Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Професійна класифікація
17.02.2006
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція начальника відділу кадрів

Типова кваліфікаційна характеристика на посаду начальника відділу кадрів, наведена нижче, міститься у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Також наведемо зразок посадової інструкції начальника відділу кадрів, розробленої на основі вищезазначеної типової кваліфікаційної характеристики та загальних положень Випуску 1 Довідника.


НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ КАДРІВ

Завдання та обов’язки

— Очолює роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух.

— Керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів.

— Організовує розроблення прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю, інформування робітників підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розташування об’яв про наймання працівників.

— Бере участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії підприємства.

— Вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства.

— Забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та виховної роботи.

— Здійснює роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей; контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства.

— Здійснює планомірну роботу зі створення резерву для висування на підставі таких організаційних форм, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне пересування керівників і спеціалістів, навчання на спеціальних курсах, стажування на відповідних посадах.

— Бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів.

— Організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород.

— Забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування, а також документів необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення.

— Організовує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми «АСУ-кадри» системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов’язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування.

— Здійснює методичне керівництво роботою інспекторів з кадрів підрозділів підприємства, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами.

— Вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами.

— Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників.

— Здійснює зв’язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів.

— Організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку, розроблює заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання.

— Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами.

— Керує працівниками відділу.

Повинен знати:

— законодавчі і нормативні акти, методичні матеріали з управління персоналом; трудове законодавство;

— структуру і штат підприємства;

— його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;

— кадрову політику і стратегію підприємства;

— порядок складання прогнозів, визначення перспективної і поточної потреби у кадрах; джерела забезпечення підприємства кадрами;

— стан ринку праці;

— системи і методи оцінювання персоналу;

— методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів;

— порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом;

— порядок формування і ведення банку даних про персонал підприємства;

— організацію табельного обліку;

— методи обліку руху кадрів, порядок складання встановленої звітності;

— можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб;

— передовий вітчизняний і світовий досвід роботи з персоналом;

— основи профорієнтаційної роботи;

— порядок розроблення планів комплектування підприємства кадрами;

— положення про порядок призначення та виплати державної допомоги;

— порядок оформлення приймання, переведення та звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок та особових справ, оформлення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям;

— організацію табельного обліку;

— методи обліку просування кадрів, порядок складання встановленої звітності;

— основи профорієнтаційної роботи;

— основи соціології, психології праці, економіки, організації виробництва та управління;

— трудове законодавство;

— засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст). Стаж роботи з управління персоналом — не менше 2 років.


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор підприємства

____________________

(назва підприємства)

___________ П. П. Марченко

«_____» _____________ 2006 р.

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
начальника відділу кадрів

1. Загальні положення

Начальник відділу кадрів призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства _____________________ (назва підприємства).

Начальник відділу кадрів підпорядкований директору підприємства.

У своїй діяльності начальник відділу кадрів керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Начальник відділу кадрів:

— організовує роботу із забезпечення підприємства працівниками потрібних професій, спеціальностей і кваліфікації згідно з цілями, стратегією та профілем підприємства, зовнішніми та внутрішніми умовами його діяльності, які змінюються, із формування і ведення банку даних про кількісний та якісний склад кадрів, його розвиток та рух;

— керує розробленням перспективних і річних планів комплектування підприємства персоналом з урахуванням перспектив його розвитку, змін складу працюючих у зв’язку з упровадженням нової техніки та технології, механізації та автоматизації виробничих процесів, а також пуском виробничих об’єктів;

— організовує розроблення прогнозів, визначення поточної і перспективної потреби в кадрах і джерел її задоволення на основі вивчення ринку праці, встановлення прямих зв’язків з навчальними закладами і службами зайнятості, контактів з підприємствами аналогічного профілю, інформування робітників підприємства про наявні вакансії, використання засобів масової інформації для розташування об’яв про наймання працівників;

— бере участь у розробленні кадрової політики і кадрової стратегії підприємства;

— вирішує питання найму, звільнення, переведення працівників, контролює їх розстановку і правильність використання у підрозділах підприємства;

— забезпечує приймання, розміщення молодих працівників згідно з одержаною в навчальному закладі професією і спеціальністю, спільно з керівниками підрозділів і громадськими організаціями здійснює проведення їх стажування та виховної роботи;

— здійснює роботу з добору, відбирання і розставлення кадрів на основі оцінювання їх кваліфікації, особистих і ділових якостей;

— контролює правильність використання працівників у підрозділах підприємства;

— здійснює планомірну роботу зі створення резерву для висування на підставі таких організаційних форм, як планування ділової кар’єри, підготовка кандидатів на висування за індивідуальними планами, ротаційне пересування керівників і фахівців, навчання на спеціальних курсах, стажування на відповідних посадах;

— бере участь в атестації, розробленні заходів щодо реалізації рекомендацій атестаційних комісій, визначає коло працівників, які підлягають черговій та повторній атестації, забезпечує підготовку необхідних документів;

— організовує своєчасне оформлення приймання, переведення і звільнення працівників згідно з трудовим законодавством, положеннями, інструкціями і наказами керівника підприємства, облік особового складу, видавання довідок про теперішню і минулу трудову діяльність працюючих, збереження і заповнення трудових книжок та ведення встановленої документації з кадрів, а також підготовку матеріалів для рекомендації працівників до заохочень та винагород;

— забезпечує підготовку документів з пенсійного страхування, а також документів необхідних для призначення пенсій працівникам підприємства і їх сім’ям, а також подання їх до органів соціального забезпечення;

— організовує розроблення і реалізацію заходів, спрямованих на вдосконалення керування кадрами на основі впровадження відповідної підсистеми «АСУ-кадри» системи добору, розстановки кадрів, яка забезпечує відбір найбільш підготовлених працівників для ефективного виконання ними своїх обов’язків, профвідбір та профадаптацію кадрів, їх професійно-кваліфікаційне просування;

— здійснює методичне керівництво виконання керівниками структурних підрозділів постанов, наказів і розпоряджень з питань роботи з кадрами;

— вживає заходів щодо вдосконалення форм і методів роботи з кадрами. Вивчає та узагальнює підсумки роботи з кадрами, аналізує причини плинності, прогулів та інших порушень трудової дисципліни, готує пропозиції щодо усунення виявлених недоліків, закріплення кадрів, вживає заходів щодо працевлаштування вивільнених працівників. Здійснює зв’язок з іншими підприємствами в питаннях добору кадрів;

— організовує табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контроль за станом трудової дисципліни в структурних підрозділах підприємства і додержанням працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

— розроблює заходи щодо поліпшення трудової дисципліни, зниження витрат робочого часу, контролює їх виконання;

— забезпечує складання встановленої звітності з обліку особового складу та роботи з кадрами;

— керує працівниками відділу.

3. Права

Начальник відділу кадрів має право:

— представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до компетенції Відділу за дорученням директора підприємства або його заступника;

— одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ обов’язків;

— перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах апарату управління підприємства;

— вносити пропозиції керівництву підприємства щодо заходів покращення роботи з кадрами.

4. Відповідальність

Згідно з чинним законодавством начальник відділу кадрів несе повну відповідальність за якісне і своєчасне виконання покладених на нього завдань і функцій, передбачених Положенням про відділ кадрів та цією Інструкцією.

5. Повинен знати

Начальник відділу кадрів повинен знати:

— законодавчі і нормативні акти, методичні матеріали з управління персоналом;

— трудове законодавство; структуру і штат підприємства;

— його профіль, спеціалізацію і перспективи розвитку;

— кадрову політику і стратегію підприємства;

— порядок складання прогнозів, визначення перспективної і поточної потреби у кадрах;

— джерела забезпечення підприємства кадрами;

— стан ринку праці;

— системи і методи оцінювання персоналу;

— методи аналізу професійно-кваліфікаційної структури кадрів;

— порядок оформлення, ведення і збереження документації, пов’язаної з кадрами і їх рухом;

— порядок формування і ведення банку даних про персонал підприємства;

— організацію табельного обліку;

— методи обліку руху кадрів, порядок складання встановленої звітності;

— можливості використання сучасних інформаційних технологій у роботі кадрових служб;

— передовий вітчизняний і світовий досвід роботи з персоналом;

— основи профорієнтаційної роботи;

— порядок розроблення планів комплектування підприємства кадрами;

— положення про порядок призначення та виплати державної допомоги;

— порядок оформлення приймання, переведення та звільнення працівників, ведення і зберігання їх трудових книжок та особових справ, оформлення пенсій працівникам підприємства та їх сім’ям;

— організацію табельного обліку;

— методи обліку просування кадрів, порядок складання встановленої звітності;

— основи профорієнтаційної роботи;

— основи соціології, психології праці, економіки, організації виробництва та управління; трудове законодавство; засоби обчислювальної техніки, комунікацій і зв’язку.

6. Кваліфікаційні вимоги

Начальником відділу кадрів призначається особа, яка має повну вищу освіту відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст) та стаж роботи з управління персоналом — не менше 2 років.

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

1. У відділі організації праці отримує штатний розпис і зміни до нього та зміни в структурі підприємства.

2. Відділу бухгалтерського обліку та звітності надає копії наказів про звільнення, прийняття і переміщення за посадами.

____________________________
(підпис начальника відділу кадрів)

Джерело: Автор: Міністерства праці і соціальної політики України
Переглядів: 65292 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція менеджера з персоналу
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція інспектора з кадрів

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com