

Дострокове звільнення з ініціативи працівника провадиться відповідно до статті 39 КЗпП, якою визначено поважні причини для звільнення. Якщо працівник звільняється з підстав, передбачених контрактом (наприклад, за розголошення комерційної таємниці, невиконання умов контракту, порушення правил безпеки виробництва, недодержання заходів щодо охорони навколишнього середовища), розірвання контракту провадиться за пунктом 8 ст. 36 КЗпП.

За два місяці до закінчення строку чинності контракту за угодою сторін його може бути продовжено або укладено на новий строк. При цьому норма частини другої статті 391 КЗпП щодо продовження дії строкового трудового договору на невизначений строк у разі переукладення його один чи декілька разів не поширюється на контракт, який є різновидом строкового трудового договору, укладеного відповідно до частини другої статті 23 КЗпП.


Додаток

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Міністерства праці України
від 15 квітня 1994 р. № 23

Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
28 квітня 1994 р. за № 84/293


ТИПОВА ФОРМА
контракту з працівником*

Місто ______________

«___» ___________ 20__ р.

        Підприємство, установа, організація (громадянин)    (повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця)    в особі власника або уповноваженого ним органу           (посада)               (прізвище, ім’я, по батькові)      іменований далі роботодавець, з одного боку, та громадянин      (прізвище, ім’я, по батькові)     іменований далі працівник, з другого боку, уклали цей контракт про таке:

        Працівник      (прізвище, ім’я, по батькові)     приймається (наймається) на роботу    (найменування структурного підрозділу підприємства, установи, організації: цех, відділ, лабораторія тощо)    за професією (посадою)**    (повне найменування професії, посади)   кваліфікацією    (розряд, кваліфікаційна категорія)   .

       Працівнику (не) встановлюється строк випробування
       -------------------(непотрібне викреслити)-------------------
___________________________________________
             (тривалість строку випробування)

Загальні положення

        1. Цей контракт є строковим трудовим договором. На підставі контракту виникають трудові відносини між працівником і підприємством, установою, організацією та громадянином, які з боку останнього реалізуються роботодавцем.

        2. Терміном «сторони» в цьому контракті позначаються роботодавець і працівник.

Обов’язки сторін

        3. За цим контрактом працівник зобов’язується виконувати роботу, визначену цим контрактом, а роботодавець зобов’язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством, колективним договором і угодою сторін.

        4. Працівник зобов’язується (зазначаються основні характеристики роботи та вимоги до рівня її виконання: за обсягом виробництва (робіт), якістю продукції, що випускається (якістю обслуговування), рівня виконання норм та нормованих завдань, дотримання правил з охорони праці, строків її виконання тощо):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

        5. Роботодавець зобов’язується організувати працю працівника, забезпечити безпечні і нешкідливі умови праці, обладнати робоче місце відповідно до вимог нормативних актів про охорону праці (зазначаються конкретні заходи щодо організації виробничого процесу, обладнання робочого місця, підготовки та підвищення кваліфікації працівника та забезпечення інших умов праці тощо):
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

        6. Обов’язок роботодавця щодо забезпечення умов роботи на робочому місці із зазначенням достовірних характеристик, компенсацій і пільг працівнику за роботу в небезпечних і шкідливих умовах праці:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Робочий час

        7. Працівник зобов’язується виконувати Правила внутрішнього трудового розпорядку.

        8. Особливості режиму робочого часу (неповний робочий день, неповний робочий тиждень, погодинна робота тощо):
___________________________________________
                         (вказати необхідне)

Оплата праці та соціально-побутове забезпечення працівника

        9. За виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, працівнику встановлюється:

посадовий оклад (тарифна ставка, відрядна розцінка) у розмірі ____________ на місяць або у розмірі за 1 годину роботи;
        надбавка (доплата та інші виплати)    (вказати види доплат, надбавок тощо)    у розмірі (у % до тарифної ставки, посадового окладу).

        10. У разі використання працівником власного автомобіля для службових поїздок йому встановлюється компенсація    (вказати вид, розмір)   .

        11. Працівнику надається щорічна оплачувана відпустка тривалістю:
        основна __________ днів,
        додаткова __________ днів.
        До щорічної відпустки виплачується матеріальна допомога у розмірі __________.

        12. Додаткові пільги, гарантії, компенсації:      (за необхідності вказати, які з них надаються за рахунок коштів роботодавця)     .

Відповідальність сторін, вирішення спорів

        13. У випадку невиконання чи неналежного виконання обов’язків, передбачених цим контрактом, сторони несуть відповідальність відповідно до чинного законодавства та цього контракту.

        14. Спори між сторонами вирішуються у порядку, встановленому чинним законодавством.

        15. Інші умови: ______________________ (за необхідності вказати інші умови, передбачені Положенням про порядок укладання контрактів при прийнятті (найманні) на роботу працівників, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 19 березня 1994 р. № 170).

Зміни, припинення та розірвання контракту

        16. Зміни та доповнення до цього контракту вносяться тільки за угодою сторін, складеною у письмовій формі.

        17. Цей контракт припиняється:
        а) після закінчення строку дії контракту;
        б) за згодою сторін;
        в) з ініціативи роботодавця до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтями 40, 41 КЗпП України) та цим контрактом;
        г) з ініціативи працівника до закінчення строку дії контракту у випадках, передбачених законодавством (статтею 39 КЗпП України) та цим контрактом;

(підпункт «г» пункту 17 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства праці України від 12 квітня 1995 р. № 20)

        д) з інших підстав, передбачених законодавством.

        18. Додаткові підстави припинення та розірвання контракту, не передбачені чинним законодавством:

  1. ___________________________________________
  2. ___________________________________________
  3. ___________________________________________

        При розірванні контракту з підстав, не передбачених чинним законодавством, звільнення провадиться за пунктом 8 статті 36 КЗпП України.

        19. У разі дострокового припинення контракту з незалежних від працівника причин, в тому числі розірвання контракту працівником — з причин невиконання чи неналежного виконання роботодавцем зобов’язань, передбачених цим контрактом або роботодавцем — з підстав, не передбачених чинним законодавством та цим контрактом, встановлюються відповідно додаткові гарантії та (або) компенсації моральної та матеріальної шкоди, заподіяної працівникові:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

(пункт 19 із змінами, внесеними згідно з наказом
Міністерства праці України від 12 квітня 1995 р. № 20)

        20. При достроковому розірванні контракту у разі невиконання або неналежного виконання сторонами зобов’язань, передбачених контрактом, він розривається з попередженням відповідної сторони за два тижні.

        21. За два місяці до закінчення строку чинності контракту він може бути за згодою сторін продовжений або укладений на новий строк.

Термін дії та інші умови контракту

        22. Строк дії контракту з ________ до ________. Контракт набуває чинності з моменту його підписання сторонами або ___________________________________________.

        23. Сторони можуть передбачати у контракті випадки конфіденційності умов цього контракту або окремих його частин:
___________________________________________
___________________________________________

        Конфіденційність контракту не поширюється на умови, врегульовані чинним законодавством, та щодо органів, які здійснюють контроль за їх додержанням.

        24. Умови цього контракту можуть бути змінені тільки за згодою сторін у письмовій формі.

        25. Цей контракт укладений у двох примірниках, які зберігаються у кожної із сторін і мають однакову юридичну силу.

        Додатки до контракту:
___________________________________________
       (вказується перелік додатків, якщо вони є)

        26. Інші умови, пов’язані зі специфікою праці:
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

Адреси сторін

        27. Відомості про роботодавця:
        Повна назва підприємства, установи, організації або прізвище, ім’я, по батькові громадянина-підприємця ___________________________________________
        Адреса ___________________________________________
        Розрахунковий рахунок № (№ свідоцтва про реєстрацію громадянина-підприємця) в ___________________________________________

        28. Відомості про працівника:
        Домашня адреса: ___________________________________________
        Домашній телефон: ___________________________________________
        Службовий телефон: ___________________________________________
        Паспорт: серія _____ № __________ виданий «___» ___________ 20__ р.      (вказати орган, що видав паспорт)     

        Підстава для пільг по оподаткуванню та інших пільг
     (вказати відомості про кількість дітей, утриманців, інші підстави)     

 

РОБОТОДАВЕЦЬ
_____________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

«___» ___________ 20__ р.

М. П.

ПРАЦІВНИК
______________________________
(прізвище, ім’я, по батькові, підпис)

«___» ___________ 20__ р.

_____________
* Ця Типова форма не поширюється на керівників підприємств державної форми власності.
** Запис робиться відповідно до Класифікатора професій і посад, тарифно-кваліфікаційних довідників професій, кваліфікаційних довідників посад.

 

Статья предоставлена нашему порталу
редакцией журнала «Справочник кадровика»

Джерело: HR-Лига Автор: Тубелець Ірина
Переглядів: 76446 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Новий порядок бронювання військовозобов’язаних
У чому полягають особливості надання відпусток в умовах воєнного стану?
Табель обліку робочого часу: від обов’язку до відповідальності
Спрощений режим регулювання трудових відносин: реформа та її зміст
Робота та відпочинок у воєнний час
Усе про відрядження
Правові аспекти найманої праці в сільському господарстві
Відпустки «чорнобильцям»
Відпустки без збереження зарплати: види, умови та строки надання
Позмінний графік: як організувати роботу співробітників
Відпустки: види та умови надання
Відпустка «за свій рахунок»: кому і скільки
Поощрение работников и привлечение их к дисциплинарной ответственности
Гарантии и компенсации работникам
Трудовые льготы: права беременных женщин, женщин с детьми, молодежи, одиноких матерей и отцов при трудоустройстве
Трудовые гарантии для некоторых категорий работников
Контракт як особлива форма трудового договору
Відпустка при переведенні працівника на інше підприємство: все що потрібно знати
Страховий стаж для лікарняних
Щорічні відпустки та їх документальне оформлення
Звільнення за ініціативою осіб, які не є стороною такого трудового договору
Робота у вихідні та святкові дні
Сокращение штата и численности работников при реорганизации
Догана: порядок накладення і зняття
Вихідна допомога при звільненні: розмір, розрахунок, умови виплати
Организация и оплата труда сезонных работников
Проверки Гоструда: виды, основания, права и обязанности инспекторов, обжалование результатов
Отпуска: правила и порядок предоставления
Створення на підприємстві комісії із соціального страхування — особливості документального оформлення
Захист при перевірці органами контролю: алгоритм дій

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2024 © МЕДІА-ПРО
2024 © HR Liga

Copyright © 2005–2024 HR Liga
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com