Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Нормативна база

ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від 26 жовтня 2009 р. № 403

Про затвердження Інструкції
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2009 р. за № 1211/17227

Із змінами і доповненнями, внесеними
наказом Державної служби статистики України
від 27 лютого 2013 року № 67

Наказ втратив чинність
(згідно з наказом Державної служби статистики України
від 12 січня 2023 року № 12)

Відповідно до статей 4, 14, 18 Закону України «Про державну статистику», частини 8 статті 19 Господарського кодексу України, з метою подальшого вдосконалення державних статистичних спостережень зі статистики праці та отримання повної, всебічної й об’єктивної статистичної інформації наказую:

1. Затвердити Інструкцію щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (далі — Інструкція), що додається.

2. Респондентам при заповненні форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» використовувати Інструкцію, затверджену цим наказом.

3. Департаменту статистики праці (Григорович Н. В.):

3.1. Подати цей наказ на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3.2. Довести Інструкцію, затверджену цим наказом, до відома головних управлінь статистики в Автономній Республіці Крим, областях, місті Києві та Управління статистики у місті Севастополі.

4. Визнати таким, що втратив чинність, з 15 січня 2010 року наказ Держкомстату від 05.10.2006 № 463 «Про затвердження інструкцій щодо заповнення форм державних статистичних спостережень з праці», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 23.10.2006 за № 1134/13008.

5. Цей наказ набирає чинності з 15 січня 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Голови Власенко Н. С.

Голова  О. Г. ОСАУЛЕНКО 
ПОГОДЖЕНО: 
Заступник Міністра праці та
соціальної політики України 
 
В. ОНИЩУК 


ЗАТВЕРДЖЕНО
наказом Державного комітету статистики України
від 26 жовтня 2009 р. № 403
Зареєстровано
в Міністерстві юстиції України
15 грудня 2009 р. за № 1211/17227

Інструкція
щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

I. Загальні положення

1.1. Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці» (далі — форма № 1-ПВ (місячна)).

1.2. Подання форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до положень пунктів 1.2 та 1.3 глави 1 Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату України від 28.09.2005 № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30.11.2005 за № 1442/11722 (зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників).

Перелік юридичних осіб, їхніх філій, представництв та інших відокремлених підрозділів (далі — підприємства), що звітують за формою № 1-ПВ (місячна), визначається органами державної статистики відповідно до чинної статистичної методології.

1.3. В адресній частині форми № 1-ПВ (місячна) зазначаються найменування підприємства, місцезнаходження та місце здійснення діяльності, щодо якої подається звіт.

Підприємство, що заповнює форму № 1-ПВ (місячна) за структурний підрозділ, вказує у відповідному рядку найменування цього структурного підрозділу.

1.4. Підставою для складання звіту за формою № 1-ПВ (місячна) є первинні облікові документи підприємства, зокрема:

 • № П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;
 • № П-2 «Особова картка працівника»;
 • № П-3 «Наказ (розпорядження) про надання відпустки»;
 • № П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;
 • № П-5 «Табель обліку використання робочого часу»;
 • № П-6 «Розрахунково-платіжна відомість працівника»;
 • № П-7 «Розрахунково-платіжна відомість (зведена)»;
 • інші документи бухгалтерського обліку та фінансової звітності, передбачені чинним законодавством.

1.5. Визначення показників форми № 1-ПВ (місячна) здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13.01.2004 № 5, зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 27.01.2004 за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

1.6. Однойменні показники, що містяться у формі № 1-ПВ (місячна) та інших формах державних статистичних спостережень, розраховані за однією методологією та однаковий період часу, мають бути тотожними.

У додатку до цієї Інструкції наведено таблицю арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) (додається).

II. Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці

2.1. У рядку 1010 відображається середня кількість працівників підприємства в еквіваленті повної зайнятості, розрахована відповідно до розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників.

2.2. У рядку 1020 відображається сума фонду оплати праці усіх працівників, визначена згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати.

Показник уключає дані щодо фонду оплати праці штатних працівників (рядок 1070); тих, що працюють за сумісництвом; осіб, які виконують роботи за цивільно-правовими договорами; учнів та студентів, які проходять виробниче навчання та виробничу практику на підприємстві; та інших категорій працівників (у тому числі звільнених, а також поновлених на посаді за рішенням суду (стаття 235 Кодексу законів про працю України (далі — КЗпП)), яким здійснювалися нарахування з фонду оплати праці у звітному періоді. У цьому рядку також відображаються суми виплат за підсумками роботи за рік, заохочень та інших виплат, нарахованих штатним працівникам, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (крім допомоги, що надається за рахунок фондів державного соціального страхування).

(абзац другий пункту 2.2 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

Суми нарахувань за час відпусток у фонді оплати праці відображаються пропорційно часу, що припадає на дні відпустки у звітному місяці (періоді).

2.3. У рядку 1030 відображається сума податку з доходів фізичних осіб, визначена з суми фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020). Цей показник розраховується шляхом множення частки фонду оплати праці в оподатковуваному доході на загальну суму податку з доходів фізичних осіб.

Сума податку відображається відповідно до розміру фонду оплати праці, нарахованого за звітний місяць (період), при цьому перерахунок податку працівника за попередній рік у рядку 1030 не враховується.

2.4. У рядку 1040 відображається середньооблікова кількість штатних працівників, розрахована відповідно до пункту 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників. При обчисленні зазначеного показника враховуються всі категорії штатних працівників, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

2.5. У рядку 1050 відображається кількість людино-годин робочого часу як відпрацьованого штатними працівниками (рядок 1060), так і не відпрацьованого, але оплаченого: період відпусток (основні, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі) в частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (періоду); час відсутності працівників у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством. У цьому рядку не враховується час неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплачений за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням.

2.6. У рядку 1060 відображається кількість фактично відпрацьованих штатними працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників. Час, відпрацьований працівниками, які працюють за сумісництвом на тому самому підприємстві, де й основне місце роботи, ураховується у цьому рядку в повному обсязі.

2.7. У рядку 1070 відображається сума фонду оплати праці, нарахованого штатним працівникам, які враховані у рядку 1040. Дані рядка 1070 повинні узгоджуватися з показником фонду оплати праці усіх працівників (рядок 1020) та можуть бути меншими на суму нарахувань особам, які не враховуються в середньообліковій кількості штатних працівників. У цьому рядку відображається також оплата працівнику за час вимушеного прогулу, що нарахована за рішенням суду в розмірі середнього заробітку при поновленні його на посаді (стаття 235 КЗпП), якщо він продовжує працювати на підприємстві.

(пункт 2.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

2.8. Показники у рядках 1010–1070 заповнюються за звітний місяць та за період з початку року, які зазначаються у заголовку звіту за формою № 1-ПВ (місячна).

2.9. У рядку 1080 відображається кількість працівників, які перебували у відпустках без збереження заробітної плати, що надавалися власником чи уповноваженим ним органом самостійно, у межах своїх повноважень з не залежних від працівника причин, зокрема на період припинення виконання робіт.

До них не належать працівники, що не працювали через простій виробництва, який оформлено й оплачено згідно з чинним законодавством, або перебували у відпустці без збереження заробітної плати за згодою сторін (стаття 26 Закону України «Про відпустки»).

2.10. У рядку 1090 відображається кількість працівників, які у звітному місяці з економічних причин працювали у режимі неповного робочого дня (тижня), тобто відпрацювали менше встановленого робочого часу внаслідок переведення їх на роботу зі скороченим робочим днем (тижнем) з причин простою виробництва або скорочення обсягів робіт.

До зазначеної кількості не включаються працівники, які на умовах трудового договору прийняті на неповний робочий день (тиждень) або яким було встановлено такий графік роботи на їх прохання.

2.11. Показники у рядках 1080 та 1090 визначаються за період, що охоплює з 1-го по останнє число звітного місяця і стосується тих категорій працівників, які враховуються у середньообліковій кількості штатних працівників (рядок 1040 графи 1). Кількість працівників у звітному місяці визначається незалежно від дати початку та тривалості відпустки без збереження заробітної плати (рядок 1080) або моменту встановлення режиму роботи з неповним робочим днем (тижнем) (рядок 1090).

III. Показники щодо заборгованості перед працівниками із заробітної плати та виплат із соціального страхування

3.1. У рядку 2010 відображається загальна сума не виплаченої працівникам заробітної плати, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду: якщо звіт за формою № 1-ПВ (місячна) складається за січень-грудень, то цей розділ заповнюється станом на 1 січня наступного року і містить інформацію про суму повністю або частково не виплаченої працівникам заробітної плати, що нарахована за січень-листопад звітного року та попередні роки.

(абзац перший пункту 3.1 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

Якщо строк виплати заробітної плати на підприємстві встановлено у тому самому місяці, за який вона нарахована, у випадку її невиплати до кінця звітного місяця ця сума у розділі II форми № 1-ПВ (місячна) не відображається, тобто якщо у колективному договорі строк виплати заробітної плати на підприємстві встановлено 30 числа, а заробітна плата за червень станом на 1 липня не виплачена, то зазначена сума у звіті за січень-червень не відображається й у випадку її невиплати впродовж липня має бути відображена у звіті за січень — липень (станом на 1-е серпня).

Загальна сума заборгованості (рядок 2010) включає невиплачену заробітну плату усім категоріям працівників, а саме:

 • штатним працівникам;
 • працівникам, які працюють за сумісництвом;
 • особам, які працюють за цивільно-правовими договорами;
 • звільненим працівникам.

3.1.1. Сума боргу включає ту частину нарахувань з фонду заробітної плати, що належить до виплати, тобто без урахування обов’язкових для усіх працівників відрахувань із заробітної плати: податок з доходів фізичних осіб і внески на загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, загальнообов’язкове державне соціальне страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням, загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття.

Не належить до заборгованої заробітна плата, яка своєчасно не отримана з вини працівника (депонована заробітна плата).

3.1.2. Загальна сума боргу з виплати заробітної плати повинна узгоджуватись з показником простроченої кредиторської заборгованості з оплати праці на відповідну дату.

3.2. У рядку 2020 відображається заборгованість з виплати заробітної плати, нарахованої за попередні роки. У звіті за січень (станом на 1-е лютого) сума у рядку 2010 повинна дорівнювати сумі у рядку 2020 унаслідок того, що строк виплати заробітної плати за січень ще не настав. У наступних звітах дані цього рядка зменшуються на суму, що була виплачена у відповідному місяці звітного періоду в рахунок погашення заборгованості за попередні роки.

3.3. У рядку 2030 відображається кількість усіх працівників (штатних працівників, тих, які працюють за сумісництвом, за цивільно-правовими договорами, звільнених працівників), яким не виплачено заробітну плату, строк виплати якої минув до кінця звітного періоду.

3.4. У рядку 2040 відображається сума заборгованості з виплат працівникам у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, строк виплати яких минув до кінця звітного періоду, аналогічно порядку, передбаченому в пункті 3.1 цього розділу Інструкції. Вона враховує кошти Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності на виплату застрахованим особам: допомоги по тимчасовій непрацездатності, вагітності та пологах, на поховання, а також кошти підприємства з оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності (уключаючи непрацездатність, пов’язану з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням).

(пункт 3.4 у редакції наказу Державної служби
 статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

3.5. У випадку часткового погашення заборгованості працівникам її залишок розподіляється на заборгованість з виплати заробітної плати (рядок 2010) й у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності (рядок 2040) у пропорціях, що існували на момент утворення заборгованості.

3.6. У рядку 2050 дані заповнюють тільки ті установи та організації, оплата праці у яких фінансується за рахунок коштів державного та місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації 2111 — заробітна плата) та які своєчасно не розрахувалися з працівниками.

(абзац перший пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

Інші підприємства заповнюють рядок 2050 лише у тому випадку, якщо ними за рахунок коштів державного бюджету здійснюються компенсаційні виплати працівникам, передбачені Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» (код статті бюджетної класифікації 2710 — виплата пенсій і допомоги), й існує заборгованість із зазначених виплат.

(абзац другий пункту 3.6 із змінами, внесеними згідно з наказом
 Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

3.7. У рядку 2060 дані заповнюють тільки ті установи та організації, оплата праці у яких фінансується за рахунок коштів місцевих бюджетів (код статті бюджетної класифікації 2111 — заробітна плата) та які своєчасно не розрахувалися з працівниками.

(пункт 3.7 із змінами, внесеними згідно з наказом
Державної служби статистики України від 27.02.2013 р. № 67)

3.8. У рядку 2070 відображається сума заборгованості з виплати компенсацій працівникам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, що здійснюються за рахунок державного бюджету і належать до фонду оплати праці. До таких виплат належать нарахування, здійснені відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», а саме: доплата до заробітку особам, які працюють на територіях радіоактивного забруднення, оплата додаткової відпустки (14 робочих днів), різниці між попереднім заробітком і заробітком на новій роботі при переведенні у зв’язку зі станом здоров’я на нижчеоплачувану роботу.

Сума, відображена у рядку 2070, також відображається у повному обсязі в рядках 2010 та 2050.

Директор департаменту
статистики праці 
 
Н. В. ГРИГОРОВИЧ 


Додаток
до Інструкції щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна) «Звіт з праці»

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 1-ПВ (місячна)

Рядки та графи форми №1-ПВ (місячна) Умови контролю Рядки та графи форми №1-ПВ (місячна) та інших форм
Рядок 1020 граф 1, 2 > або = Рядок 1070 граф 1, 2
Рядок 1020 графи 2 > або = Рядок 5010 + рядок 7030 графи 2 + рядок 7040 графи 2 форми №1-ПВ (квартальна) (для підприємств, які здійснювали нарахування тільки штатним працівникам, зовнішнім сумісникам і зайнятим за договорами цивільно-правового характеру)
Рядок 1040 графи 2 = Рядок 3010 графи 1 форми №1-ПВ (квартальна)
Рядок 1050 графи 2 > або = Рядок 4020 + рядок 4050 графи 1 форми №1-ПВ (квартальна)
Рядок 1060 граф 1, 2 < або = Рядок 1050 граф 1, 2
Рядок 1060 графи 2 = Рядок 4020 графи 1 форми №1-ПВ (квартальна)
Рядок 1070 графи 2 = Рядок 5010 форми №1-ПВ (квартальна)
Рядок 2010 > або = Рядок 2020
Рядок 2010 (у звіті за січень) = Рядок 2020
Рядок 2010 > або = Рядок 2050
Рядок 2010 – рядок 2020 < (Рядок 1020 графи 2 – рядок 1030 графи 2) попереднього звіту
Рядок 2010 – рядок 2010 попереднього звіту < або = (Рядок 1020 графи 1 – рядок 1030 графи 1) попереднього звіту
Рядок 2050 > або = Рядок 2060
Рядок 2070 < або = Рядок 2050 – рядок 2060

____________

Переглядів: 31589

Редакція від 12.01.2023

Версія для друку
 
Нормативна база

НОВІ
надходження/оновлення

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com