Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Реклама
Бібліотека статей / Практика кадровика
12.05.2020
Розрахунок чисельності працівників підприємства

У роботодавців досить часто виникає необхідність для тих чи інших цілей підрахувати своїх працівників. Причому залежно від ситуації доводиться визначати різні показники чисельності. Їх існує декілька. Пропонуємо дізнатися про них.

Ці показники, а також порядок їх розрахунку встановлено Інструкцією зі статистики кількості працівників, затвердженою наказом Державним комітетом статистики України від 28.09.2005 р. № 286 (далі — Інструкція № 286). Пропонуємо дізнатися про них із таблиці. 1.

Табл. 1. Показники чисельності працівників

Показник Мета використання Метод розрахунку
Облікова кількість штатних працівників (ОКШП) Цей показник може використовуватися для визначення кількості працівників загалом по підприємству або за окремими категоріями (наприклад, пенсіонери, інваліди тощо) До ОКШП уключають усіх найманих працівників, які уклали трудовий договір (контракт) і виконують постійну, тимчасову або сезонну роботу один день і більше.
Показник розраховують на певну дату звітного періоду, наприклад, на перше або останнє число місяця, уключаючи прийнятих працівників і виключаючи тих, хто вибули цього дня
Середньооблікова кількість штатних працівників (СКШП) Використовується для визначення кількості зайнятих працівників за сферами економічної діяльності і спостереження за змінами мобільності робочої сили. Також цей показник застосовують
при встановленні нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів і «трудової» квоти для громадян, які мають додаткові гарантії у працевлаштуванні
Розраховується не на певну дату, а за конкретний період (місяць, квартал, рік).
Цей показник визначають:
• за місяць шляхом підсумовування кількості штатних працівників облікового складу за кожен календарний день звітного місяця, тобто з 1-го по 30-те або 31-ше число (для лютого — по 28-ме або 29-те), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, і ділення отриманої суми на кількість календарних днів звітного місяця;
за квартал (рік) шляхом ділення суми середньооблікової кількості штатних працівників за місяці, що увійшли до обчислюваного періоду, на кількість місяців у цьому періоді.
Зайнятий працівник враховується тільки один раз (за місцем основної роботи), незалежно від строку трудового договору і тривалості робочого часу
Середня кількість працівників (СКП) Використовується для оцінки загальної зайнятості на конкретному підприємстві СКП за період визначають як суму:
• середньооблікової кількості штатних працівників;
• середньої кількості зовнішніх сумісників;
• середньої кількості працюючих за цивільно-правовими договорами (далі — ЦПД).
Середня кількість зовнішніх сумісників і працюючих за ЦПД розраховують за тією ж методикою, що й середньооблікову кількість штатних працівників.
Працівники всіх категорій ураховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору
Середня кількість усіх працівників в еквіваленті повної зайнятості (СКПЕПЗ) Характеризує умовну кількість працівників (робочих місць), які відпрацювали повний робочий день, що необхідна для виконання встановленого підприємством обсягу робіт (послуг). Використовується для визначення середнього рівня заробітної плати й інших середніх величин загалом по підприємству, а також для аналізу ефективності використання робочої сили Методика визначення цього показника базується на перерахунку оплаченого робочого часу всіх осіб (штатних працівників, сумісників, осіб, які працювали за ЦПД), які залучалися до роботи у звітному періоді та отримували заробітну плату, в умовну кількість працівників, яких було б достатньо підприємству для виконання фактичного обсягу роботи за умови роботи всіх працівників протягом повного робочого дня, виходячи з установленої його тривалості.
За кожною категорією штатних працівників, для яких установлено робочий тиждень різної тривалості, визначається загальна кількість людино-годин робочого часу (відпрацьованого і невідпрацьованого), за який було нараховано заробітну плату. Розрахована таким чином загальна кількість людино-годин ділиться на табельний фонд робочого часу, визначений з урахуванням тривалості робочого тижня, установленого на підприємстві відповідно до законодавства або колективного договору

При визначенні показників чисельності важливо знати, які категорії працівників потрібно включати до розрахунку, а які до нього потрапляти не повинні. Допоможе в цьому розібратися таблиці. 2.

Табл. 2. Категорії працівників, що включаються / не включаються до розрахунку показників

Категорії працівників Включення до розрахунку показника
ОКШП СКШП СКП СКПЕПЗ*
* Для цього показника зазначаються ті категорії працівників, за якими визначається загальна кількість людино-годин робочого часу.
1. Штатні працівники, які:
фактично з’явилися на роботу, у тому числі ті, які не працювали внаслідок простою + + + +
прийняті на роботу зі строком випробування + + + +
прийняті або переведені на неповний робочий день або неповний робочий тиждень +* + + +/–**
* Для розрахунку ОКШП такі працівники враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці, уключаючи неробочі дні тижня, обумовлені при зарахуванні на роботу (п.п. 2.4.3 Інструкції № 286).
** Для СКПЕПЗ невідпрацьований час у зв’язку з роботою в режимі неповного робочого дня (тижня) не включається до показника сплаченого часу (п.п. 4.2.2 Інструкції № 286).
перебувають у службових відрядженнях, уключаючи закордонні + + + +
є надомниками +* + + +**
* В ОКШП надомники включаються за кожен календарний день як цілі одиниці (п.п. 2.4.5 Інструкції № 286).
** Для СКПЕПЗ кількість надомників визначається окремо шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць таким працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей же місяць) (п. 4.3 Інструкції № 286).
прийняті для заміщення тимчасово відсутніх працівників + + + +
працюють за межами підприємства + + + +
направлені для виконання робіт вахтовим методом + + + +
прийняті на постійну роботу за направленням державної служби зайнятості + + + +
є іноземними громадянами, якщо вони оформлені відповідно до національного законодавства та отримують заробітну плату + + + +
є студентами денних відділень навчальних закладів, аспірантами, а також учнями професійно-технічних навчальних закладів, з якими укладено трудові договори + + + +
2. Працівники, тимчасово відсутні з причини:
нез’явлення на роботу у зв’язку із хворобою (протягом усього періоду захворювання до повернення на роботу згідно з листками непрацездатності або до вибуття у зв’язку з інвалідністю) + + +
виконання державних або громадських обов’язків + + + +
тимчасового переведення на роботу на інше підприємство на підставі договорів між суб’єктами господарювання + + + +/–*
* Працівники, переведені на роботу на інше підприємство за договорами між суб’єктами господарювання, уключаються до СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування їм заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.
направлення з відривом від виробництва до навчальних закладів для підвищення кваліфікації або опанування нової професії (спеціальності), перепідготовки і стажування на інші підприємства або за кордон + + + +/–*
* Ураховуються в розрахунку СКПЕПЗ людино-години, за які працівникам здійснюються нарахування з фонду оплати праці за час їх відсутності у зв’язку з навчанням та інших нез’явлень, оплачуваних згідно з чинним законодавством.
відпустки у зв’язку з навчанням, вступом до навчальних закладів або внаслідок надання додаткових вільних днів + + + +*
щорічної основної або додаткової, творчої відпустки, наданої відповідно до законодавства, колективного або трудового договору + + + +*
* У кількості оплачених людино-годин для розрахунку СКПЕПЗ ураховуються людино-години, за які працівникам здійснено нарахування з фонду оплати праці за час відпусток (основних, додаткових, у тому числі у зв’язку з навчанням, творчих відпусток) у частині, що припадає на робочі дні звітного місяця (п.п. 4.2.1 Інструкції № 286).
відпустки без збереження заробітної плати за угодою сторін, з ініціативи адміністрації та в інших випадках, передбачених законодавством + + +
відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами +
відпустки для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого законодавством або колективним договором підприємства, уключаючи тих, хто усиновив новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку +
вихідного дня відповідно до графіка роботи підприємства + + +
отримання дня відпочинку за роботу у вихідні, святкові та неробочі дні + + +
участі у страйку + + +
здійснення прогулу + + +
усунення від виконання повноважень + + +
перебування під слідством до рішення суду + + +
3. Особи, прийняті на роботу за сумісництвом (зовнішні сумісники) –* + +**
* Внутрішній сумісник в ОКШП ураховується як одна особа в числі штатних працівників (п.п. 2.6.1 Інструкції № 286).
** Для СКПЕПЗ зовнішніх сумісників ураховують в еквіваленті повної зайнятості пропорційно оплаченому часу (п.п. 4.4.1 Інструкції № 286).
4. Особи (несуб’єкти господарювання), притягнені до виконання робіт за ЦПД –* –* + +**
* Працівник, який уклав зі своїм роботодавцем додатково ЦПД, ураховується в ОКШП і СКШП один раз за місцем основної роботи і не враховується в кількості працюючих за ЦПД (п.п. 2.6.2 Інструкції № 286).
** Для СКПЕПЗ працівники, які виконують роботу за ЦПД (непідприємці), ураховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього строку дії такого договору. Отримана сума ділиться на кількість календарних днів у звітному періоді (п.п. 4.4.2 Інструкції № 286).
5. Фізичні особи — підприємці, які працюють за ЦПД
6. Особи, переведені з інших підприємств згідно з договорами між суб’єктами господарювання +/–*
* Уключаються до розрахунку СКПЕПЗ за місцем фактичного нарахування працівникам заробітної плати (п.п. 4.4.3 Інструкції № 286). Їх кількість визначають аналогічно кількості працівників, які виконують роботу за ЦПД.
7. Учні, слухачі професійно-технічних навчальних закладів, які проходять виробниче навчання і виробничу практику на підприємстві відповідно до договорів про надання робочих місць для зазначених цілей +*
* Для СКПЕПЗ визначається шляхом ділення фактично нарахованих за звітний місяць цим працівникам коштів на оплату праці на середньомісячну заробітну плату одного штатного працівника (за цей самий місяць) (п.п. 4.4.4 Інструкції № 286).
8. Особи, які направлені підприємствами для навчання в навчальних закладах з відривом від виробництва та одержують за рахунок коштів цих підприємств тільки стипендію
9. Особи, які навчаються за рахунок коштів, передбачених у зведених кошторисах будівництва, для роботи на підприємствах, що вводитимуться в дію
10. Працівники, які подали заяви про звільнення і припинили працю до закінчення строку попередження або припинили роботу, не попередивши адміністрацію*
* Виключаються з облікового складу працівників з першого дня невиходу на роботу.

Цікавий момент! При обчисленні середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості не враховується час, відпрацьований надурочно. Тобто штатний працівник, який працював у звітному місяці (періоді) надурочно, в еквіваленті повної зайнятості враховується як одна фізична особа.

Водночас при заповненні форм державних статистичних спостережень час, відпрацьований надурочно, ураховується в загальній кількості оплаченого та відпрацьованого часу.

З теорією розібралися. Але як усе це працює на практиці? Розглянемо на прикладі.

Приклад. На підприємстві встановлено 5-денний робочий тиждень (вихідні — субота і неділя). Тривалість робочого дня — 8 годин.

Для працівників, зайнятих на роботах із шкідливими умовами праці, установлено скорочену тривалість робочого часу — 36 годин на тиждень (тобто 7,2 години на день).

За червень є така інформація про кількість працівників підприємства (таблиця 3):

Табл. 3. Дані про чисельність працівників

Працівники Кількість
осіб
Штатні працівники облікового складу на 01.06, із них які: 52
• перебувають на лікарняному (з 13.06 по 19.06) 1
• перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (весь червень) 2
• перебувають у щорічній відпустці (з 12.06 по 25.06 і з 26.06 по 30.06) 2
• перебувають у відпустці без збереження заробітної плати за угодою сторін (з 21.06 по 23.06) 1
• перебувають у відрядженні (з 14.06 по 16.06) 3
• працюють неповний робочий день (4 години на день) 2
• працюють надурочно (з 06.06 по 09.06 по 1 надурочній годині на день) 1
• уклали з цим самим підприємством ЦПД (з 19.06 по 27.06) 1
Прийняті в червні на роботу до штату підприємства (зі строком випробування), у тому числі: 2
• з 12.06 — на роботу з нормальними умовами праці 1
• з 19.06 — на шкідливе виробництво 1
Звільнені штатні працівники в червні за власним бажанням (23.06) 1
Особи, які працюють за ЦПД (з 13.06) і не є штатними працівниками, із них: 3
фізичні особи — підприємці 2

З облікового складу штатних працівників (52 людини) для 40 осіб норма тривалості робочого часу за місяць становила 159 годин при 40-годинному робочому тижні, для решти 12 осіб — 144 години при 36-годинному робочому тижні (працівники шкідливого виробництва). Усі працівники шкідливого виробництва відпрацювали повністю всі робочі дні згідно з графіком роботи підприємства.

На підставі цих даних наведемо розрахунок показників ОКШП, СКШП, СКП і СКПЕПЗ.

Розраховуємо ОКШП

Для визначення цього показника ми використовуємо тільки дані, що стосуються штатних працівників облікового складу. Працюючих за ЦПД до розрахунку не беремо.

Нагадаємо: ОКШП розраховується на певну дату. При цьому враховують усіх працівників облікового складу, які як фактично працювали, так і були відсутні з будь-яких причин.

Працюючого неповний робочий день ураховують як одну цілу одиницю. Працюючого за ЦПД із числа працівників облікового складу враховують тільки один раз (як штатного працівника).

Визначимо ОКШП на 30 червня:
52 ос. + 2 ос.* – 1 ос.** = 53 ос.
* Прийняті на роботу в червні.
** Звільнений у червні.

Розраховуємо СКШП

Тут також потрібно враховувати тільки штатних працівників, за винятком працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років. Розрахуємо СКШП за червень (таблиця 4).

Табл. 4. Розрахунок СКШП за червень

Число червня Кількість штатних працівників облікового складу за кожен день червня Виключаються з розрахунку СКШП Уключаються до розрахунку СКШП
1 і 2 52 2* 50
* З розрахунку виключаються 2 працівниці, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років (п.п. 3.2.2 Інструкції № 286).
3–5 (вихідні та неробочий дні) 52* 2 50
* За вихідні, святкові та неробочі дні кількість штатних працівників облікового складу приймається на рівні облікової кількості працівників за попередній робочий день (абзац другий п.п. 3.2.1 Інструкції № 286).
6–11 52 2 50
12–18 53 (52 + 1*) 2 51
* З 12 червня до штату прийнято нового працівника.
19–25 54 (53 + 1*) 2 52
* З 19 червня до штату прийнято нового працівника.
26–30 (54 – 1*) = 53 2 51
* Із штату виключено одного працівника в перший робочий день після його звільнення 23 червня.
Разом 1586 60 1526

Кількість штатних працівників, які включаються до розрахунку СКШП за червень, становить 1526 осіб. Кількість календарних днів цього місяця — 30. А отже, показник СКШП за червень 2017 року дорівнюватиме:
1526 ос. : 30 к. дн. = 50,87 ос.  51* ос.
* Округлення здійснюється за правилом парної цифри. Якщо остання значуща цифра менше або дорівнює 4, вона відкидається; якщо більше або дорівнює 6 — найближча ліворуч від неї значуща цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра 5, найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін. Такий порядок округлення встановлено додатком до Інструкції № 286.

Розраховуємо СКП

Щоб визначити показник СКП, необхідно знати три інші показники: СКШП, середню кількість зовнішніх сумісників (далі — СКЗС) і середню кількість працюючих за ЦПД (далі — СКПЦПД).

СКШП ми визначили вище. Вона дорівнює 51 особі. Розрахунок СКЗС нам проводити не потрібно, оскільки зовнішні сумісники в червні 2017 року на підприємстві не працювали. А от показник СКПЦПД нам розрахувати доведеться. Займемося цим.

Працюючих за ЦПД у червні було 4 особи. Із них один водночас був штатним працівником підприємства і ще два — фізособами-підприємцями. Цих осіб виключаємо з розрахунку СКПЦПД. Таким чином, у розрахунку СКПЦПД візьме участь тільки 1 людина.

Нагадаємо: працюючі за ЦПД враховуються як цілі одиниці, незалежно від тривалості робочого часу протягом усього строку дії договору. Із цього випливає, що показник СКПЦПД дорівнює:
1 ос. х 18 к. дн. : 30 к. дн. = 0,6 ос.  1 ос.,
де 18 к. дн. — кількість днів роботи за ЦПД (з 13.06 по 30.06).

На підставі здійснених розрахунків визначимо СКП:
51 ос. + 1 ос. = 52 ос.

Розраховуємо СКПЕПЗ

Спершу визначимо оплачений робочий час (людино-години) для кожної категорії штатних працівників.

Розрахунок наведемо в таблиці 5.

Табл. 5. Оплачений робочий час штатних працівників

Число червня Оплачений робочий час штатних працівників,людино-годин на день
для працівників із 40-годинним робочим тижнем для працівників із 36-годинним робочим тижнем
1–2 296 ((38* – 2**) х 8 + 2*** х 4) 86,4 (12 х 7,2)
* Кількість працівників із 40-годинним робочим тижнем, які працюють повний робочий час.
** Тут і далі — з розрахунку виключаємо 2 працівниць, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до 3 років.
*** Тут і далі — працівники з неповним робочим днем (4 години на день замість 8).
3–5*
* Вихідні, святкові та неробочі дні не оплачуються, тому в розрахунку участі не беруть.
6–9 297 ((38 – 2) х 8 + 2 х 4 + 1* х 1) 86,4
* Працівник, який працював надурочно (по 1 годині на день).
10–11
12 304 ((38 – 2 + 1*) х 8+ 2 х 4) 86,4
* Працівник, прийнятий до штату підприємства 12 червня. Із цього дня штатних працівників облікового складу з 40-годинним робочим тижнем — 39 осіб.
13–16 296 ((39 – 2 – 1*) х 8 + 2 х 4) 86,4
* Працівник, який хворів з 13 по 19 червня.
17–18
19 296 93,6 ((12 + 1*) х 7,2)
* Працівник, прийнятий до штату підприємства 19 червня. Із цього дня штатних працівників облікового складу з 36-годинним робочим тижнем — 13 осіб.
20 304 ((39 – 2) х 8 + 2 х 4) 93,6
21–23 296 ((39 – 2 – 1*) х 8 + 2 х 4) 93,6
* Працівник, який перебуває в неоплачуваній відпустці за угодою сторін з 21 по 23 червня.
24–25
26 296 ((39 – 2 – 1*) х 8 + 2 х 4) 93,6
* Працівник, виключений із штату у зв’язку із звільненням 23 червня. Оскільки в день звільнення працівник іще працював, з розрахунку за 23 червня його не виключаємо.
27 260 ((38 – 2) х 7* + 2 х 4) 93,6
* Тривалість робочого дня напередодні святкового дня — Дня Конституції України (28 червня) скорочується на 1 годину для працівників, які працюють повний робочий день (ст. 53 КЗпП).
28
29–30 296 ((38 – 2) х 8 + 2 х 4) 93,6
Разом 5904 1792,8

Далі розрахуємо середню кількість осіб, які виконували в червні роботи за ЦПД, в еквіваленті повної зайнятості. Нагадаємо, що вони враховуються за кожен календарний день як цілі одиниці протягом усього строку дії ЦПД. Для розрахунку СКПЕПЗ беруться як сторонні особи, так і штатні працівники, які виконували роботи за такими договорами. Їх кількість становитиме:
[9 к. дн. (з 19.06 по 27.06) х 1 ос. + 18 к. дн. (з 13.06 по 30.06) х (3 ос. – 2 ос.)] : 30 к. дн. = 0,9 ос. 1 ос.

Отже, усі необхідні показники для розрахунку СКПЕПЗ маємо. Саме час її визначити (таблиця 6).

Табл. 6. Розрахунок СКПЕПЗ за червень

Категорії працівників Норма тривалості робочого часу на одного працівника, годин на місяць Оплачений робочий час, людино-годин У тому числі час надурочних робіт Оплачений робочий час для розрахунку СКПЕПЗ Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості
Штатні працівники з 40-годинним робочим тижнем 159 5904 4 5900
(5904 – 4)
37
(5900 : 159)
Штатні працівники з 36-годинним робочим тижнем 144 1792,8 1792,8 12
(1792,8 : 144)
Особи, які працювали за ЦПД Х Х Х Х 1
Разом Х 7696,8 4 7692,8 50

Підіб’ємо підсумок. Отже, у червні 2017 року на підприємстві була така кількість працівників:

  • ОКШП (на 30.06) — 53 ос.;
  • СКШП — 51 ос.;
  • СКП — 52 ос.;
  • СКПЕПЗ — 50 ос.
Вас може зацікавити

Журнал «КАДРОВИК.UA»

Головний кадровий журнал України, який визначає стратегію професійного розвитку працівників кадрової служби. Видається щомісяця за підтримки Міністерства соціальної політики України. На сторінках журналу подано достовірні матеріали та професійна інформація для кадровиків з нормативно-правовою базою та безліччю практичних порад.

Придбати видання

 
Джерело: Податки & бухоблік Автор: Вороная Наталія, Чернишова Наталія
Переглядів: 44573 Надіслати другу Версія для друку
 
 
Дивіться також:
Номенклатура справ: етапи розроблення
Відповідальний за військовий облік: вимоги та порядок призначення
«Декретні»-2023: шпаргалка для розрахунку з прикладами
Регулювання праці сезонних працівників
З чого починати вести військовий облік, якщо раніше він не вівся?
Записки в кадровому діловодстві: які бувають і чим відрізняються?
Графік відпусток на 2023 рік
Складання номенклатури справ
Виплати мобілізованим працівникам за рахунок коштів підприємства
Додаткові відпустки для працівників з дітьми: актуальні правила
Кадровий облік під час війни: ТОП-10 порад
Установлюємо доплату за ведення військового обліку
Норми робочого часу: встановлення та тривалість
Нюанси заповнення Табеля обліку робочого часу
Аудит розділу трудової книжки «Відомості про роботу» та виправлення помилок
Відпустка директора або головбуха: документальне оформлення
Щорічні додаткові відпустки: кому, коли та як надають
Робота за сумісництвом: оформлюємо правильно
Внутрішнє сумісництво: дюжина бліц-відповідей
Прогул як поважна причина припинення трудового договору
Підсумований облік робочого часу
Оформляємо на роботу водія
Звільнення за ініціативою роботодавця: підстави, процедури, судова практика
Працівник захворів під час відпустки: оформлення, оплата, облік
Звільнення прогульника: покрокова інструкція
Дистанційна робота та гнучкий графік: як оформити відносини із працівником
Накази з кадрових питань: складаємо правильно
Відновлення втрачених трудових книжок: алгоритм дій кадровика
Компенсація за невикористану відпустку при звільненні: правила розрахунку
Якщо немає профспілки: чим її замінити?

Реклама
Проекти для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2023 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com