Головна  Карта сайту  Розміщення реклами на порталі
  СПІЛЬНОТА КАДРОВИКІВ І ФАХІВЦІВ З УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Ласкаво просимо
  Новини
  Бібліотека статей
  Нормативна база
  Зразки документів
  Виробничий календар
  Книжкова полиця
  Хто є хто
  Глосарій
  Розміщення реклами
  Наші партнери
  Форум
Нові матеріали
Підписатися на розсилку

Facebook
Реклама
Нормативна база

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ

РОЗ’ЯСНЕННЯ

від 25 серпня 2016 р. № 17.4-12/20ЗАТВЕРДЖУЮ
В. о. Голови Державної служби статистики України
______________ І. М. Жук
25 серпня 2016 року

Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників»

Роз’яснення є недійсними
(у зв’язку із затвердженням роз’яснень Державної служби статистики України
 від 14 липня 2020 року № 19.1.2-12/14-20)

I. Загальні положення

1. Ці Роз’яснення містять інформацію щодо показників форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» (далі — звіт).

2. Джерелами інформації для показників форми № 7-ПВ (один раз на чотири роки) є первинні облікові документи, документи бухгалтерського обліку, фінансової звітності та інші документи, передбачені нормами чинного законодавства.

3. Визначення показників звіту здійснюється відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року № 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за № 1442/11722 (зі змінами) (далі — Інструкція зі статистики кількості працівників), та Інструкції зі статистики заробітної плати, затвердженої наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713 (далі — Інструкція зі статистики заробітної плати).

4. Однойменні показники, що містяться у формі № 7-ПВ (один раз на чотири роки) та інших формах державних статистичних спостережень і розраховані за однією методологією та однаковий період часу, є тотожними.

5. Звіт складається з трьох розділів. Показники розділу I та II відображають дані в цілому по підприємству (без виділення структурних підрозділів) станом на кінець звітного року. Розділ III містить інформацію стосовно окремих працівників, які обстежуються.

II. Показники, що стосуються організації оплати праці

1. Рядок 710 містить інформацію стосовно дії на підприємстві колективного договору відповідно до Закону України «Про колективні договори і угоди».

2. Рядок 720 містить інформацію щодо форми оплати праці, яка застосовувалася для більшості працівників підприємства. Наприклад, якщо розмір заробітної плати для більшості працівників підприємства залежав від фактично відпрацьованого часу (оплата праці за тарифними ставками або посадовими окладами), рядок 720 містить варіант відповіді «почасова», а якщо від розміру ставки за норму виробітку та виробітку за встановлений період часу, рядок 720 містить варіант відповіді «відрядна».

3. Рядок 730 містить дані щодо використання на підприємстві тарифної сітки (схеми посадових окладів) на основі тарифної ставки робітника першого розряду та міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень розмірів тарифних ставок (посадових окладів).

III. Показники щодо кількості працівників та фонду оплати праці

1. Рядок 740 містить дані про середньооблікову кількість штатних працівників, визначену в пункті 3.2 глави 3 Інструкції зі статистики кількості працівників, крім тих, які перебувають у відпустках у зв’язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, уключаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку.

2. Рядок 750 містить дані про суму фонду оплати праці штатних працівників, визначеного в Інструкції зі статистики заробітної плати.

IV. Відбір працівників для обстеження

1. Розділ III звіту містить дані щодо працівників, визначених за допомогою процедури систематичного відбору, за якою перший працівник відібраний випадково, а всі інші — з використанням визначеного інтервалу відбору (постійна величина), із забезпеченням однакової ймовірності потрапляння до вибірки будь-якого працівника зі сформованого списку.

2. Процедура систематичного відбору полягає в наступному:

1) згідно з главою 2 Інструкції зі статистики кількості працівників визначається облікова кількість штатних працівників на 31 жовтня звітного року без урахування прийнятих на підприємство в кінці звітного місяця та призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, а також тих, які не мали нарахувань із фонду оплати праці за цей місяць, зокрема, були відсутні через:

тимчасову непрацездатність;

відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, уключаючи тих, які усиновили новонароджену дитину безпосередньо з пологового будинку;

відпустку без збереження заробітної плати (незалежно від причини відпустки);

тимчасове переведення на роботу на інше підприємство;

інші причини (наприклад, здійснили прогули, перебували під слідством до рішення суду).

Отримана кількість працівників, з яких буде здійснюватися відбір, міститься у рядку 760;

2) кількість працівників в обстеженні залежить від розміру підприємства, тобто облікової кількості працівників на 31 жовтня звітного року (зазначеної у рядку 760), наприклад:

Розмір підприємства
(облікова кількість працівників на 31 жовтня
звітного року, ряд. 760), осіб
Кількість працівників
в обстеженні, осіб
10–19 4
20–49 8
50–99 12
100–249 16
250–499 20
500–999 24
1000–4999 32
5000 + 40

Дані про кількість працівників в обстеженні містяться у рядку 770;

3) список працівників містить їх перелік, представлений в алфавітному порядку та пронумерований.

За наявності на підприємстві розгалуженої структури, наприклад підрозділів з виробництва, транспортування, збуту, фінансових питань, об’єднаний список працівників в алфавітному порядку відображає переліки працівників по кожному підрозділу окремо, розташовані у порядку зменшення, починаючи з найбільшого за кількістю працівників;

4) у рядку 780 міститься інформація про інтервал відбору (ІВ), визначений за формулою: ІВ = ОК / КВ,

де ОК — облікова кількість працівників на 31 жовтня звітного року із рядка 760;

КВ — кількість працівників в обстеженні з рядка 770.

Результат ділення міститься у звіті у вигляді даних, заокруглених до одного знака після коми;

5) порядковий номер у списку першого відібраного працівника є початком відбору (ПВ) та випадковим числом, яке знаходиться в інтервалі від 1 до ІВ та отримується будь-яким способом: генератором випадкових чисел (відповідна функція в програмі Excel), методом жеребкування або за таблицею випадкових чисел.

Інформація про порядковий номер першого працівника у вибірці міститься у рядку 790;

6) кожен наступний порядковий номер відібраного зі списку працівника дорівнює сумі попереднього порядкового номеру та інтервалу відбору, заокругленій до цілого числа.

Кількість відібраних працівників міститься у рядку 770.

3. Правильність даних щодо кількості відібраних працівників можна перевірити, використавши наведений нижче приклад.

Кількість найманих працівників, які перебували в обліковому складі підприємства на 31 жовтня звітного року та яким нарахували заробітну плату за цей місяць, становила 268 осіб (рядок 760).

Для відбору працівників, які обстежуються, тобто щодо яких заповнюється розділ III звіту, послідовно виконуються такі дії:

1) складається список працівників, який упорядковується за алфавітом та пронумеровується. Згідно з даними таблиці в пункті 2 розділу IV цих Роз’яснень зі списку відбираються 20 працівників (рядок 770);

2) визначається інтервал відбору: ІВ = 268/20 = 13,4 (рядок 780);

3) визначається порядковий номер першого працівника, який уключається у вибірку (початок відбору — ПВ). Для цього в інтервалі від 1 до 13,4 обирається випадкове число. В програмі Exel послідовність операцій така: вставка, функція, математичні, випадкове число «СЛЧИС».

Результатом роботи функції є число від 0 до 1. У цьому прикладі отримано число 0,211564589813754. Його множать на визначену величину інтервалу відбору та заокруглюють до цілого: ПВ = 13,4 ґ 0,211564589813754 = 3;

4) усі наступні номери працівників у списку визначають шляхом послідовного додавання величини інтервалу відбору:

Порядковий номер
працівника у вибірці
Результати розрахунків
для відбору
Номери працівників,
відібраних для обстеження
в упорядкованому списку
(з урахуванням заокруглення)
1 3 3
2 3 + 13,4 = 16,4 16
3 16,4 + 13,4 = 29,8 30
4 29,8 + 13,4 = 43,2 43
5 43,2 + 13,4 = 56,6 57
19 230,8 + 13,4 = 244,2 244
20 244,2 + 13,4 = 257,6 258

Якщо розрахований для останнього працівника у вибірці номер був би більшим за кількість працівників у списку (такий результат можливий через заокруглення на попередніх етапах), визначення порядкового номера для такого працівника продовжувалося б із початку списку. Наприклад, якщо б останній номер працівника за розрахунком становив 270, останнім відбирався б працівник під номером 2 у списку: 270 – 268 = 2.

V. Особливості даних звіту та відбору працівників для бюджетних установ

1. Для зведених звітів, які містять інформацію щодо декількох юридичних осіб (бюджетних установ), у рядку 735 передбачено вибір видів діяльності, щодо яких складається звіт: освіта, охорона здоров’я та надання соціальної допомоги чи діяльність у сфері культури та спорту, відпочинку та розваг. Наприклад, у звітах районних відділів освіти міститься позначка біля виду діяльності «освіта».

2. Загальний список працівників для відбору вміщує переліки працівників в алфавітному порядку по кожній установі, уключеній у зведений звіт, упорядковані за кодами видів економічної діяльності від меншого до більшого, наприклад:

початкова загальна освіта (80.1);

загальна середня освіта (80.2);

вища освіта (80.3).

При цьому переліки працівників установ у рамках одного виду економічної діяльності, наприклад дитячих садків, містяться у загальному списку в порядку зменшення, починаючи з найбільшого за кількістю працівників.

3. Загальний список працівників для відбору у зведених звітах по сільських, селищних радах або їхніх виконавчих комітетах уміщує переліки працівників в алфавітному порядку по кожному виду діяльності, упорядковані від найбільшого за кількістю працівників до найменшого.

VI. Відомості щодо відібраних працівників

1. Рядок 7110 містить порядковий номер працівника у вибірці від 1 до КВ.

2. Рядки 7120, 7131, 7150–7170 та 7180 містять один обраний варіант відповіді. При цьому відомості щодо працівників (рядки 7120–7190) відповідно до бланка форми № 7-ПВ передбачають дані станом на 31 жовтня.

3. Рядок 7130 містить інформацію щодо віку відібраного працівника в цілих одиницях про кількість повних років.

4. Рядок 7140 містить інформацію щодо стажу роботи відібраного працівника на цьому підприємстві (незалежно від кількості посад (професій), які він змінив за період роботи) у цілих одиницях, тобто кількість повних років, відпрацьованих на підприємстві.

Якщо працівник на зазначену дату відпрацював менше одного року, то рядок 7140 дорівнює «0».

Стаж охоплює періоди роботи на підприємстві, а також періоди відсутності через відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами, для догляду за дитиною до досягнення нею віку, передбаченого чинним законодавством, а також інші періоди відсутності працівника на роботі, коли за ним зберігалося робоче місце.

5. Рядок 7150 містить інформацію щодо рівня освіти працівника, визначеного відповідно до законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту». Інформація щодо рівня освіти знаходиться в особовій картці працівника (типова форма № П-2) та може бути перевірена за допомогою наведеної нижче таблиці.

Рівень освіти Документ, що підтверджує
здобуття освітнього рівня
Навчальні заклади, що забезпечують
здобуття освіти відповідного рівня
Базова загальна середня свідоцтво про базову загальну середню освіту середні навчальні заклади
Рівень освіти Документ, що підтверджує здобуття освітнього рівня Навчальні заклади, що забезпечують здобуття освіти відповідного рівня
Повна загальна середня атестат про повну загальну середню освіту середні навчальні заклади, професійно-технічні та вищі навчальні заклади I–II рівнів акредитації, що надають повну загальну середню освіту
Професійно-технічна диплом кваліфікованого робітника (диплом молодшого спеціаліста — випускникам третього ступеня професійно-технічної освіти, які завершили повний курс навчання в акредитованих вищих професійних училищах, центрах професійно-технічної освіти певного рівня акредитації за напрямами, за якими проводиться підготовка робітників високого рівня кваліфікації) професійно-технічне училище; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання
Неповна вища диплом молодшого спеціаліста технікум, училище, коледж, інші прирівняні до них вищі навчальні заклади
Базова вища диплом бакалавра коледж, інші прирівняні до нього вищі навчальні заклади, консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет
Повна вища диплом спеціаліста, диплом магістра консерваторія (музична академія), інститут, академія, університет

Варіант відповіді «нижче базової середньої освіти» стосується осіб, які мають початкову загальну освіту або не мають освіти.

Якщо працівник поєднує роботу і навчання, то інформація, що міститься в рядку 7150, ураховує останній здобутий рівень освіти.

6. Рядок 7160 містить інформацію щодо форми оплати праці (наведено в роз’ясненнях стосовно заповнення рядка 720).

7. Рядок 7170 містить інформацію щодо умов робочого часу, установлених згідно з трудовим договором або в результаті їх зміни за бажанням працівника.

Відповідь «неповний робочий час» стосується працівників, що прийняті за таких умов роботи (без урахування переведених на такі умови з економічних причин).

8. Рядок 7180 містить інформацію щодо типу трудового договору. Безстроковим уважається трудовий договір, укладений на невизначений строк.

9. Рядок 7190 містить назву професії працівника згідно з Класифікатором професій ДК 003:2010, затвердженим наказом Держспоживстандарту України від 28 липня 2010 року № 327 (далі — Класифікатор).

Для працівників, прийнятих за сумісництвом на те саме підприємство, що й основна робота (внутрішнє сумісництво), рядки 7140, 7190, 7210–7580 міститимуть дані лише за основним місцем роботи.

У звіті в електронному вигляді рядок 7191 містить код професії працівника згідно з Класифікатором.

10. Рядки 7210 та 7310 містять інформацію щодо кількості оплаченого часу відібраного працівника відповідно за жовтень та в цілому за рік, тобто кількість годин робочого часу як відпрацьованого працівником (рядки 7220, 7320), так і не відпрацьованого, але оплаченого (за винятком часу неявок на роботу через тимчасову непрацездатність, оплаченого за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням).

11. Рядки 7230 та 7330 містять дані щодо кількості годин, відпрацьованих працівником понад установлену законодавством норму тривалості робочого часу, уключаючи години, відпрацьовані у вихідні, святкові та неробочі дні, за умови проведення роботи з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації (профспілкового представника) підприємства та відповідної оплати, у разі ненадання за роботу в ці дні іншого дня відпочинку.

12. Рядок 7340 містить дані щодо кількості годин невідпрацьованого, але оплаченого робочого часу в цілому за звітний рік: період відпусток (основна, додаткові, у зв’язку з навчанням та творчі) у частині, що припадає на робочі дні звітного року; час відсутності працівника у період професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації; виконання державних або громадських обов’язків, простоїв та інших неявок, які оплачуються згідно з чинним законодавством.

У рядку 7350 містяться окремо виділені дані щодо кількості годин щорічних відпусток.

13. Інформація за жовтень звітного року та в цілому за звітний рік (відповідно до бланка форми № 7-ПВ) щодо суми фонду оплати праці працівника та його складових, визначених згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати (далі — Інструкція), міститься у таких рядках:

рядки 7410 та 7510 — загальна сума фонду оплати праці;

рядки 7420 та 7520 — сума основної заробітної плати (пункт 2.1 Інструкції);

рядки 7430 та 7530 — сума надбавок і доплат до тарифних ставок та посадових окладів у розмірах, передбачених чинним законодавством, за роботу в нічний час і в багатозмінному та безперервному режимі виробництва (уключаючи доплати за роботу у вихідні дні, які є для працівника робочими днями за графіком) (підпункт 2.2.1 Інструкції);

рядки 7440 та 7550 — сума премій та винагород, нарахованих за відповідний період, що мають систематичний або одноразовий характер, а також здійснюються раз на рік (підпункти 2.2.2 та 2.3.2 Інструкції);

рядки 7450 та 7560 — сума оплати за роботу в надурочний час, у святкові та неробочі дні у розмірах та за розцінками, установленими чинним законодавством (підпункт 2.2.4 Інструкції);

рядок 7570 — сума оплати за невідпрацьований час за звітний рік (підпункти 2.2.12 та 2.3.1 Інструкції);

рядок 7580 — сума нарахованої матеріальної допомоги за звітний рік, передбаченої підпунктом 2.3.3 Інструкції, зокрема допомоги у розмірах, передбачених чинним законодавством або визначених колективним договором, що надається працівникам як за умови подання заяви, так і без неї.

14. Правильність даних, наведених у формі, можна перевірити, використавши наведені нижче приклади арифметичного контролю показників форми № 7-ПВ (один раз на чотири роки):

рядок 790 графи 1 < або = рядок 780 графи 1;

рядок 740 графи 1 = рядок 1040 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна) (для жовтня 2016 р.);

рядок 740 графи 2 = рядок 1040 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для січня — грудня 2016 р.);

рядок 750 графи 1 = рядок 1070 графи 1 форми № 1-ПВ (місячна) (для жовтня 2016 р.);

рядок 750 графи 2 = рядок 1070 графи 2 форми № 1-ПВ (місячна) (для січня — грудня 2016 р.);

рядок 790 < або = рядок 780;

рядок 7220 < або = рядок 7210;

рядок 7230 < рядок 7220;

рядок 7310 > або = рядок 7210;

рядок 7320 > або = рядок 7220;

рядок 7320 < або = рядок 7310;

рядок 7330 < рядок 7320;

рядок 7310 = рядок 7320 + рядок 7340;

рядок 7350 < або = рядок 7340;

рядок 7410 > або = рядок 7420 + рядок 7430 + рядок 7440 + рядок 7450;

рядок 7510 > або = рядок 7410;

рядок 7520 > або = рядок 7420;

рядок 7530 > або = рядок 7430;

рядок 7550 > або = рядок 7440;

рядок 7560 > або = рядок 7450;

рядок 7510 > або = рядок 7520 + рядок 7530 + рядок 7540 + рядок 7550 + рядок 7560 + рядок 7570 + 7580;

рядок 7550 > або = рядок 7551 + рядок 7552;

якщо рядок 7210 > 0, то рядок 7410 > 0;

якщо рядок 7310 > 0, то рядок 7510 > 0.

15. Роз’яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження № 7-ПВ (один раз на чотири роки) «Звіт про заробітну плату за професіями окремих працівників» від 30.11.2012 № 18/1-12/32 є недійсними.

Директор департаменту
статистики праці Держстату

І. В. СЕНИК

Переглядів: 2504

Редакція від 14.07.2020

Версія для друку
 
Нормативна база

НОВІ
надходження/оновлення

Реклама
Видання для професіоналів
Оголошення
Шановні відвідувачі!
З усіх питань щодо роботи порталу звертайтесь до 
адміністратора
2023 © МЕДІА-ПРО
2022 © HR-Ліга

Copyright © 2005–2023 HR-Ліга
Використання матеріалів із журналів Групи компаній «МЕДІА-ПРО» лише за погодженням з редакцією (адміністрацією) порталу.
Редакція (адміністрація) залишає за собою право не розділяти думку авторів матеріалів, що розміщуються.
Редакція (адміністрація) порталу не несе відповідальності за збитки, які можуть бути завдані внаслідок використання, невикористання або неналежного використання інформації, що міститься на порталі.
Відповідальність за достовірність інформації та інших відомостей несуть автори публікацій.
З усіх питань пишіть на admin@hrliga.com