Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку





Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Професійна класифікація
16.02.2006
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція менеджера з персоналу

Типова кваліфікаційна характеристика на посаду менеджера з персоналу, наведена нижче, міститься у Випуску 1 «Професії працівників, що є загальними для всіх видів економічної діяльності» (Розділ 1 «Професії керівників, професіоналів, фахівців та технічних службовців») Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, що розроблений та затверджений наказом Міністерства праці та соціальної політики України від 29 грудня 2004 року № 336.

Також наведемо зразок посадової інструкції менеджера з персоналу, розробленої на основі вищезазначеної типової кваліфікаційної характеристики та загальних положень Випуску 1 Довідника.


МЕНЕДЖЕР З ПЕРСОНАЛУ

Завдання та обов’язки

— Організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу.

— Забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.

— Безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, установи, організації, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології.

— Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.

— Організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства.

— Розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах.

— Інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом.

— Очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників.

— Організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад.

— Забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок.

— Організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами.

— Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів.

— Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.

— Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.

— Організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.

— Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

Повинен знати:

— законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які регламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;

— цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;

— трудове законодавство; основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;

— кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;

— методику планування і прогнозування потреби персоналу;

— методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;

— сучасні концепції управління персоналом;

— систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;

— основи технології виробництва та перспективи розвитку, структуру управління та кадровий склад;

— основи соціології та психології праці;

— етику ділового спілкування;

— передові технології кадрової роботи, стандарти та уніфіковані форми кадрової документації;

— методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;

— правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

Кваліфікаційні вимоги

Повна вища освіта напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повна вища освіта (спеціаліст, магістр), стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломна освіта за напрямом «Менеджмент».


ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор підприємства

____________________

(назва підприємства)

___________ П. П. Марченко

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ
менеджера з персоналу відділу кадрів

1. Загальні положення

Менеджер з персоналу призначається на посаду та звільняється з неї наказом директора підприємства ___________________ (назва підприємства) за поданням начальника відділу.

Менеджер з персоналу підпорядкований начальнику відділу.

У своїй діяльності менеджер з персоналу керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, статутом підприємства, положенням про Відділ кадрів, правилами внутрішнього трудового розпорядку і іншими нормативними актами, а також цією Інструкцією.

2. Завдання та обов’язки

Менеджер з персоналу:

— організовує роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку підприємства, установи, організації та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу;

— забезпечує роботу з укомплектування підприємства, установи, організації працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника;

— безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку підприємства, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології;

— вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами;

— організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку підприємства;

— розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах;

— інформує та консультує керівників різних рівнів з питань організації управління персоналом;

— очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників;

— організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих, атестацій, конкурсів на заміщення вакантних посад;

— забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок;

— організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з кадрами;

— бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів;

— контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом. Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку;

— організовує проведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток;

— контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку;

— забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.

3. Права

Менеджер з персоналу має право:

— представляти підприємство в інших організаціях з питань, які входять до компетенції Відділу за дорученням директора підприємства, його заступника або начальника відділу;

— одержувати у встановленому порядку від працівників апарату управління підприємства інформацію, документи, необхідні для виконання покладених на Відділ обов’язків;

— перевіряти роботу з кадрів у структурних підрозділах апарату управління підприємства;

— вносити пропозиції начальнику відділу щодо заходів покращення роботи з кадрами.

4. Відповідальність

Менеджер з персоналу несе відповідальність за якісне та своєчасне виконання покладених доручень начальника відділу; виконання правил внутрішнього трудового розпорядку, завдань та обов’язків покладених на нього цією Інструкцією.

5. Повинен знати

Менеджер з персоналу повинен знати:

— законодавчі та нормативно-правові акти, методичні матеріали, які регламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом;

— цілі, стратегію розвитку та бізнес-план підприємства;

— трудове законодавство;

— основи ринкової економіки, підприємництва та ведення бізнесу;

— кон’юнктуру ринку праці та освітніх послуг;

— методику планування і прогнозування потреби персоналу;

— методи аналізу кількісного та якісного складу працюючих;

— сучасні концепції управління персоналом;

— систему стандартів з праці, трудових і соціальних нормативів;

— основи технології виробництва та перспективи розвитку, структуру управління та кадровий склад;

— основи соціології та психології праці;

— етику ділового спілкування;

— передові технології кадрової роботи, стандарти та уніфіковані форми кадрової документації;

— методи оброблення інформації із застосуванням сучасних технічних засобів комунікацій та зв’язку, обчислювальної техніки;

— правила та норми охорони праці, пожежної безпеки та виробничої санітарії.

6. Кваліфікаційні вимоги

Менеджером з персоналу призначається особа, яка має повну вищу освіту напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) без вимог до стажу роботи; або повну вищу освіту (спеціаліст, магістр) і стаж роботи за фахом — не менше 2 років та післядипломну освіта за напрямом «Менеджмент».

7. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

1. У відділі організації праці отримує штатний розпис і зміни до нього та зміни в структурі підприємства.

2. Отримує від інспектора з кадрів необхідні матеріали для виконання функціональних завдань та обов’язків.

___________________________
(підпис менеджера з персоналу)

Джерело: Автор: Міністерство праці та соціальної політики України
Переглядів: 44383 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція начальника відділу кадрів
Типова кваліфікаційна характеристика та посадова інструкція інспектора з кадрів

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com