Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Нормативна база

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 6 серпня 2014 р. № 18.1-12/21

Щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»


ЗАТВЕРДЖУЮ
Заступник Голови Держстату України
______________ Н. С. Власенко
06 серпня 2014 року

I. Загальні положення

1.1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників та змісту форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання» (далі — форма).

1.2. Джерелами інформації показників форми № 6-ПВ (річна) є дані первинних облікових документів:

№ П-1 «Наказ (розпорядження) про прийняття на роботу»;

№ П-2 «Особова картка працівника»;

№ П-4 «Наказ (розпорядження) про припинення трудового договору (контракту)»;

направлення на навчання, записи в трудовій книжці працівника, копії документів, що підтверджують рівень освіти, наукове звання, інші документи, передбачені чинним законодавством.

1.3. Визначення показників форми здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників).

1.4. Форма складається з трьох розділів. Показники розділу I заповнюються станом на кінець звітного року (31 грудня або останній робочий день звітного року), розділів II та III — за січень–грудень звітного року.

У додатку до цих Роз’яснень наведено таблицю арифметичного контролю показників форми.

II. Показники щодо кількісного та якісного складу працівників на 31 грудня звітного року (розділ I форми № 6-ПВ)

2.1. Рядок 12010 містить інформацію щодо облікової кількості штатних працівників, визначених відповідно до положень розділу 2 Інструкції зі статистики кількості працівників. Показники узгоджуються з даними рядка 3070 форми № 1-ПВ (квартальна) «Звіт з праці» за січень–грудень звітного року.

2.2. Рядок 12020 уміщує дані щодо кількості працівників, які згідно з трудовим договором прийняті на роботу на умовах неповного робочого дня (тижня) або яким надалі було встановлено неповний робочий день (тиждень) за згодою працівника.

2.3. Рядок 12030 містить інформацію щодо кількості працівників у віці 15–35 років, яким число повних років виповнилось станом на кінець звітного року.

2.4. Рядок 12140 містить інформацію про кількість жінок, які відповідно до статті 17 Закону України «Про відпустки» на кінець звітного періоду перебувають в оплачуваних відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами.

2.5. Рядок 12150 містить інформацію про кількість осіб, які на кінець звітного періоду перебувають у відпустках для догляду за дитиною (до досягнення нею трирічного віку, або більшої тривалості) відповідно до статті 18 Закону України «Про відпустки».

2.6. Рядок 12160 уміщує дані щодо кількості працівників, які щоденно або не рідше одного разу на тиждень здійснюють поїздки на роботу (незалежно від виду транспорту) до іншої області (міста зі спеціальним статусом), ніж їхнє місце проживання, тобто які створюють маятникову міграцію.

2.7. Рядок 12170 уміщує дані щодо кількості працівників, які захистили дисертацію на здобуття наукового ступеня й отримали диплом доктора чи кандидата наук незалежно від дати його видачі.

III. Показники щодо професійної підготовки працівників на виробництві (розділ II форми № 6-ПВ)

3.1. Цей розділ містить дані про всіх штатних працівників облікового складу, уключаючи і тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено на виробництві за рахунок коштів підприємства, установи, організації (далі — підприємства) незалежно від форми навчання та типу навчального закладу. Форма не містить інформацію щодо осіб, які навчалися за рахунок власних коштів.

3.2. Показники підтверджуються наявністю документів про освіту — свідоцтвом, довідкою, дипломом тощо. Дані щодо працівників, які протягом року проходили навчання на виробництві декілька разів, форма уключає незалежно від кількості видів навчання один раз відповідно до програми навчання більшої тривалості. При цьому інформацію щодо форм навчання з тривалістю програми навчання менше 8 годин форма не містить.

3.3. Рядок 13010 у графах 2, 3 уміщує дані про кількість осіб, які у звітному році на виробництві здобули першу професію, у графах 4, 5 — другу професію або всі наступні за рахунок коштів підприємства, уключаючи працівників, які пройшли перепідготовку (навчання новим професіям) за кордоном за рахунок коштів підприємства та отримали відповідний документ про освіту.

Первинна професійна підготовка робітників на виробництві здійснюється із числа осіб, які зараховані на роботу учнями.

3.4. Рядок 13020 містить інформацію щодо кількості навчених працівників, професійні вимоги до яких допускають їхню підготовку безпосередньо на виробництві (групи професій відповідно до розділів 4–8 згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28.07.2010 № 327 (далі — Класифікатор професій), а саме: технічні службовці, працівники сфери торгівлі та послуг, кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства, кваліфіковані робітники з інструментом, робітники з обслуговування, експлуатації та контролю за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин.

3.5. У рядках 13030, 13040 працівники, навчені новим професіям на виробництві, розподіляються за формами навчання відповідно до пункту 2.3 Положення про професійне навчання працівників на виробництві, затвердженого наказом Міністерства праці та соціальної політики України та Міністерства освіти і науки України від 26.03.2001 № 127/151, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06.04.2001 за № 315/5506, зі змінами (далі — Положення).

3.6. Рядок 13050 містить дані про кількість працівників, яких за направленням підприємства у звітному році навчено новим професіям на договірних засадах у навчальних закладах різних типів.

3.7. Рядок 13060 містить дані про кількість працівників, яких у звітному році навчено новим професіям згідно договорів у професійно-технічних навчальних закладах.

Типи навчальних закладів, які відносяться до професійно-технічних, визначено статтею 41 Закону України «Про освіту».

3.8. Рядок 13070 містить інформацію про кількість працівників, навчених у звітному році новим професіям на договірних засадах у вищих навчальних закладах.

Типи навчальних закладів, які відносяться до вищих, визначено статтею 25 Закону України «Про вищу освіту».

3.9. Рядок 13080 із загальної кількості тих, хто пройшов професійне навчання новим професіям, окремо уміщує дані про кількість керівників, професіоналів, фахівців (групи професій відповідно до розділів 1–3 згідно з Класифікатором професій).

IV. Показники щодо підвищення кваліфікації працівників (розділ III форми № 6-ПВ)

4.1. Рядок 14010 містить дані про загальну кількість штатних працівників облікового складу, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації, уключаючи тих, які звільнилися впродовж року, але у звітному році їх було навчено за рахунок коштів підприємства, а також осіб, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації за кордоном. Форми такого навчання визначені пунктами 2.5–2.6 Положення та передбачають навчання на виробничо-технічних курсах, курсах цільового призначення, стажування, спеціалізацію, довго- та короткострокове підвищення кваліфікації та інші форми.

4.2. У рядках 14020, 14030 дані щодо штатних працівників облікового складу, які пройшли навчання з підвищення кваліфікації, розподіляються за місцем проведення їх навчання безпосередньо на підприємстві (за місцем роботи) або в навчальних закладах різних типів (академії, інститути (центри) підвищення кваліфікації, перепідготовки тощо).

4.3. Графи 2–5 рядків 14010–14030 містять дані, які розподіляються за відповідними професійними групами, визначеними згідно з Класифікатором професій (розділи 1–9).


Директор департаменту
статистики праці
І. В. СЕНИК


Додаток
до роз’яснень щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна) «Звіт про кількість працівників, їхній якісний склад та професійне навчання»

Таблиця арифметичного контролю показників форми державного статистичного спостереження № 6-ПВ (річна)

рядки та графи
форми № 6-ПВ
Умови
контролю
рядки та графи форми № 6-ПВ
та інших форм
ряд. 12010 гр. 1 > або = ряд. 12010 гр. 2
ряд. 12020 гр. 1 > або = ряд. 12020 гр. 2
ряд. 12030 гр. 1 > або = ряд. 12030 гр. 2
ряд. 12150 гр. 1 > або = ряд. 12150 гр. 2
ряд. 12010 гр. 1 > або = ряд. 12020 гр. 1
ряд. 12010 гр. 1 > або = ряд. 12150 гр. 1
ряд. 12010 гр. 1 > або = ряд. 12160 гр. 1
ряд. 12010 гр. 1 > або = ряд. 12170 гр. 1
ряд. 12010 гр. 2 > або = ряд. 12020 гр. 2
ряд. 12010 гр. 1 > 0
ряд. 12140 гр. 1 = 0
ряд. 12170 гр. 2 = 0
ряд. 12010 гр. 2 > або = ряд. 12140 гр. 2 + ряд. 12150 гр. 2
ряд. 12010 гр. 2 > або = ряд. 12150 гр. 2
ряд. 12010 (гр. 1 – гр. 2) > або = ряд. 12020 (гр. 1 – гр. 2)
ряд. 12010 (гр. 1 – гр. 2) > або = ряд. 12150 (гр. 1 – гр. 2)
ряд. 13010 гр. 1 = ряд. 13010 (гр. 2 + гр. 4)
ряд. 13010 гр. 2 > або = ряд. 13010 гр. 3
ряд. 13010 гр. 4 > або = ряд. 13010 гр. 5
ряд. 13010 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13020 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5)
ряд. 13010 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13050 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5)
ряд. 13010 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13080 (гр. 1 – гр. 5)
ряд. 13020 гр. 1 = ряд. 13020 (гр. 2 + гр. 4)
ряд. 13020 гр. 2 > або = ряд. 13020 гр. 3
ряд. 13020 гр. 4 > або = ряд. 13020 гр. 5
ряд. 13020 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13030 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5)
ряд. 13020 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13040 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5)
ряд. 13030 гр. 1 = ряд. 13030 (гр. 2 + гр. 4)
ряд. 13030 гр. 2 > або = ряд. 13030 гр. 3
ряд. 13030 гр. 4 > або = ряд. 13030 гр. 5
ряд. 13040 гр. 1 = ряд. 13040 (гр. 2 + гр. 4)
ряд. 13040 гр. 2 > або = ряд. 13040 гр. 3
ряд. 13040 гр. 4 > або = ряд. 13040 гр. 5
ряд. 13050 гр. 1 = ряд. 13050 (гр. 2 + гр. 4)
ряд. 13050 гр. 2 > або = ряд. 13050 гр. 3
ряд. 13050 гр. 4 > або = ряд. 13050 гр. 5
ряд. 13050 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13060 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5)
ряд. 13050 (гр. 1 – гр. 3 – гр. 5) > або = ряд. 13070 (гр. 1 – гр. 5)
ряд. 13060 гр. 1 = ряд. 13060 (гр. 2 + гр. 4)
ряд. 13060 гр. 2 > або = ряд. 13060 гр. 3
ряд. 13060 гр. 4 > або = ряд. 13060 гр. 5
ряд. 13070 гр. 1 = ряд. 13070 гр. 4
ряд. 13070 гр. 2 = 0
ряд. 13070 гр. 3 = 0
ряд. 13070 гр. 4 > або = ряд. 13070 гр. 5
ряд. 13080 гр. 4 > або = ряд. 13080 гр. 5
ряд. 13010 гр. 1 > або = ряд. 13080 гр. 1
ряд. 13010 гр. 4 > або = ряд. 13080 гр. 4
ряд. 13010 гр. 5 > або = ряд. 13080 гр. 5
ряд. 13020 гр. 1 = ряд. 13030 гр. 1 + ряд. 13040 гр. 1
ряд. 13050 гр. 1 = ряд. 13060 гр. 1 + ряд. 13070 гр. 1
ряд. 13010 гр. 1 = ряд. 13020 гр. 1 + ряд. 13050 гр. 1
ряд. 13020 гр. 2 = ряд. 13030 гр. 2 + ряд. 13040 гр. 2
ряд. 13050 гр. 2 = ряд. 13060 гр. 2
ряд. 13010 гр. 2 = ряд. 13020 гр. 2 + ряд. 13050 гр. 2
ряд. 13020 гр. 3 = ряд. 13030 гр. 3 + ряд. 13040 гр. 3
ряд. 13050 гр. 3 = ряд. 13060 гр. 3
ряд. 13010 гр. 3 = ряд. 13020 гр. 3 + ряд. 13050 гр. 3
ряд. 13020 гр. 4 = ряд. 13030 гр. 4 + ряд. 13040 гр. 4
ряд. 13050 гр. 4 = ряд. 13060 гр. 4 + ряд. 13070 гр. 4
ряд. 13010 гр. 4 = ряд. 13020 гр. 4 + ряд. 13050 гр. 4
ряд. 13020 гр. 5 = ряд. 13030 гр. 5 + ряд. 13040 гр. 5
ряд. 13050 гр. 5 = ряд. 13060 гр. 5 + ряд. 13070 гр. 5
ряд. 13010 гр. 5 = ряд. 13020 гр. 5 + ряд. 13050 гр. 5
ряд. 13080 гр. 1 = ряд. 13080 гр. 4
ряд. 13080 гр. 2 = 0
ряд. 13080 гр. 3 = 0
ряд. 14010 гр. 1 = ряд. 14010 (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
ряд. 14010 гр. 1 > або = ряд. 14010 гр. 7
ряд. 14010 гр. 5 > або = ряд. 14010 гр. 6
ряд. 14020 гр. 1 = ряд. 14020 (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
ряд. 14020 гр. 1 > або = ряд. 14020 гр. 7
ряд. 14020 гр. 5 > або = ряд. 14020 гр. 6
ряд. 14030 гр. 1 = ряд. 14030 (гр. 2 + гр. 3 + гр. 4 + гр. 5)
ряд. 14030 гр. 1 > або = ряд. 14030 гр. 7
ряд. 14030 гр. 5 > або = ряд. 14030 гр. 6
ряд. 14010 гр. 1 = ряд. 14020 гр. 1 + ряд. 14030 гр. 1
ряд. 14010 гр. 2 = ряд. 14020 гр. 2 + ряд. 14030 гр. 2
ряд. 14010 гр. 3 = ряд. 14020 гр. 3 + ряд. 14030 гр. 3
ряд. 14010 гр. 4 = ряд. 14020 гр. 4 + ряд. 14030 гр. 4
ряд. 14010 гр. 5 = ряд. 14020 гр. 5 + ряд. 14030 гр. 5
ряд. 14010 гр. 6 = ряд. 14020 гр. 6 + ряд. 14030 гр. 6
ряд. 14010 гр. 7 = ряд. 14020 гр. 7 + ряд. 14030 гр. 7
ряд. 14010 (гр. 1 – гр. 7) > або = ряд. 14020 (гр. 1 – гр. 7)
ряд. 14010 (гр. 1 – гр. 7) > або = ряд. 14030 (гр. 1 – гр. 7)
ряд. 12010 гр. 1 = ряд. 3070 гр. 1 форми 1-ПВ (квартальна)
ряд. 12010 гр. 2 = ряд. 3070 гр. 2 форми 1-ПВ (квартальна)

____________


Переглядів: 6997

Редакція від 30.12.2014

Версія для друку
 
Нормативна база

НОВІ
надходження/оновлення

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com