Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Опитування
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Порядок звільнення працівника за прогул
Новини / Моніторинг законодавства
30.12.2021
Порядок звільнення працівника за прогул
 

Кодекс законів про працю України (далі — КЗпП України) у ст. 40 визначає прогул як підставу для розірвання трудового договору з працівником з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. При цьому в Постанові Пленуму Верховного Суду України «Про практику розгляду судами трудових спорів» від 06.11.1992 року № 9 (далі — Постанова Пленуму ВСУ) розкривається зміст поняття «прогул» як відсутність працівника на роботі протягом усього робочого дня, або більше трьох годин безперервно або сумарно протягом робочого дня без поважних причин.

Отже, відсутність працівника на роботі без поважних причин (прогул) за своєю природою є грубим порушенням трудової дисципліни і, як наслідок, тягне накладення одного з видів дисциплінарного стягнення — догану або звільнення, з дотриманням правил, встановлених статтями 147–149 КЗпП України.

Прогул є порушенням трудової дисципліни, за що ст. 147 КЗпП України передбачено притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності, у т. ч. накладання такого виду дисциплінарного стягнення, як звільнення і повинно здійснюватися за додержанням правил встановлених для застосування дисциплінарних стягнень.

Відповідно до п. 4 ст. 40 КЗпП України власник або уповноважений ним орган (далі — роботодавець) має право розірвати трудовий договір з працівником у разі вчинення ним прогулу без поважних причин, у т. ч. у разі відсутності працівника на роботі більше трьох годин протягом робочого дня.

Процедура звільнення за прогул має враховувати не лише загальні правила і порядок звільнення працівників (частина перша ст. 47, ст. 116 КЗпП України), але й правила і порядок звільнення працівників з ініціативи роботодавця (частина третя ст. 40, ст. 43 КЗпП України), а також строки застосування, правила та порядок накладання, оголошення дисциплінарних стягнень (ст. 147, 148, 149 КЗпП України), а саме:

 • звільнити працівника за прогул має право тільки орган, якому надано право приймати цього працівника на роботу;
 • звільнити працівника за прогул можна лише за попередньою згодою виборного профспілкового органу;
 • звільнити працівника за прогул можна безпосередньо після здійснення прогулу, але:
  1) не пізніше місяця після виявлення цього прогулу;
  2) не пізніше шести місяців з дати здійснення прогулу;
  3) не пізніше одного місяця з дня отримання згоди профспілкового органу на звільнення;
 • якщо прийнято рішення про звільнення працівника за прогул, то до цього працівника за цей же самий прогул уже не може бути застосовано інше дисциплінарне стягнення — догана.

Відсутність працівника має бути зафіксована при веденні щоденного (щозмінного) обліку використання робочого часу.

Відсутність працівника може бути зафіксована і в інший спосіб, наприклад автоматизованою пропускною системою. При цьому слід пам’ятати, що «відсутністю працівника на роботі» вважається перебування працівника поза територією підприємства або об’єкта, де він відповідно до трудових обов’язків повинен виконувати доручену йому роботу. Тому відсутність працівника на робочому місці, але не на підприємстві, не вважається прогулом і його не можна буде звільнити.

Роботодавець має вжити заходів для з’ясування причин відсутності працівника на роботі. Перш за все необхідно зателефонувати працівнику за номерами телефонів, зазначених в його особовій картці.

Якщо причини відсутності працівника не з’ясовано або з’ясовано, але виникають сумніви щодо правдивості пояснень працівника, слід вжити додаткових заходів щодо документального оформлення доказів відсутності.

Перш за все, безпосередній керівник відсутнього працівника повинен написати доповідну записку на ім’я керівника підприємства з викладенням усіх обставин. Керівник підприємства після розгляду доповідної записки безпосереднього керівника «прогульника» має прийняти рішення про подальше розслідування причин відсутності працівника на роботі та визначити виконавців розслідування. Особа, якій доручено подальше розслідування, має скласти акт про відсутність працівника на роботі. До складання акту залучаються працівники, які мають можливість підтвердити відсутність чи присутність «прогульника» на робочому місці протягом усього робочого дня або його частини. Необхідно зібрати додаткові документальні підтвердження відсутності працівника: табелі обліку використання робочого часу, що ведуться на підставі зданих пропусків або інших документів; відомості автоматизованої системи обліку приходу/уходу працівників; копії журналів, у яких працівники ставлять свій підпис при приході на роботу тощо.

У разі якщо працівник не з’являється на роботі декілька днів поспіль і з ним, або його родичами не вдається встановити зв’язок, тоді необхідно відвідати працівника вдома. До відвідання доцільно залучити декількох осіб, у т. ч. представника трудового колективу. Результат відвідування оформлюється актом.

Звільнення за прогул є одним із видів дисциплінарного стягнення, отже перед тим як накладати таке стягнення роботодавець повинен зажадати від порушника трудової дисципліни письмових пояснень (частина перша ст. 149 КЗпП України).

Одразу після появи працівника на роботі уповноважена роботодавцем особа (як правило, працівник кадрової служби) має запропонувати працівникові надати письмові пояснення щодо відсутності на роботі. У разі відмови працівника від надання письмових пояснень щодо причин прогулу, необхідно скласти відповідний акт.

Усі документи щодо прогулу працівником роботи надаються на розгляд органу, який відповідно до ст. 147 КЗпП України має право накладати дисциплінарні стягнення, а саме — колегіальному органу або посадовій особі, яким надано право приймати рішення щодо прийняття працівника на роботу.

Оскільки, згідно з частиною другою ст. 149 КЗпП України за кожне порушення трудової дисципліни до працівника може бути застосовано лише одне дисциплінарне стягнення, то керівник підприємства має право оголосити порушнику догану, або звільнити його.

Відповідно до статті 43 КЗпП України розірвання трудового договору за пунктом 4 статті 40 КЗпП України має відбуватися лише за попередньою згодою виборного органу (профспілкового представника) первинної профспілкової організації членом якої є працівник.

Для отримання такої згоди роботодавець має подати на ім’я голови виборного профспілкового органу обґрунтоване подання про розірвання трудового договору з працівником. Виборний орган профспілкової організації в свою чергу у п’ятнадцятиденний строк розглядає подання роботодавця про розірвання трудового договору з працівником.

Подання роботодавця має розглядатися у присутності працівника. Розгляд подання за відсутності працівника допускається лише за його письмовою згодою. За бажанням працівника від його імені може виступати інша особа, у т. ч. адвокат.

Якщо працівник або його представник не з’являється на засідання, розгляд подання відкладається до наступного засідання у межах строку визначеного ч. 2 ст. 43 КЗпП України. У разі повторної неявки працівника (його представника) на засідання без поважних причин подання може бути розглянуто за відсутності працівника.

Згідно з ч.ч. 5, 7 ст. 43 КЗпП України виборний профспілковий орган має повідомити роботодавця про прийняте рішення у письмовій формі в триденний строк після його прийняття. Рішення виборного профспілкового органу про відмову в наданні згоди на розірвання трудового договору має бути обґрунтованим.

У разі якщо триденний строк для повідомлення роботодавця пропущено, то вважається, що виборний профспілковий орган надав згоду на розірвання трудового договору з працівником.

Оскільки звільнення за порушення трудової дисципліни, в т. ч. за прогул, є дисциплінарне стягнення, то рішення роботодавця про обрання звільнення як заходу дисциплінарного стягнення має бути оформлено у вигляді наказу про накладання дисциплінарного стягнення.

Проекти наказів про накладення дисциплінарних стягнень готуються працівниками кадрових служб на підставі таких документів:

 • рішення роботодавця про накладення стягнення;
 • документи, що підтверджують факт відсутності працівника на роботі;
 • пояснювальна записка працівника, який вчинив порушення трудової дисципліни;
 • протокол засідання виборного профспілкового органу або письмове рішення профспілкового представника.

Після підписання роботодавцем наказу про накладення дисциплінарного стягнення, він має бути зареєстрований у журналі реєстрації наказів про накладення дисциплінарних стягнень. Відповідно до ч. 4 ст. 149 КЗпП України працівника необхідно ознайомити з наказом про накладання на нього дисциплінарного стягнення під особистий підпис.

Звільнення працівника оформляється наказом. Проекти наказів про звільнення за прогул готуються на підставі наказу про накладення дисциплінарного стягнення та протоколу виборного профспілкового органу. Після підписання роботодавцем наказ має бути зареєстровано в журналі реєстрації наказів з особового складу.

У табелі обліку використання робочого часу працівника, якого було звільнено, табельником зазначаються всі дні прогулів та дні фактичної роботи по день звільнення працівника включно. Табель передається до бухгалтерії разом з копіями наказів про накладення дисциплінарного стягнення та звільнення. На підставі цих наказів та табелю обліку використання робочого часу бухгалтерія має нарахувати працівникові належну йому заробітну плату та компенсацію за невикористані дні відпусток. Запис про звільнення вноситься до трудової книжки працівником відділу, кадрів. З наказом про звільнення працівник має бути ознайомлений під особистий підпис. У день звільнення (останній день роботи):

 • з працівником має бути здійснено повний розрахунок (ст. 116 КЗпП України);
 • працівнику має бути видано належним чином оформлену трудову книжку (ч. 1 ст. 47 КЗпП України) та засвідчену в установленому порядку копію наказу про звільнення (ч. 2 ст. 47 КЗпП України).

Не можна звільнити працівника за прогул у період його відсутності, враховуючи, що такий працівник не з’явився на роботі протягом тривалого часу (наприклад, понад два тижні), та жодних відомостей про місце його перебування та причини прогулу роботодавець не має.

З огляду на ст. 149 КЗпП України отримання письмових пояснень є обов’язковою передумовою застосування дисциплінарного стягнення. У зв’язку із неможливістю доведення відсутності працівника без поважних причин, звільнити його за пунктом 4 ст. 40 КЗпП України неможливо.

Отже, для недопущення роботодавцем безпідставного звільнення працівника, при звільненні працівника у зв’язку з прогулом важливим є дотримання всієї процедури звільнення. Роботодавець має доводити до відома працівників документи, які встановлюють трудові обов’язки, режим робочого часу, тощо, під особистий підпис, складати проміжні документи у відповідності до вимог законодавства, дотримуватись строків притягнення до дисциплінарної відповідальності.

Вас може зацікавити

Книга обліку
наказів з персоналу
 

Придбати

Газета
«Кадри і зарплата»
 

Придбати

Книга обліку
руху трудових книжок
і вкладишів до них

Придбати

 

Ірина Біланинець

Управління ДержпраціПереглядів: 1098 Надіслати другу Версія для друку
 
Дивіться також:
Додаткові трудові правила під час війни, передбачені законопроектом щодо оптимізації трудових відносин
Як повинні зберігатися трудові книжки під час війни?
Оплата праці під час війни
Чи можна на час відпуски держслужбовця призначити іншого?
Які особливості призупинення дії трудового договору? Чи можна працювати у іншого роботодавця?
Прийнято за основу законопроект щодо спрощення регулювання трудових відносин
Прийнято Закон щодо посилення захисту прав працівників
Прийнято за основу законопроект щодо оптимізації трудових відносин
Призупинення дії трудового договору з мобілізованим працівником
Як оформити лікарняний працівникам, які перебувають за кордоном?
Як оплачується працівнику-донору день здавання крові під час простою?
Чи слід платити лікарняні при призупиненні діяльності підприємства?
Чи зараховується пільговий стаж у разі неритмічної роботи підприємства в умовах військового стану?
Компенсація роботодавцям за працевлаштування переселенців: найпоширеніші запитання
Затверджено форму витягу з Електронного реєстру листків непрацездатності
Дерадянізація КЗпП: аналіз Закону № 2215
Неоплачувана відпустка під час війни за ініціативою роботодавця
Держпраці розширює сферу надання консультаційної підтримки на всіх роботодавців
Як звільнити тимчасових працівників, при виході на роботу постійного працівника з декрету?
Небезпечне відрядження під час війни: чи може працівник відмовитись?
Щодо скасування доплат, надбавок, премій у військовий час
Дерадянізація законодавства: підписано та опубліковано закон
Діє спрощена процедура отримання статусу безробітного
Статус внутрішньо переміщеної особи в Україні: заходи підтримки
У працівника закінчився контракт, але він продовжує воювати: які дії роботодавця?
Чи можна поновити призупинені трудові відносини з працівником?
Тепер подати заяву на компенсацію за працевлаштування переселенців роботодавці можуть в «Дії»
Скільки часу в день можуть працювати за сумісництвом вимушені переселенці?
Скорочення штату або чисельності працівників в умовах воєнного стану
Простій під час воєнного стану: причини і особливості
Що роботи, якщо е-лікарняний не змінив свій статус із «закритий» на «готово до сплати» попри вичерпання строків?
Воєнний стан: деякі особливості оформлення трудових відносин
Що робити роботодавцю, якщо нічим платити зарплату працівникам під час війни?
Як оформити відсутність працівника, який залишив своє місце роботи через війну?
Чи можлива відпустка тривалістю більше 24 днів з ініціативи роботодавця?
Мобілізовані та добровольці тероборони: кадровий облік
Звільнення працівника за власним бажанням в умовах воєнного стану
Чи треба в трудовому договорі зазначати, що це місце роботи є основним?
Уточнення Порядку бронювання військовозобов’язаних
Чи перевіряє Держпраці дотримання всіх вимог інструкції про ведення трудових книжок?
Чи можна призупинити дію трудового договору з одинокою матір’ю?
Звільнення від військової служби деяких категорій громадян
Достроковий вихід на пенсію: відновлено законодавчі норми
Що таке характеристика з місця роботи та навіщо потрібна?
Що змінили в Порядку № 100: аналіз на прикладах
Які наслідки від застосування опції призупинення трудового договору?
Правила віддаленої роботи держпідприємств у період воєнного стану
Порушення законодавства у воєнний час: яка відповідальність роботодавця?
Чи враховують період призупинення трудового договору до стажу для щорічної основної відпустки?
Змінилися Правила організації діловодства та архівного зберігання документів
Всі новини
Реклама
Видання для професіоналів
Опитування
Как Вы собираете информацию о рынке труда?
По данным общих обзоров рынка труда
Собственными силами (HR-отдел, отдел маркетинга, информация от кандидатов, информация в СМИ, личные контакты)
Заказываем индивидуальное исследование рынка труда
Используем все перечисленные способы
Не собираем информацию

Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2022 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2022 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com