НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

НАКАЗ

від 9 червня 2009 року N 33

Про затвердження Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

Відповідно до положень абзацу третього частини шостої статті 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпунктів 1, 3 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із наступними змінами та доповненнями, наказую:

1. Затвердити Інструкцію про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) (додається).

2. Вважати таким, що втратив чинність, наказ Національної служби посередництва і примирення від 26.03.2003 року N 118 "Про затвердження Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками або профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин колективних трудових спорів (конфліктів)".

3. Керівникам структурних підрозділів Національної служби посередництва і примирення забезпечити дотримання норм, встановлених цією Інструкцією, в процесі реалізації повноважень Національної служби посередництва і примирення, визначених статтею 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258, із наступними змінами та доповненнями.

4. Текст Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої пунктом 1 цього наказу, опублікувати в Бюлетені Національної служби посередництва і примирення.

5. Цей наказ набирає чинності з 1 лютого 2010 року.

6. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Голова

О. Окіс


 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Національної служби посередництва і примирення
09.06.2009 N 33


ІНСТРУКЦІЯ
про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

1. Загальні положення

1.1. Ця інструкція (далі - Інструкція) визначає правові та організаційні засади здійснення Національною службою посередництва і примирення (далі - НСПП) комплексного аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5, 15 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)", підпунктів 1, 3, 15 пункту 4 та пункту 7 Положення про Національну службу посередництва і примирення, затвердженого Указом Президента України від 17 листопада 1998 року N 1258/98, із наступними змінами та доповненнями, Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 10 липня 2007 року N 47, Положення про порядок формування і затвердження вимог найманих працівників, профспілки, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 07 липня 2008 року N 84.

1.2. Основні терміни:

- аналіз висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог - це комплекс заходів, спрямованих на:

а) з правових питань:

вивчення стану дотримання найманими працівниками, що висунули вимоги, положень статей 2, 3, 4, 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту) щодо цих вимог, дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників, дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування;

виявлення наявності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства;

б) з питань аналітично-інформаційної діяльності:

збір і опрацювання статистичної інформації стосовно цих вимог для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення та здійснення соціально-економічного аналізу вимог тощо;

- причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) - обставини, факти, тенденції об'єктивного чи суб'єктивного характеру або їх сукупність в економічній, соціальній, виробничій, правовій областях, дія яких призвела до негативних щодо найманих працівників наслідків і виникнення колективного трудового спору (конфлікту);

- об'єктивні причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) - причини економічного, соціального, правового характеру, які роблять розбіжності між сторонами соціально-трудових відносин невідворотними і не залежать від дії чи бездіяльності цих сторін;

- суб'єктивні причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) - причини економічного, соціального, правового характеру, які зумовлюють виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) внаслідок дії чи бездіяльності сторін соціально-трудових відносин і за яких вирішення цих спорів (конфліктів) залежить від заходів, що вживаються суб'єктами цих відносин;

- виявлення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) - встановлення фактів, що спонукали до висунення найманими працівниками, профспілкою вимог, з якими безпосередньо пов'язано виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з питань, передбачених статтею 2 Закону "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) - систематизація та аналіз фактів, що спонукали до висування найманими працівниками, профспілкою вимог, з якими безпосередньо пов'язано виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин з питань, передбачених статтею 2 Закону "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- суб'єкти здійснення аналізу висунутих найманими працівниками вимог і виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів):

а) з правових питань: відділ правового забезпечення НСПП (на національному та галузевому рівнях) та відповідні структурні підрозділи (окремі працівники) сектору НСПП по роботі в місті Києві, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях (на територіальному та виробничому рівнях);

б) з питань аналітично-інформаційної діяльності: відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП та відповідні структурні підрозділи (окремі працівники) сектору НСПП по роботі в місті Києві, відділень НСПП в Автономній Республіці Крим та областях;

- об'єкти здійснення аналізу - висунуті найманими працівниками, профспілкою вимоги щодо вирішення розбіжностей, що виникли між сторонами соціально-трудових відносин і спричинили виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) з питань, визначених відповідно до статті 2 Закону "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- класифікація вимог - віднесення вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою, до певних груп, підгруп, кодів за економічними, соціальними, правовими, рівневими (виробничим, територіальним, галузевим, національним рівнями) ознаками, за ступенем вирішення (вимога вирішена, в стадії вирішення, в стадії розгляду) відповідно до класифікатора вимог;

- динаміка вимог - зміна кількісних чи якісних характеристик вимог, що визначається шляхом їх порівняння за певний період, у певному регіоні, за період реалізації конкретного законодавчого чи нормативно-правового акта, заходів щодо їх вирішення тощо.

2. Порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог

2.1. Комплексний аналіз висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог передбачає:

2.1.1. Здійснення аналізу з правових питань:

- аналіз змісту вимог щодо відповідності їх до положень статті 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз вимог щодо визначення сторін колективного трудового спору (конфлікту) відповідно до положень статті 3 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" (згідно з компетенцією власника або уповноваженого ним органу (представника) щодо вирішення цих вимог);

- аналіз відповідності формування і затвердження вимог положенням статті 4 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз правової обґрунтованості вимог із визначенням законодавчих та нормативно-правових актів, які було порушено власником або уповноваженим ним органом (представником), що спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин;

- аналіз дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування положень статті 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)";

- аналіз щодо наявності або відсутності факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядаються в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства.

2.1.2. Здійснення аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності:

- збір і опрацювання статистичної інформації стосовно вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою для їх порівняння, класифікації за змістом, характером, динамікою, за можливими засобами та термінами їх задоволення та здійснення;

- соціально-економічний аналіз вимог тощо.

2.2. Вимоги, висунуті найманими працівниками, профспілкою відповідно до положень статей 2, 3, 4, 5 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)" та інших законодавчих та нормативно-правових актів, що регулюють порядок визначення предмета колективного трудового спору (конфлікту), визначення належної сторони колективного трудового спору (конфлікту) щодо цих вимог, дотримання процедури формування і затвердження вимог найманих працівників, дотримання порядку і строків розгляду вимог найманих працівників власником або уповноваженим ним органом (представником) та надання ним разом з прийнятим рішенням соціально-економічного обґрунтування та за відсутністю факту неможливості розгляду та вирішення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів) до вирішення іншої справи, що розглядається в порядку конституційного, цивільного, господарського, кримінального чи адміністративного судочинства, підлягають реєстрації НСПП згідно з пунктами 2, 3 та підпунктом 7.1 пункту 7 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 10.07.2007 року N 47.

У разі встановлення в ході аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, порушень положень, зазначених у частині першій цього пункту Інструкції, інших законодавчих та нормативно-правових актів, НСПП відмовляє в реєстрації даних вимог відповідно до пункту 5 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом НСПП від 10.07.2007 року N 47.

2.3. Результати аналізу з правових питань вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою подаються до НСПП разом з відповідним поданням.

2.4. Узагальнені переліки законодавчих та нормативно-правових актів, порушення яких спричинило виникнення розбіжностей між сторонами соціально-трудових відносин, подаються сектором НСПП по роботі в місті Києві, відділеннями НСПП в Автономній Республіці Крим та областях разом зі звітом про результати роботи цих підрозділів за рік відповідно до підпункту 5 пункту 4.1 розділу 4 Положення про порядок здійснення аналітично-інформаційної діяльності Національної служби посередництва і примирення, затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 09.06.2009 року N 32.

2.5. Узагальнені результати аналізу вимог найманих працівників, профспілок щомісячно подаються НСПП до Державного комітету статистики України за формою відомчої статистичної звітності, встановленою наказом НСПП від 03.06.2009 року N 30 та узгодженою з Державним комітетом статистики України. На підставі цих даних проводиться аналіз динаміки, загальних тенденцій та порядку задоволення вимог у відповідності до їх змісту, часу, можливостей сторін, інших чинників, що ускладнюють або, навпаки, сприяють вирішенню вимог.

3. Виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів)

3.1. Комплексний аналіз висунутих найманими працівниками вимог передбачає вивчення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) як основного чинника, що впливає на зміст вимог, спосіб їх вирішення та ступінь напруженості соціально-трудових відносин в ході врегулювання розбіжностей тощо. За результатами аналізу причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) здійснюються заходи, спрямовані на усунення причин виникнення спорів (конфліктів).

3.2. Причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) поділяються на об'єктивні та суб'єктивні.

3.3. До об'єктивних причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) належать:

1) невиконання зобов'язань щодо соціальних гарантій, компенсацій, пільг внаслідок незадовільного фінансового стану підприємств, установ, організацій, яке спричинено:

- відсутністю бюджетних призначень для фінансування відповідних витрат бюджетних установ та організацій;

- недостатнім фінансуванням відповідних витрат бюджетних установ і організацій через фактичне невиконання доходної частини бюджетів різних рівнів;

- заборгованістю із оплати продукції, робіт, послуг, що здійснюється за рахунок бюджетних коштів;

- значними обсягами кредиторської та дебіторської заборгованості (в т. ч. простроченої);

- окремими прорахунками при запровадженні державного регулювання цін, тарифів або особливих умов порядку надання послуг та виконання робіт;

- недоліками здійснення податкової політики, невідповідністю податкового законодавства сучасним потребам вітчизняної економіки;

- низьким рівнем технології та організації виробництва і праці;

- несприятливою кон'юнктурою зовнішнього ринку;

- іншими причинами.

2) відсутність законодавчого врегулювання предмета колективного трудового спору або наявність протиріч у законодавстві та нормативно-правових актах щодо врегулювання цих питань;

3) зупинення дії економічно і соціально важливих статей положень чинного законодавства;

4) інші причини.

3.4. До суб'єктивних причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) належать:

1) нереагування або несвоєчасне реагування власника або уповноваженого ним органу (представника) на вимоги найманих працівників;

2) ненадання соціально-економічного обґрунтування в разі відмови задовольнити вимоги найманих працівників;

3) небажання власника або уповноваженого ним органу під різними приводами укладати колективний договір або вносити зміни до нього;

4) порушення власником або уповноваженим ним органом (представником) законодавства про працю, колективних договорів, з питань вирішення колективних трудових спорів (конфліктів) та ін.;

5) прагнення сторін колективного трудового спору (конфлікту) використати спір як засіб привернення уваги органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування до ситуації, що склалася на підприємстві, в організації, установі;

6) інші суб'єктивні причини.

3.5. У разі виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) суб'єктами аналізу з питань аналітично-інформаційної діяльності здійснюється вивчення їх причин з метою підготовки пропозицій задля усунення цих причин, оперативного врегулювання таких спорів чи розробки відповідних рекомендацій у порядку, передбаченому Положенням про порядок підготовки та направлення рекомендацій Національної служби посередництва і примирення центральним або місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування у випадках, якщо у вимогах найманих працівників містяться питання, вирішення яких відповідно до законодавства віднесено до їх компетенції.

3.6. За результатами звітного періоду відділ аналітично-інформаційної роботи та прогнозування НСПП, сектор НСПП по роботі в місті Києві, представництво НСПП в місті Севастополі, відділення НСПП в Автономній Республіці Крим та областях узагальнюють причини виникнення колективних трудових спорів (конфліктів) за наростаючим підсумком. Висновки стосовно причин виникнення таких спорів та пропозиції щодо їх усунення з метою поліпшення соціально-трудових відносин надаються зазначеними підрозділами НСПП у щоквартальних звітах про результати діяльності.

 

Додаток
до Інструкції про порядок здійснення аналізу висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог, виявлення та узагальнення причин виникнення колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженої наказом НСПП
09.06.2009 N 33


КЛАСИФІКАТОР
вимог, висунутих найманими працівниками, профспілкою у колективних трудових спорах (конфліктах) з питань, визначених статтею 2 Закону України "Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)"

Вимоги, що виникли у зв'язку з розбіжностями щодо:

Код рядка

I. Встановлення нових або зміни існуючих соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

100

всього, одиниць

 

- нормування і оплати праці;

101

- умов і охорони праці;

102

- регулювання режиму праці, тривалості робочого часу і відпочинку;

103

- забезпечення продуктивної зайнятості;

104

- поділу і кооперації праці;

105

- організації та обслуговування робочих місць;

106

- організації підбору персоналу та його розвитку;

107

- соціальних гарантій, компенсацій, пільг;

108

- комунально-побутового обслуговування;

109

- санітарно-побутового обслуговування;

110

- медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

111

- організації громадського харчування та питтєвого режиму на виробництві;

112

- участі трудового колективу в погодженні статуту (положення) підприємства (на державних підприємствах) або внесення змін до нього;

113

- участі трудового колективу в призначенні (обранні) керівника підприємства, установи, організації у випадках, передбачених чинним законодавством;

114

- в інших питаннях соціально-економічних умов праці та виробничого побуту

115

II. Укладення або зміни колективного договору, угоди

200

всього, одиниць в т. ч.:

 

- укладення колективного договору, угоди;

210

- внесення змін до колективного договору, угоди

220

III. Виконання колективного договору, угоди або окремих їх положень:

300

всього одиниць, в т. ч. з питань:

 

на виробничому рівні:

310

- виконання положень колективного договору про забезпечення продуктивної зайнятості;

310-1

- виконання положень колективного договору про нормування і оплату праці, встановлення форми, системи, розмірів заробітної плати та інших видів трудових виплат (доплат, надбавок, премій та ін.), з них:

310-2

- щодо заборгованості із заробітної плати, своєчасної її виплати

310-2-1

- виконання положень колективного договору про умови регулювання фондів оплати праці та встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

310-3

- виконання положень колективного договору про зміни в організації виробництва і праці;

310-4

- виконання положень колективного договору про встановлення гарантій, компенсацій, пільг;

310-5

- виконання положень колективного договору про забезпечення соціального страхування;

310-6

- виконання положень колективного договору про режим роботи, тривалість робочого часу і відпочинку;

310-7

- виконання положень колективного договору про умови та охорону праці;

310-8

- виконання положень колективного договору про забезпечення житлово-побутового, культурного, медичного обслуговування, організації оздоровлення і відпочинку працівників;

310-9

- виконання положень колективного договору про участь трудового колективу у формуванні, розподілі і використанні прибутку підприємства (якщо це передбачено статутом);

310-10

- виконання положень колективного договору про гарантії діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій працівників;

310-11

- виконання положень колективного договору про передбачені ним додаткові порівняно з чинним законодавством і угодами гарантії, соціально-побутові пільги;

310-12

- виконання положень колективного договору щодо інших питань стосовно регулювання виробничих, трудових та соціально-економічних відносин;

310-13

- з інших питань, передбачених колективним договором;

310-14

на територіальному рівні:

320

- виконання положень регіональної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості населення;

321

- виконання положень регіональної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

322

- виконання положень регіональної угоди про трудові відносини, режим роботи і відпочинку;

323

- виконання положень регіональної угоди про умови охорони праці;

324

- виконання положень регіональної угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

325

- виконання положень регіональної угоди про передбачені нею вищі порівняно з генеральною угодою соціальні гарантії, компенсації, пільги;

326

- з інших питань регіональної угоди;

327

на галузевому рівні:

330

- виконання положень галузевої угоди про нормування і оплату праці, встановлення для підприємств галузі (підгалузі) мінімальних гарантій заробітної плати відповідно до кваліфікації на основі єдиної тарифної сітки по мінімальній межі та мінімальних розмірів доплат і надбавок з урахуванням специфіки, умов праці окремих професійних груп і категорій працівників галузі (підгалузі);

331

- виконання положень галузевої угоди про умови зростання фондів оплати праці;

332

- виконання положень галузевої угоди про встановлення міжкваліфікаційних (міжпосадових) співвідношень в оплаті праці;

333

- виконання положень галузевої угоди про встановлення мінімальних соціальних гарантій, компенсацій, пільг у сфері праці і зайнятості;

334

- розбіжності щодо виконання положень галузевої угоди про трудові відносини;

335

- виконання положень галузевої угоди про умови охорону праці;

336

- виконання положень галузевої угоди про житлово-побутове, медичне, культурне обслуговування, організацію оздоровлення і відпочинку;

337

- з інших питань, передбачених галузевою угодою;

338

на національному рівні:

340

- виконання положень генеральної угоди про гарантії праці і забезпечення продуктивної зайнятості;

341

- виконання положень генеральної угоди про мінімальні соціальні гарантії оплати праці і доходів усіх груп і верств населення, які забезпечували б достатній рівень життя;

341-1

- виконання положень генеральної угоди про умови зростання фондів оплати праці та встановлення міжгалузевих співвідношень в оплаті праці;

342

- виконання положень генеральної угоди про розмір прожиткового мінімуму, мінімальні нормативи;

343

- виконання положень генеральної угоди про соціальне страхування;

344

- виконання положень генеральної угоди про трудові відносини, режим роботи та відпочинку;

345

- виконання положень генеральної угоди про умови охорони праці і навколишнього природного середовища;

346

- виконання положень генеральної угоди про задоволення духовних потреб населення;

347

- з інших питань, передбачених генеральною угодою

348

IV. Невиконання вимог законодавства про працю, в т. ч. з питань:

400

- гарантій при укладенні, зміні та припиненні трудових договорів (контрактів) найманих працівників;

401

- забезпечення зайнятості звільнених працівників;

402

- регулювання режиму роботи, тривалості робочого часу і відпочинку;

403

- нормування і оплати праці;

404

- гарантій і компенсацій (пільг);

405

- охорони праці, в т. ч. щодо:

406

- відшкодування в установленому порядку шкоди працівникам у разі ушкодження їх здоров'я;

406-1

- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці жінок;

407

- гарантій щодо зайнятості, умов та охорони праці молоді;

408

- надання пільг для працівників, які поєднують роботу з навчанням;

409

- гарантій діяльності профспілкової чи інших представницьких організацій трудящих;

410

- забезпечення державного соціального страхування;

411

- з інших питань, які регулюються чинним законодавством про працю

412


____________