ДЕРЖАВНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ З ПИТАНЬ ТЕХНІЧНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОЛІТИКИ

ЗАТВЕРДЖЕНО ТА НАДАНО ЧИННОСТІ
Наказ Держспоживстандарту України
28.07.2010 N 327 


НАЦІОНАЛЬНИЙ КЛАСИФІКАТОР УКРАЇНИ

КЛАСИФІКАТОР ПРОФЕСІЙ
ДК 003:2010

(На зміну ДК 003:2005)

Чинний від 01.11.2010 р.

1 СФЕРА ЗАСТОСУВАННЯ

1.1 Національний класифікатор України "Класифікатор професій" (далі - КП) розроблено на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.05.93 року N 326 "Про Концепцію побудови національної статистики України та Державну програму переходу на міжнародну систему обліку і статистики".

1.2 Цей класифікатор призначений для застосування центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, Федерацією роботодавців України, всіма суб'єктами господарювання під час запису про роботу у трудові книжки працівників.

1.3 Професійні назви робіт, які наведені у цьому класифікаторі, рекомендовано застосовувати під час утворення нових назв професій та посад у зв'язку з розвитком нових видів економічної діяльності та технологій.

1.4 КП забезпечує інформаційну підтримку щодо вирішення таких завдань:

- розрахунків чисельності працівників, обліку складу і розподілу кадрів за професійними угрупованнями різних рівнів класифікації, планування додаткової потреби в кадрах тощо;

- систематизації статистичних даних з праці за професійними ознаками;

- аналізу та підготовки до публікації статистичних даних, а також розроблення відповідних прогнозів стосовно зайнятості, доходів, охорони праці, освіти, перепідготовки кадрів, що вивільняються, тощо;

- підготовки статистичних даних для періодичних оглядів із статистики праці, що розробляються Міжнародною організацією праці (МОП);

- вирішення питань контролю та аналізу міжнародної міграції, міжнародного набору та працевлаштування громадян.

2 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1 За основу розроблення КП було прийнято Міжнародну стандартну класифікацію професій (ISCO 88: International Standard Classification of Occupations/ILO, Geneva), яку Міжнародна конференція статистики праці Міжнародного бюро праці рекомендувала для переведення національних даних у систему, що полегшує міжнародний обмін професійною інформацією.

2.2 КП побудовано за методологічними засадами ISCO-88 стосовно положень щодо роботи та кваліфікації, структурної побудови та головних характеристик професійних угруповань.  

2.3 Кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються, визначається залежно від вимог до освіти, професійного навчання та практичного досвіду працівників, здатних виконувати відповідні завдання та обов'язки. Професії, пов'язані з виконанням робіт високої кваліфікації, вимагають від особи кваліфікації на рівні молодшого спеціаліста.

2.4 Об'єктами класифікації в КП є професії.

2.5 Кодування об'єктів класифікації здійснено за фасетним методом.

3 ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ

У КП застосовано такі поняття:

Робота - певні завдання та обов'язки, що виконані, виконуються чи повинні бути виконані однією особою.

Кваліфікація - здатність виконувати завдання та обов'язки відповідної роботи.

У дипломі спеціаліста (молодшого спеціаліста) чи іншому документі про професійну підготовку кваліфікація визначається через назву професії (інженер-механік, економіст, токар, секретар-стенографіст тощо).

Професія - здатність виконувати подібні роботи, які вимагають від особи певної кваліфікації.

Робота є статистичною одиницею, що класифікується відповідно до кваліфікації, необхідної для її виконання.

Кваліфікація визначається рівнем освіти та спеціалізацією.

Необхідний рівень освіти досягається завдяки реалізації освітніх, освітньо-професійних та освітньо-наукових програм підготовки і має в цілому відповідати колу та складності професійних завдань та обов'язків.

Спеціалізація пов'язана як з необхідною галуззю знань, використовуваними інструментами чи устаткуванням, так і з продукцією, яка виробляється, або надаваними послугами і відповідає певною мірою деталізованому колу професійних завдань та обов'язків.

Структурно КП складається із кодів та назв класифікаційних угруповань (розділів, підрозділів, класів, підкласів та груп професій).

Кодові позначення складаються із цифр від 0 до 9 та крапки.

Схему ієрархічної структури кодових позначень наведено на рисунку 1.

 

Рис. 1

Ознаки класифікації розташовано в такій послідовності:

- рівень освіти (перший рівень класифікації - розділи професій);

- спеціалізація (другий, третій, четвертий - рівні класифікації, підрозділи, класи та підкласи професій);

- кваліфікаційний рівень робіт, що виконуються (п'ятий рівень класифікації - групи професій).

Розділи ідентифікуються однозначним цифровим кодом.

Код підрозділу складається із коду розділу та однозначного коду підрозділу.

Код класу складається із коду підрозділу та однозначного коду класу.

Код підкласу складається із коду класу та однозначного коду підкласу.

Частка підкласів поділяється на групи.

Код групи складається з коду підкласу та відокремленого від нього крапкою коду групи.

Утворення класифікаційних угруповань наведено в таблиці 1.

Таблиця 1

Класифікаційне угруповання 

Код 

Назва класифікаційного угруповання 

Розділ 

Професіонали 

Підрозділ 

21 

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 

Клас 

211 

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 

Підклас 

2111 

Професіонали в галузі фізики та астрономії 

Група 

2111.1 

Наукові співробітники (фізика, астрономія) 


У додатках А і Б відповідно наводяться покажчики професійних назв робіт за класифікаційними угрупованнями та абетковий покажчик професійних назв робіт.

У КП професійні назви робіт наводяться у чоловічому роді, окрім назв, які застосовуються виключно у жіночому роді (друкарка, економка, нянька, покоївка, сестра-господиня, швачка).

Для зручності у користуванні КП у додатках А і Б наводяться також коди ЗКППТР (Загальносоюзний класифікатор професій, посад та тарифних розрядів. 186016. - М.: Економіка, 1991), номери випусків ЄТКД (Єдиного тарифно-кваліфікаційного довідника робіт та професій робітників) та ДКХП (Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників).

На підприємствах, в установах та організаціях записи про роботу вносять в установленому порядку до трудових книжок працівників відповідно до професійних назв робіт, зазначених у додатках А і Б. Від назв, зазначених у додатках А і Б, можуть утворюватися похідні назви професій (професійних назв робіт, посад) доданням похідних слів (провідний, головний, молодший, змінний, гірничий, третій та ін.), наведених у додатку В.

Окремі професійні назви робіт у КП записано з використанням дужок. У дужках, відповідно до прийнятої структури КП, може визначатися:

- складова професійної назви роботи, наприклад, директор установи (підприємства, організації) культури, начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.), керівник художній цеху (майстерні), інженер станції насосної (групи станцій);

- вид економічної діяльності або напрям використання професійної назви роботи, наприклад, науковий співробітник (інтелектуальна власність), інженер-технолог (металургія), машиніст бульдозера (гірничі роботи), інженер-проектувальник (водне господарство);

- загальноприйнятий іншомовний синонім професійної назви роботи, що застосовується у професійно-класифікаційних стандартах інших країн, що може використовуватися як самостійна або альтернативна професійна назва роботи, наприклад, менеджер (управитель) з персоналу, фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог), начальник доку (докмейстер), повірений морський (супервайзер).;

- споріднена (однотипна) професійна назва роботи, яка може застосовуватися окремо в межах даної класифікаційної групи, наприклад, ювелір (ювелір-модельєр), кінооператор (фотооператор) бортовий, молодша медична сестра (санітарка, санітарка-прибиральниця, санітарка-буфетниця та ін.), моторист (машиніст).

У більшості випадків професійна назва роботи, яка містить запис у дужках, у разі застосування на практиці потребує конкретного визначення, наприклад, начальник центру управління повітряним рухом, маркетолог, кінооператор бортовий, докмейстер.

Ведення КП здійснює ДУ НДІ соціально-трудових відносин згідно з вимогами ДСТУ 3739 "Положення про ведення національного класифікатора ДК 003 "Класифікатор професій".

4 ОПИСАННЯ РОЗДІЛІВ КЛАСИФІКАЦІЇ ПРОФЕСІЙ

4.1 ЗАКОНОДАВЦІ, ВИЩІ ДЕРЖАВНІ СЛУЖБОВЦІ, КЕРІВНИКИ, МЕНЕДЖЕРИ (УПРАВИТЕЛІ)

Цей розділ вміщує професії, що пов'язані з:

- визначенням та формуванням державної політики, законодавчим регулюванням;

- вищим державним управлінням;

- правосуддям та прокурорським наглядом;

- керівництвом об'єднаннями підприємств, підприємствами, установами, організаціями та їхніми підрозділами незалежно від форм власності та видів економічної діяльності.

Цей розділ щодо кваліфікації, як ознаки класифікації, є змішаним порівняно з іншими розділами. Розділ охоплює широке коло професій, пов'язаних із здійсненням різноманітних функцій управління та керівництва, які в цілому суттєво відрізняються за своєю складністю та відповідальністю.

4.2 ПРОФЕСІОНАЛИ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають високий рівень знань у галузі фізичних, математичних, технічних, біологічних, агрономічних, медичних чи гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у збільшенні існуючого фонду (обсягу) знань, застосуванні певних концепцій, теорій та методів для розв'язання певних проблем чи в систематизованому викладенні відповідних дисциплін у повному обсязі.

До цього розділу належать професії, що вимагають від працівника (з урахуванням кола та складності певних професійних завдань та обов'язків) кваліфікації за:

1) дипломом про повну вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста, магістра;

2) дипломом про присудження наукового ступеня:

- кандидата наук;

- доктора наук;

3) атестатом про затвердження вченого звання:

- старшого наукового співробітника;

- доцента;

- професора.

4.3 ФАХІВЦІ

Цей розділ вміщує професії, що вимагають знань в одній чи більше галузях природознавчих, технічних і гуманітарних наук.

Професійні завдання полягають у виконанні спеціальних робіт, пов'язаних із застосуванням положень та використанням методів відповідних наук.

До цього розділу належать професії, яким відповідає кваліфікація за дипломом чи іншим відповідним документом:

- молодшого спеціаліста;

- бакалавра;

- спеціаліста, що проходить післядипломну підготовку (стажування, інтернатуру, клінічну ординатуру тощо);

- спеціаліста (на роботах з керування складними технічними комплексами чи їх обслуговування).

4.4 ТЕХНІЧНІ СЛУЖБОВЦІ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для підготовки, збереження, відновлення інформації та проведення обчислень.

Професійні завдання пов'язані з виконанням секретарських обов'язків, роботою на друкарських машинках чи інших конторських машинах, записами та опрацюванням цифрових даних, обслуговуванням клієнтів (поштове обслуговування, операції грошового обігу, надання довідок, реєстрація чи передавання інформації тощо).

До цього розділу належать професії, до яких може бути застосований рівень кваліфікації "молодший спеціаліст", а також професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

4.5 ПРАЦІВНИКИ СФЕРИ ТОРГІВЛІ ТА ПОСЛУГ

До цього розділу належать професії, що передбачають знання, необхідні для надання послуг.

Професійні завдання охоплюють забезпечення послугами, пов'язаними з поїздками, побутом, харчуванням, обслуговуванням, охороною, підтриманням правопорядку, торгівлею тощо.

Більшість професій, вміщених до цього розділу, вимагає повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві. Ряд професій можуть мати освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста.

4.6 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ СІЛЬСЬКОГО ТА ЛІСОВОГО ГОСПОДАРСТВ, РИБОРОЗВЕДЕННЯ ТА РИБАЛЬСТВА

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для сільськогосподарського виробництва, лісового господарства, риборозведення та рибного промислу.

Професійні завдання полягають у вирощуванні урожаю, розведенні тварин, полюванні, добуванні риби, її розведенні, збереженні та експлуатації лісів з орієнтацією, головним чином, на ринок і реалізацію продукції організаціям збуту, торговельним підприємствам чи окремим покупцям.

До цього розділу належать професії, що вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

4.7 КВАЛІФІКОВАНІ РОБІТНИКИ З ІНСТРУМЕНТОМ

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для вибирання способів використання матеріалів та інструментів, визначення стадій робочого процесу, характеристик та призначення кінцевої продукції.

До цього розділу належать професії, пов'язані з видобутком корисних копалин, будівництвом і виробленням різної продукції.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов'язаних з виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

4.8 РОБІТНИКИ З ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА КОНТРОЛЮВАННЯ ЗА РОБОТОЮ ТЕХНОЛОГІЧНОГО УСТАТКУВАННЯ, СКЛАДАННЯ УСТАТКУВАННЯ ТА МАШИН

Цей розділ вміщує професії, що передбачають знання, необхідні для експлуатації та нагляду за роботою устаткування, машин, у тому числі високоавтоматизованих, а також для їх складання.

Професійні завдання охоплюють розроблення корисних копалин, нагляд за їх видобутком, ведення робочого процесу та виробництво продукції на устаткуванні чи машинах, керування транспортними засобами, пересувними установками, складання виробів із деталей та вузлів.

Ці професії вимагають повної загальної середньої та професійно-технічної освіти чи повної загальної середньої освіти та професійної підготовки на виробництві.

Для деяких професій, пов'язаних із виконанням робіт високої кваліфікації, потрібна кваліфікація молодшого спеціаліста.

4.9 НАЙПРОСТІШІ ПРОФЕСІЇ

Цей розділ охоплює найпростіші професії (роботи), що потребують знань для виконання простих завдань із використанням ручних інструментів, у деяких випадках із значними фізичними зусиллями.

Професійні завдання пов'язані з продажем товарів на вулиці, збереженням та охороною майна, прибиранням, чищенням, пранням, прасуванням та виконанням низькокваліфікованих робіт у видобувній, сільськогосподарській, риболовній, будівельній та промисловій галузях тощо.

Для виконання професійних завдань досить базової загальної середньої освіти або початкової загальної освіти та мінімальної професійної підготовки на виробництві чи інструктажу.

5 КЛАСИФІКАЦІЯ ПРОФЕСІЙ

Законодавці, вищі державні службовці, керівники, менеджери (управителі) 

11 

Законодавці, вищі державні службовці, вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 

111 

Законодавці 

1110 

Законодавці 

112 

Вищі посадові особи державних органів влади 

1120 

Вищі посадові особи державних органів влади 

1120.1 

Вищі посадові особи органів державної виконавчої влади 

1120.2 

Вищі посадові особи місцевих органів державної влади 

1120.3 

Дипломатичні представники 

1120.4 

Вищі посадові особи органів судової влади 

114 

Вищі посадові особи громадських і самоврядувальних організацій 

1141 

Вищі посадові особи політичних організацій 

1141.1 

Вищі посадові особи політичних партій 

1142 

Вищі посадові особи організацій наймачів і професійних спілок 

1142.1 

Вищі посадові особи професійних спілок 

1143 

Вищі посадові особи академій наук і громадських організацій в соціально-культурній сфері 

1143.1 

Вищі посадові особи національних академій, що діють на засадах самоврядування 

1143.2 

Вищі посадові особи інших самоврядувальних організацій 

1143.3 

Вищі посадові особи академій, що діють на громадських засадах 

1143.4 

Вищі посадові особи інших громадських організацій в соціально-культурній сфері 

12 

Керівники підприємств, установ та організацій 

121 

Керівники підприємств, установ та організацій 

1210 

Керівники підприємств, установ та організацій 

1210.1 

Керівники підприємств, установ та організацій 

122 

Керівники виробничих та інших основних підрозділів 

1221 

Керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1221.1 

Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1221.2 

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів у сільському, лісовому та водному господарствах, у риборозведенні, рибальстві та природно-заповідній справі 

1222 

Керівники виробничих підрозділів у промисловості 

1222.1 

Головні фахівці - керівники та технічні керівники виробничих підрозділів у промисловості 

1222.2 

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих дільниць (підрозділів) у промисловості 

1223 

Керівники виробничих підрозділів у будівництві 

1223.1 

Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів у будівництві 

1223.2 

Начальники (інші керівники) та майстри дільниць (підрозділів) у будівництві 

1224 

Керівники виробничих підрозділів в оптовій та роздрібній торгівлі 

1225 

Керівники виробничих підрозділів у закладах ресторанного господарства, готелях та інших місцях розміщення 

1226 

Керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 

1226.1 

Головні фахівці - керівники виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 

1226.2 

Начальники (інші керівники) та майстри виробничих підрозділів на транспорті, в складському господарстві та зв'язку 

1227 

Керівники виробничих підрозділів у комерційному обслуговуванні 

1228 

Керівники виробничих підрозділів у побутовому обслуговуванні 

1229 

Керівники інших основних підрозділів 

1229.1 

Керівні працівники апарату центральних органів державної влади 

1229.2 

Керівні працівники апарату органів судової влади 

1229.3 

Керівні працівники апарату місцевих органів державної влади 

1229.4 

Керівники підрозділів у сфері освіти та виробничого навчання 

1229.5 

Керівники підрозділів в охороні здоров'я 

1229.6 

Керівники підрозділів у сфері культури, відпочинку та спорту 

1229.7 

Керівники інших основних підрозділів в інших сферах діяльності 

123 

Керівники функціональних підрозділів 

1231 

Керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та адміністративних підрозділів та інші керівники 

1232 

Керівники підрозділів кадрів і соціально-трудових відносин 

1233 

Керівники підрозділів маркетингу 

1234 

Керівники підрозділів з реклами та зв'язків з громадськістю 

1235 

Керівники підрозділів матеріально-технічного постачання 

1236 

Керівники підрозділів комп'ютерних послуг 

1237 

Керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 

1237.1 

Головні фахівці - керівники науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 

1237.2 

Начальники (завідувачі) науково-дослідних підрозділів та підрозділів з науково-технічної підготовки виробництва та інші керівники 

1238 

Керівники проектів та програм 

1239 

Керівники інших функціональних підрозділів 

13 

Керівники малих підприємств без апарату управління 

131 

Керівники малих підприємств без апарату управління 

1311 

Керівники малих підприємств без апарату управління в сільському, мисливському, водному господарствах, лісівництві, рибному промислі 

1312 

Керівники малих підприємств без апарату управління в промисловості 

1313 

Керівники малих підприємств без апарату управління в будівництві 

1314 

Керівники малих підприємств без апарату управління в оптовій та роздрібній торгівлі 

1315 

Керівники малих підприємств-готелів та закладів ресторанного господарства без апарату управління 

1316 

Керівники малих підприємств без апарату управління на транспорті, у складському господарстві та зв'язку 

1317 

Керівники малих підприємств без апарату управління в комерційному обслуговуванні 

1318 

Керівники малих підприємств без апарату управління в побутовому обслуговуванні 

1319 

Керівники інших малих підприємств без апарату управління 

14 

Менеджери (управителі) підприємств, установ, організацій та їх підрозділів 

141 

Менеджери (управителі) у сільському, мисливському, лісовому, рибному та водному господарствах 

1411 

Менеджери (управителі) у водному господарстві 

1412 

Менеджери (управителі) у лісовому господарстві 

142 

Менеджери (управителі) у добувній промисловості 

143 

Менеджери (управителі) в обробній промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 

1439 

Менеджери (управителі) в інших сферах обробної промисловості та у виробництві електроенергії, газу та води 

1439.8 

Менеджери (управителі) у виробництві та розподіленні електроенергії 

144 

Менеджери (управителі) у будівництві, на транспорті, пошті та зв'язку 

1443 

Менеджери (управителі) на транспорті 

1448 

Менеджери (управителі) туристичних агентств та бюро подорожей 

1448.1 

Менеджери (управителі) з організації діяльності туристичних агентств та бюро подорожей 

145 

Менеджери (управителі) в торгівлі, готелях та закладах ресторанного господарства 

1451 

Менеджери (управителі) у торгівлі транспортними засобами та їх ремонті 

1452 

Менеджери (управителі) в оптовій торгівлі та посередництві у торгівлі 

1453 

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами та їх ремонті 

1453.1 

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі побутовими товарами 

1453.2 

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 

1454 

Менеджери (управителі) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 

1455 

Менеджери (управителі) в готелях та інших місцях розміщення 

1455.1 

Менеджери (управителі) в готельному господарстві 

1456 

Менеджери (управителі) в закладах ресторанного господарства 

1456.1 

Менеджери (управителі) в ресторанах 

1456.2 

Менеджери (управителі) в кафе, барах, їдальнях 

1456.3 

Менеджери (управителі) на підприємствах, які готують та постачають готові страви 

146 

Менеджери (управителі) у фінансовій діяльності 

1461 

Менеджери (управителі) у сфері грошового посередництва 

1462 

Менеджери (управителі) у сфері фінансового лізингу 

1463 

Менеджери (управителі) у сфері надання кредитів 

1465 

Менеджери (управителі) у сфері страхування життя та заощаджень 

1466 

Менеджери (управителі) у сфері пенсійного страхування 

1467 

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері фінансів 

1468 

Менеджери (управителі) в допоміжній діяльності у сфері страхування 

1469 

Менеджери (управителі) в інших видах фінансового посередництва 

147 

Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю, здавання під найом та послуг юридичним особам 

1471 

Менеджери (управителі) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 

1472 

Менеджери (управителі) у сфері аренди машин та устаткування 

1473 

Менеджери (управителі) у сфері надання інформації 

1474 

Менеджери (управителі) у сфері досліджень та розробок 

1475 

Менеджери (управителі) з права, бухгалтерського обліку, досліджень ринку, вивчення суспільної думки, консультацій з питань комерційної діяльності та управління 

1475.1 

Менеджери (управителі) з права 

1475.2 

Менеджери (управителі) з бухгалтерського обліку 

1475.3 

Менеджери (управителі) з дослідження ринку та вивчення суспільної думки 

1475.4 

Менеджери (управителі) з питань комерційної діяльності та управління 

1476 

Менеджери (управителі) з архітектури та будівництва, технічного контролю, аналізу та реклами 

1476.1 

Менеджери (управителі) з реклами 

1477 

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 

1477.1 

Менеджери (управителі) з підбору, забезпечення та використання персоналу 

1478 

Менеджери (управителі) у слідчій діяльності 

1479 

Менеджери (управителі) з надання інших послуг юридичним особам 

148 

Менеджери (управителі) в освіті, охороні здоров'я та соціальній сфері 

1482 

Менеджери (управителі) в охороні здоров'я 

1483 

Менеджери (управителі) у соціальній сфері 

149 

Менеджери (управителі) в інших видах економічної діяльності 

1491 

Менеджери (управителі) у житлово-комунальному господарстві 

1492 

Менеджери (управителі) у сфері культури, відпочинку та спорту 

1493 

Менеджери (управителі) систем якості 

1494 

Менеджери (управителі) екологічних систем 

1495 

Менеджери (управителі) систем з інформаційної безпеки 

1496 

Менеджери (управителі) із соціальної та корпоративної відповідальності 

Професіонали 

21 

Професіонали в галузі фізичних, математичних та технічних наук 

211 

Професіонали в галузі фізики, астрономії, метеорології та хімії 

2111 

Професіонали в галузі фізики та астрономії 

2111.1 

Наукові співробітники (фізика, астрономія) 

2111.2 

Фізики та астрономи 

2112 

Професіонали в галузі метеорології 

2112.1 

Наукові співробітники (метеорологія) 

2112.2 

Метеорологи 

2113 

Професіонали в галузі хімії 

2113.1 

Наукові співробітники (хімія) 

2113.2 

Хіміки 

2114 

Професіонали в галузі геології та геофізики 

2114.1 

Наукові співробітники (геологія, геофізика, гідрологія) 

2114.2 

Геологи та геофізики 

212 

Професіонали в галузі математики та статистики 

2121 

Професіонали в галузі математики 

2121.1 

Наукові співробітники (математика) 

2121.2 

Математики 

2122 

Професіонали в галузі статистики 

2122.1 

Наукові співробітники (статистика) 

2122.2 

Професіонали-статистики 

213 

Професіонали в галузі обчислень (комп'ютеризації) 

2131 

Професіонали в галузі обчислювальних систем 

2131.1 

Наукові співробітники (обчислювальні системи) 

2131.2 

Розробники обчислювальних систем 

2132 

Професіонали в галузі програмування 

2132.1 

Наукові співробітники (програмування) 

2132.2 

Розробники комп'ютерних програм 

2139 

Професіонали в інших галузях обчислень (комп'ютеризації) 

2139.1 

Наукові співробітники (інші галузі обчислень) 

2139.2 

Професіонали в інших галузях обчислень 

214 

Професіонали в галузі архітектури та інженерної справи 

2141 

Професіонали в галузі архітектури та планування міст 

2141.1 

Наукові співробітники (архітектура, планування міст) 

2141.2 

Архітектори та планувальники міст 

2142 

Професіонали в галузі цивільного будівництва 

2142.1 

Наукові співробітники (цивільне будівництво) 

2142.2 

Інженери в галузі цивільного будівництва 

2143 

Професіонали в галузі електротехніки 

2143.1 

Наукові співробітники (електротехніка) 

2143.2 

Інженери-електрики 

2144 

Професіонали в галузі електроніки та телекомунікацій 

2144.1 

Наукові співробітники (електроніка, телекомунікації) 

2144.2 

Інженери в галузі електроніки та телекомунікацій 

2145 

Професіонали в галузі інженерної механіки 

2145.1 

Наукові співробітники (інженерна механіка) 

2145.2 

Інженери-механіки 

2146 

Професіонали в галузі хімічних технологій 

2146.1 

Наукові співробітники (хімічні технології) 

2146.2 

Інженери-хіміки 

2147 

Професіонали в галузі гірництва та металургії 

2147.1 

Наукові співробітники (гірництво, металургія) 

2147.2 

Гірничі інженери та інженери-металурги 

2148 

Професіонали в галузі картографії та топографії 

2148.1 

Наукові співробітники (картографія, топографія) 

2148.2 

Картографи та топографи 

2149 

Професіонали в інших галузях інженерної справи 

2149.1 

Наукові співробітники (інші галузі інженерної справи) 

2149.2 

Інженери (інші галузі інженерної справи) 

22 

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 

221 

Професіонали в галузі наук про життя та медичних наук 

2211 

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 

2211.1 

Наукові співробітники (біологія, ботаніка, зоологія та ін.) 

2211.2 

Біологи, ботаніки, зоологи та професіонали споріднених професій 

2212 

Професіонали в галузі патології, токсикології, фармакології, фізіології та епідеміології 

2212.1 

Наукові співробітники (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.2 

Патологи, токсикологи, фармакологи, фізіологи та епідеміологи 

2213 

Професіонали в агрономії, водному господарстві, зооінженерії, лісівництві, меліорації та природно-заповідній справі 

2213.1 

Наукові співробітники (агрономія, водне господарство, зооінженерія, лісівництво, меліорація та природно-заповідна справа) 

2213.2 

Агрономи, гідротехніки, зооінженери, лісоводи та професіонали споріднених професій 

222 

Професіонали в галузі медицини (крім медичних сестер) 

2221 

Професіонали в галузі лікувальної справи (крім стоматології) 

2221.1 

Наукові співробітники (лікувальна справа, крім стоматології) 

2221.2 

Лікарі 

2222 

Професіонали в галузі стоматології 

2222.1 

Наукові співробітники (стоматологія) 

2222.2 

Стоматологи 

2223 

Професіонали в галузі ветеринарної медицини 

2223.1 

Наукові співробітники (ветеринарна медицина) 

2223.2 

Ветеринари 

2224 

Професіонали в галузі фармації 

2224.1 

Наукові співробітники (фармація) 

2224.2 

Провізори 

2225 

Професіонали в галузі медико-профілактичної справи 

2225.1 

Наукові співробітники в галузі медико-профілактичної справи 

2225.2 

Лікарі, фахівці в галузі медико-профілактичної справи 

2229 

Інші професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

2229.1 

Наукові співробітники в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

2229.2 

Професіонали в галузі медицини (крім сестринської справи та акушерства) 

223 

Професійні медичні сестри та акушерки 

2230 

Професіонали в галузі сестринської справи та акушерства 

2230.1 

Наукові співробітники (сестринська справа, акушерство) 

2230.2 

Медичні сестри та акушерки 

23 

Викладачі 

231 

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310 

Викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

2310.1 

Професори та доценти 

2310.2 

Інші викладачі університетів та вищих навчальних закладів 

232 

Викладачі середніх навчальних закладів 

2320 

Викладачі середніх навчальних закладів 

233 

Вчителі початкової школи та працівники дошкільних закладів (з дипломом про вищу освіту, що відповідає рівню спеціаліста) 

2331 

Вчителі початкової школи 

2332 

Вихователі дошкільних закладів 

234 

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

2340 

Вчителі спеціалізованих навчальних закладів 

235 

Інші професіонали в галузі навчання 

2351 

Професіонали в галузі методів навчання 

2351.1 

Наукові співробітники (методи навчання) 

2351.2 

Інші професіонали в галузі методів навчання 

2352 

Інспектори навчальних закладів 

2359 

Інші професіонали в галузі навчання 

2359.1 

Інші наукові співробітники в галузі навчання 

2359.2 

Інші професіонали в галузі навчання 

24 

Інші професіонали 

241 

Професіонали в сфері державної служби, аудиту, бухгалтерського обліку, праці та зайнятості, маркетингу, ефективності підприємництва, раціоналізації виробництва та інтелектуальної власності 

2411 

Професіонали в галузі аудиту та бухгалтерського обліку 

2411.1 

Наукові співробітники (аудит, бухгалтерський облік) 

2411.2 

Аудитори та кваліфіковані бухгалтери 

2412 

Професіонали в галузі праці та зайнятості 

2412.1 

Наукові співробітники (праця, зайнятість) 

2412.2 

Професіонали в галузі праці та зайнятості 

2413 

Професіонали, зайняті роботою з цінними паперами 

2413.1 

Наукові співробітники (біржові операції) 

2413.2 

Професіонали у сфері біржової діяльності 

2414 

Професіонали з питань фінансово-економічної безпеки підприємств, установ та організацій 

2414.1 

Наукові співробітники (фінансово-економічна безпека підприємств, установ та організацій) 

2414.2 

Професіонали з фінансово-економічної безпеки 

2419 

Професіонали у сфері державної служби, маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2419.1 

Наукові співробітники (маркетинг, ефективність господарської діяльності, раціоналізація виробництва, інтелектуальна власність) 

2419.2 

Професіонали у сфері маркетингу, ефективності господарської діяльності, раціоналізації виробництва, інтелектуальної власності та інноваційної діяльності 

2419.3 

Професіонали державної служби 

242 

Професіонали в галузі правознавства, прокурорського нагляду, правосуддя та правоохоронної діяльності 

2421 

Професіонали в галузі правознавства та прокурорського нагляду 

2421.1 

Наукові співробітники (правознавство) 

2421.2 

Адвокати та прокурори 

2422 

Судді 

2423 

Професіонали в галузі правоохоронної діяльності 

2424 

Професіонали кримінально-виконавчої служби 

2429 

Інші професіонали в галузі правознавства 

243 

Професіонали в сфері архівної справи, музеєзнавства, бібліотечної справи, інформації та кінопрограм 

2431 

Професіонали в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів 

2431.1 

Наукові співробітники (архівна справа, музеєзнавство) 

2431.2 

Архіваріуси та зберігачі у музеях та бібліотеках 

2432 

Професіонали у сфері бібліотечної справи та кінопрограм 

2432.1 

Наукові співробітники (бібліотечна справа, кінопрограми) 

2432.2 

Бібліотекарі, професіонали в сфері кінопрограм 

2433 

Професіонали в галузі інформації та інформаційного аналізу 

2433.1 

Наукові співробітники (інформаційна аналітика) 

2433.2 

Професіонали в галузі інформації та інформаційні аналітики 

244 

Професіонали в галузі економіки, соціології, археографії, археології, географії, кримінології та палеографії 

2441 

Професіонали в галузі економіки 

2441.1 

Наукові співробітники (економіка) 

2441.2 

Економісти 

2442 

Професіонали в галузі археографії, археології, географії, кримінології, палеографії та соціології 

2442.1 

Наукові співробітники (археографія, археологія, географія, кримінологія, палеографія, соціологія) 

2442.2 

Археографи, археологи, географи, кримінологи, палеографи та соціологи 

2443 

Професіонали в галузі філософії, історії та політології 

2443.1 

Наукові співробітники (філософія, історія, політологія) 

2443.2 

Філософи, історики та політологи 

2444 

Професіонали в галузі філології, лінгвістики та перекладів 

2444.1 

Наукові співробітники (філологія, лінгвістика, переклади) 

2444.2 

Філологи, лінгвісти, перекладачі та усні перекладачі 

2445 

Професіонали в галузі психології 

2445.1 

Наукові співробітники (психологія) 

2445.2 

Психологи 

2446 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

2446.1 

Наукові співробітники (соціальний захист населення) 

2446.2 

Професіонали в галузі соціального захисту населення 

2447 

Професіонали у сфері управління проектами та програмами 

2447.1 

Наукові співробітники (проекти та програми) 

2447.2 

Професіонали з управління проектами та програмами 

245 

Професіонали в галузі художньої творчості 

2451 

Професіонали в галузі літератури 

2451.1 

Літературознавці 

2451.2 

Письменники, редактори та журналісти 

2452 

Професіонали в галузі образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

2452.1 

Мистецтвознавці (образотворче та декоративно-прикладне мистецтво) 

2452.2 

Скульптори, художники та модельєри 

2453 

Професіонали в галузі музики 

2453.1 

Мистецтвознавці (музикознавство) 

2453.2 

Композитори, аранжувальники, диригенти, музиканти та співаки 

2454 

Професіонали в галузі хореографії 

2454.1 

Мистецтвознавці (хореографія) 

2454.2 

Хореографи і танцюристи 

2455 

Професіонали в галузі кіно, театру та естради 

2455.1 

Мистецтвознавці (кіномистецтво, театр, естрада) 

2455.2 

Кіно-, театральні (естрадні та інші) актори та режисери 

246 

Професіонали в галузі релігії 

2460 

Професіонали в галузі релігії 

247 

Професіонали з безпеки та якості 

2471 

Професіонали з контролю за якістю 

248 

Професіонали в галузі туризму, готельної, ресторанної та санаторно-курортної справи 

2481 

Професіонали в галузі туризму 

2481.1 

Наукові співробітники (туризмологія, екскурсознавство) 

2481.2 

Туризмознавці 

2482 

Професіонали в галузі готельної та ресторанної справи 

2482.2 

Професіонали із готельної та ресторанної справи 

2483 

Професіонали в галузі санаторно-курортної справи 

2483.1 

Наукові співробітники (рекреалогія) 

2483.2 

Професіонали із санаторно-курортної справи 

249 

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

2490 

Професіонали, що не входять в інші класифікаційні угруповання 

Фахівці 

31 

Технічні фахівці в галузі прикладних наук та техніки 

311 

Технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

3111 

Лаборанти та техніки, пов'язані з хімічними та фізичними дослідженнями 

3112 

Техніки-будівельники 

3113 

Технічні фахівці - електрики 

3114 

Технічні фахівці в галузі електроніки та телекомунікацій 

3115 

Технічні фахівці - механіки 

3116 

Лаборанти та техніки в хімічному виробництві 

3117 

Технічні фахівці в галузі видобувної промисловості та металургії 

3118 

Креслярі 

3119 

Інші технічні фахівці в галузі фізичних наук та техніки 

312 

Технічні фахівці в галузі обчислювальної техніки 

3121 

Техніки-програмісти 

3123 

Контролери та регулювальники промислових роботів 

313 

Оператори оптичного та електронного устаткування 

3131 

Фотографи та оператори устаткування для реєстрації зображення та звуку 

3132 

Оператори радіо- та телекомунікаційного устаткування 

3133 

Оператори медичного устаткування 

3139 

Інші оператори оптичного та електронного устаткування 

314 

Фахівці, що керують суднами та літальними апаратами і забезпечують судноплавство та польоти 

3141 

Суднові фахівці 

3142 

Вахтові офіцери та лоцмани 

3143 

Льотні фахівці 

3144 

Авіадиспетчери 

3145 

Технічні фахівці, що забезпечують повітряний рух 

315 

Інспектори з безпеки та якості 

3151 

Інспектори з будівництва та пожежної безпеки 

3152 

Інспектори з безпеки руху, охорони праці та якості 

32 

Фахівці в галузі біології, агрономії та медицини 

321 

Фахівці в галузі біології та агрономії 

3211 

Лаборанти в галузі біологічних досліджень 

3212 

Асистенти ветеринарів, молодші фахівці в агрономії, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 

3213 

Консультанти в сільському, лісовому, водному господарствах та в природно-заповідній справі 

322 

Допоміжний персонал у галузі сучасної медицини, фізіотерапії, фармації та ветеринарії (крім медичних сестер) 

3221 

Медичні асистенти 

3222 

Гігієністи 

3224 

Окулісти та оптики 

3225 

Дантисти-асистенти 

3226 

Фізіотерапевти та масажисти 

3227 

Допоміжний персонал у галузі ветеринарії 

3228 

Фармацевти 

3229 

Інші асистенти професіоналів в галузі сучасної медицини (крім медичних сестер) 

323 

Медичні сестри та акушерки, що асистують професіоналам 

3231 

Медичні сестри, що асистують професіоналам 

3232 

Помічники професіоналів-акушерів 

324 

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 

3241 

Фахівці, що практикують в галузі нетрадиційної медицини 

33 

Фахівці в галузі освіти 

331 

Фахівці з початкової освіти 

3310 

Фахівці з початкової освіти 

332 

Фахівці з дошкільного виховання 

3320 

Фахівці з дошкільного виховання 

333 

Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 

3330 

Фахівці в галузі спеціалізованої (особливої) освіти 

334 

Інші фахівці в галузі освіти 

3340 

Інші фахівці в галузі освіти 

34 

Інші фахівці 

341 

Фахівці в галузі фінансів та торгівлі 

3411 

Дилери (біржові торговці за свій рахунок) та брокери (посередники) із заставних та фінансових операцій 

3412 

Страхові агенти 

3413 

Агенти з торгівлі майном 

3414 

Консультанти з подорожей та організатори подорожей 

3415 

Технічні та торговельні представники 

3416 

Закупники 

3417 

Оцінювачі та аукціоністи 

3419 

Інші фахівці в галузі фінансів і торгівлі 

342 

Агенти з комерційного обслуговування та торговельні брокери 

3421 

Брокери (посередники) з купівлі-продажу товарів 

3422 

Агенти з клірингу (обмінних товарних операцій) та експедиції 

3423 

Агенти із зайнятості й трудових контрактів 

3429 

Агенти з комерційних послуг та торговельні брокери 

343 

Технічні фахівці в галузі управління 

3431 

Секретарі адміністративних органів 

3432 

Судові секретарі, виконавці та розпорядники 

3433 

Бухгалтери та касири-експерти 

3434 

Допоміжний персонал у сфері статистики та математики 

3435 

Організатори діловодства 

3435.1 

Організатори діловодства (державні установи) 

3435.2 

Організатори діловодства (види економічної діяльності) 

3435.3 

Організатори діловодства (система судочинства) 

3436 

Помічники керівників 

3436.1 

Помічники керівників підприємств, установ та організацій 

3436.2 

Помічники керівників виробничих та інших основних підрозділів 

3436.3 

Помічники керівників малих підприємств без апарату управління 

3436.9 

Інші помічники 

3439 

Інші технічні фахівці в галузі управління 

344 

Державні інспектори 

3441 

Інспектори митної служби 

3442 

Інспектори податкової служби 

3443 

Інспектори із соціальної допомоги 

3444 

Інспектори з ліцензій 

3449 

Інші державні інспектори 

345 

Інспектори правоохоронних органів, кримінально-виконавчої служби, воєнізованої охорони, приватні детективи та фахівці з дізнання 

3450 

Інспектори воєнізованої охорони та приватні детективи 

3451 

Інспектори правоохоронних органів та фахівці із дізнання 

3452 

Фахівці кримінально-виконавчої служби 

346 

Соціальні працівники 

3460 

Соціальні працівники 

347 

Декоратори, артисти, спортсмени та організатори у сфері культури та мистецтва 

3471 

Декоратори та комерційні дизайнери 

3472 

Радіо-, теле- та інші ведучі 

3473 

Музиканти, співаки, танцюристи, які працюють на вулиці та в нічних клубах 

3474 

Клоуни, ілюзіоністи, акробати та прирівняні до них естрадно-циркові артисти 

3475 

Спортивні тренери, інструктори-методисти та професійні спортсмени 

3476 

Організатори у сфері культури та мистецтва 

3479 

Інші фахівці у сфері культури та мистецтва 

348 

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 

3480 

Допоміжний персонал релігійних організацій, який не має духовного сану 

349 

Лаборанти та техніки в інших видах економічної діяльності 

3491 

Лаборанти та техніки в інших сферах наукових досліджень 

35 

Фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

351 

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 

3510 

Фахівці з переробки плодоовочевої продукції 

352 

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 

3520 

Фахівці з бродильного виробництва та виноробства 

353 

Фахівці з виробництва молочних продуктів 

3530 

Фахівці з виробництва молочних продуктів 

354 

Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 

3540 

Фахівці з виробництва м'ясних продуктів 

355 

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 

3550 

Фахівці з виробництва борошняних, кондитерських виробів та харчоконцентратів 

356 

Фахівці зі зберігання та переробки зерна 

3560 

Фахівці зі зберігання та переробки зерна 

357 

Фахівці з технології харчування 

3570 

Фахівці з технології харчування 

359 

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

3590 

Інші фахівці в галузі харчової та переробної промисловості 

Технічні службовці 

41 

Службовці, пов'язані з інформацією 

411 

Секретарі та службовці, що виконують операції за допомогою клавіатури 

4111 

Стенографісти та друкарки 

4112 

Оператори машин для оброблення текстів і подібні професії 

4113 

Оператори із збору даних 

4114 

Оператори лічильних машин 

4115 

Секретарі 

412 

Службовці, зайняті з цифровими даними 

4121 

Реєстратори бухгалтерських даних 

4122 

Статистики-обліковці та конторські службовці, що займаються фінансовими операціями 

413 

Службовці, що займаються реєстрацією матеріальних цінностей та транспортуванням 

4131 

Службовці на складах 

4132 

Приймальники замовлень 

4133 

Службовці з транспортних операцій 

414 

Службовці, що зайняті в бібліотеці, на пошті та подібними роботами 

4141 

Службовці, що зайняті в бібліотеці чи роботою з картотекою 

4142 

Службовці, що займаються сортуванням та доставкою пошти 

4143 

Службовці, що займаються кодуванням, коректурою та подібними роботами 

4144 

Переписувачі та діловоди 

419 

Інші службовці, пов'язані з інформацією 

4190 

Інші службовці, пов'язані з інформацією 

42 

Службовці, що обслуговують клієнтів 

421 

Касири, касири в банках та білетери 

4211 

Касири та білетери 

4212 

Касири в банках та інкасатори 

4213 

Букмекери (на перегонах) та круп'є (банківники) 

4214 

Лихварі (особи, що позичають гроші в заставу або в борг) 

4215 

Збирачі податків 

422 

Агенти з інформування клієнтів 

4221 

Агенти з туризму 

4222 

Службовці з інформування (довідок) 

4223 

Телефоністи, телеграфісти та споріднені професії сфери зв'язку 

4229 

Укрупнені професії службовців з інформування клієнтів 

Працівники сфери торгівлі та послуг 

51 

Працівники, що надають персональні та захисні послуги 

511 

Працівники, що надають послуги в дорозі 

5111 

Працівники, що надають послуги в дорозі 

5112 

Провідники та кондуктори на транспорті 

5113 

Супроводжувачі у подорожах 

512 

Доглядачі будинків та працівники закладів ресторанного господарства 

5121 

Доглядачі будинків та чергові в готелях та гуртожитках 

5122 

Кухарі 

5123 

Офіціанти та буфетники 

5129 

Укрупнені професії доглядачів будинків та працівників закладів ресторанного господарства 

513 

Працівники, що здійснюють догляд за окремими особами 

5131 

Працівники, що забезпечують піклування та догляд за дітьми 

5132 

Працівники з надання послуг пацієнтам лікувальних закладів 

5133 

Працівники, що надають індивідуальні послуги на дому, в організаціях соціального обслуговування 

5139 

Виконавці побутових послуг та працівники споріднених професій 

514 

Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 

5141 

Перукарі, гримери-пастижери та косметики 

5142 

Компаньйони та слуги 

5143 

Утримувачі похоронних контор, трунарі та бальзамувальники 

5149 

Інші працівники, пов'язані з наданням послуг окремим особам 

515 

Астрологи та ворожки 

5151 

Астрологи 

5152 

Ворожки та хіроманти 

516 

Працівники служб, що надають захисні послуги 

5161 

Пожежні  

5162 

Міліціонери 

5163 

Працівники кримінально-виконавчої служби 

5169 

Працівники захисних та охоронних служб 

52 

Моделі, продавці та демонстратори 

521 

Манекенники та інші моделі 

5210 

Манекенники та інші моделі 

522 

Продавці в магазинах 

5220 

Продавці в магазинах 

523 

Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках 

5230 

Продавці, що ведуть торгівлю з лотків та на ринках 

53 

Працівники, що надають інші послуги юридичним та фізичним особам 

531 

Працівники з надання послуг у сфері мистецтва 

5311 

Працівники фільмо-, фоно-, фототек 

5312 

Працівники, зайняті на декоративних, художніх (дизайнерських) допоміжних роботах у сфері мистецтва 

Кваліфіковані робітники сільського та лісового господарств, риборозведення та рибальства 

61 

Кваліфіковані сільськогосподарські робітники та рибалки 

611 

Садівники та землероби 

6111 

Рільники та овочівники 

6112 

Землероби, що займаються вирощуванням фруктових дерев та плодово-ягідних культур 

6113 

Садівники та землероби, що займаються вирощуванням садових саджанців та культур у теплицях та оранжереях 

6114 

Землероби та сільськогосподарські робітники, що займаються вирощуванням змішаних культур 

612 

Тваринники 

6121 

Виробники, що здійснюють щодобовий догляд за домашньою худобою та її поставку 

6122 

Виробники свійської птиці 

6123 

Бджолярі та шовківники 

6124 

Виробники змішаної тваринницької продукції 

6129 

Інші тваринники 

613 

Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом 

6131 

Робітники сільського господарства, що займаються як землеробством, так і тваринництвом 

614 

Робітники, зайняті в лісовому господарстві 

6141 

Робітники, зайняті в лісовому господарстві, та лісоруби 

6142 

Здіймальники 

615 

Робітники рибного промислу, мисливці та мисливці, що ставлять капкани 

6151 

Робітники, що культивують водні живі організми 

6152 

Робітники, що займаються рибним промислом у внутрішніх та прибережних водах 

6153 

Робітники, що займаються рибним промислом у відкритому морі 

6154 

Мисливці та мисливці, що ставлять капкани 

Кваліфіковані робітники з інструментом 

71 

Робітники з видобутку корисних копалин і на будівництві 

711 

Гірники, вибуховики, різальники каменю та каменотеси 

7111 

Гірники та кар'єрні робітники 

7112 

Вибуховики 

7113 

Колії, різальники каменю та каменотеси 

7115 

Укрупнені професійні назви робіт кваліфікованих робітників на транспорті 

712 

Будівельники будівель та споруд 

7120 

Укрупнені професії будівельників будівель та споруд 

7122 

Муляри 

7123 

Укладальники бетонної суміші 

7124 

Теслярі та столяри 

7129 

Будівельники, ремонтники споруд та верхолази 

713 

Будівельники-лицювальники та подібні до них професійні назви робіт 

7131 

Покрівельники 

7132 

Лицювальники та паркетники 

7133 

Штукатури 

7134 

Ізолювальники 

7135 

Склярі 

7136 

Водопровідники та трубопровідники 

7137 

Будівельні та подібні до них електрики 

7139 

Укрупнені професії кваліфікованих робітників у будівництві 

714 

Маляри та чистильники структурних частин будівель 

7141 

Маляри 

7142 

Лакувальники 

7143 

Чистильники структурних частин будинків 

72 

Робітники металургійних та машинобудівних професій 

721 

Формувальники, зварники, прокатники, бляхарі та монтажники металоконструкцій 

7211 

Формувальники та стрижневики 

7212 

Зварники та газорізальники 

7213 

Робітники, що працюють з тонколистовим металом 

7214 

Заготівники та монтажники металоконструкцій 

7215 

Такелажники та робітники, що зрощують канати 

7216 

Робітники, що працюють під водою 

7219 

Укрупнені професійні назви робіт формувальників, зварників, прокатників, бляхарів та монтажників металоконструкцій 

722 

Ковалі ручного кування та інструментальники 

7221 

Ковалі ручного кування, ковалі на молотах та пресувальники 

7222 

Інструментальники 

7223 

Налагоджувальники верстатів та налагоджувальники-оператори 

7224 

Шліфувальники, полірувальники та точильники по металу 

7229 

Укрупнені професійні назви робіт ковалів ручного кування та інструментальників 

723 

Механіки та монтажники механічного устаткування 

7231 

Механіки та монтажники моторних транспортних засобів 

7232 

Механіки та монтажники авіаційних машин 

7233 

Механіки та монтажники сільськогосподарських та промислових машин 

7239 

Укрупнені професії механіків, слюсарів та монтажників механічного устаткування 

724 

Механіки та монтажники електричного та електронного устаткування 

7241 

Електромеханіки та електромонтажники 

7242 

Монтажники електронного устаткування 

7243 

Механіки та експлуатаційники електронного устаткування 

7244 

Установники та експлуатаційники телеграфного та телефонного устаткування 

7245 

Установники, ремонтники й монтажники ліній електропередач 

7249 

Укрупнені професії механіків та монтажників електричного та електронного устаткування 

73 

Робітники в галузі точної механіки, ручних ремесел та друкування 

731 

Робітники, що виконують високоточні роботи в металі та подібних матеріалах 

7311 

Виробники та ремонтники прецизійних інструментів та приладів 

7312 

Виробники та настроювачі музичних інструментів 

7313 

Ювеліри та робітники, що працюють з дорогоцінними металами 

7319 

Укрупнені професії робітників, що виконують високоточні роботи з металу та подібних матеріалів 

732 

Гончарі та виробники скляних виробів 

7321 

Виробники керамічних виробів та гончарі 

7322 

Виробники скляних виробів, формувальники, гранувальники, шліфувальники та полірувальники скла 

7323 

Гравери-різальники по склу та гравери 

7324 

Розмалювальники скла, кераміки та подібних матеріалів 

7329 

Укрупнені професії гончарів та виготовлювачів скляних виробів 

733 

Ремісники з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів 

7331 

Ремісники з ручного оброблення дерева та подібних матеріалів 

7332 

Ремісники з ручного оброблення тканини, шкіри та подібних матеріалів 

7339 

Укрупнені професії ремісників з ручного оброблення дерева, тканини, шкіри та подібних матеріалів 

734 

Друкарі та робітники подібних професій 

7341 

Складачі та друкарі 

7342 

Стереотипісти та електротипісти 

7343 

Цинкографи та гальваностереотипери 

7344 

Фотогравери 

7345 

Палітурники 

7346 

Друкарі шовкових ширм, гербових паперів та друкарі на тканині 

7349 

Укрупнені професії друкарів та робітників подібних професій 

74 

Інші кваліфіковані робітники з інструментом 

741 

Робітники з приготування харчових продуктів 

7411 

М'ясники та постачальники риби 

7412 

Булочники, кондитери та майстри з приготування кондитерських виробів 

7413 

Виробники молочних продуктів 

7414 

Заготівельники плодів, овочів та подібних продуктів 

7415 

Дегустатори, купажисти 

7416 

Робітники з перероблення тютюну 

7419 

Укрупнені професії робітників з приготування харчових продуктів 

742 

Деревообробники та столяри-червонодеревники 

7421 

Робітники з оброблення дерева 

7422 

Столяри 

7423 

Налагоджувальники та налагоджувальники-оператори деревообробних верстатів 

7424 

Кошикарі та виробники щіток 

743 

Робітники-текстильники та швейники 

7431 

Готувачі волокон 

7432 

Ткачі та в'язальники 

7433 

Кравці, майстри-виробники одягу та капелюшники 

7434 

Кушніри 

7435 

Модельєри текстильних, шкіряних та подібних виробів, закрійники 

7436 

Швачки та вишивальниці 

7437 

Оббивальники 

7439 

Укрупнені професії текстильників, швейників та робітників подібних професій 

744 

Робітники-шкіряники та взуттьовики 

7441 

Оброблювачі шкур, дубильники та хутровики (кушніри) 

7442 

Виробники взуття 

7990 

Інші професійні назви робіт кваліфікованих робітників з інструментом 

Робітники з обслуговування, експлуатації та контролювання за роботою технологічного устаткування, складання устаткування та машин 

81 

Робітники, що обслуговують промислове устаткування 

811 

Робітники, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин 

8111 

Робітники, що обслуговують гірниче устаткування 

8112 

Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення руди та породи 

8113 

Бурильники 

8119 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують гірниче устаткування та устаткування для перероблення корисних копалин 

812 

Робітники, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування 

8121 

Робітники, що обслуговують рудо- та металоплавильні печі 

8122 

Металоплавильники (вторинна переплавка), ливарники та прокатники 

8123 

Робітники, що обслуговують установки з термічного оброблення металу 

8124 

Робітники, що обслуговують трубне устаткування 

8129 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують рудо- та металопереробне устаткування 

813 

Робітники, що обслуговують установки скляного, керамічного виробництва, та робітники на подібному устаткуванні 

8130 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки скляного та керамічного виробництв та подібне устаткування 

8131 

Робітники, що обслуговують печі для випалу скла та кераміки, та робітники на подібному устаткуванні 

8139 

Робітники, що обслуговують установки з виробництва скла та кераміки 

814 

Робітники, що обслуговують деревообробні та папероробні установки 

8141 

Робітники, що обслуговують установки з перероблення лісу 

8142 

Робітники, що обслуговують паперово-целюлозні установки 

8143 

Робітники, що обслуговують папероробні установки 

8149 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують деревообробні та папероробні установки 

815 

Робітники, що обслуговують хімічні установки 

8151 

Робітники, що обслуговують дробильне, розмелювальне та змішувальне хімічне устаткування 

8152 

Робітники, що обслуговують хімічні термообробні установки 

8153 

Робітники, що обслуговують фільтрувальне хімічне устаткування та хімічні сепаратори 

8154 

Робітники, що обслуговують устаткування з хімічної дистиляції та реактори (за винятком очищення нафти та природного газу) 

8155 

Робітники, що обслуговують установки з очищення нафти та природного газу 

8159 

Оператори хімічних переробних установок 

816 

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії, та робітники на подібному устаткуванні 

8161 

Робітники, що обслуговують установки з вироблення електроенергії 

8162 

Робітники, що обслуговують парові машини та бойлери 

8163 

Робітники, що обслуговують печі для спалювання сміття, компресори, холодильні, вентиляційні, водоочисні та меліоративні системи 

8169 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки з вироблення електроенергії та подібне устаткування 

817 

Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії 

8171 

Робітники, що обслуговують автоматизовані складальні лінії 

8172 

Оператори промислових роботів 

82 

Робітники, що обслуговують машини, та складальники машин 

821 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва метало- та мінералопродуктів 

8211 

Верстатники 

8212 

Робітники, що обслуговують установки з виробництва цементу та інших мінеральних продуктів 

822 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 

8220 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 

8221 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фармацевтичних продуктів та косметичних засобів 

8222 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва сірників 

8223 

Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення та нанесення покриттів на метали 

8224 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва фото- та кінопродукції 

8229 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хімічних продуктів 

823 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми та пластика 

8231 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з гуми 

8232 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з пластика 

824 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини 

8240 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва продукції з деревини 

825 

Робітники, що обслуговують друкарські та палітурні машини, а також машини для виробництва виробів з паперу 

8251 

Робітники, що обслуговують друкарські машини 

8252 

Робітники, що обслуговують палітурні машини 

8253 

Робітники, що обслуговують машини для виробництва виробів з паперу 

8259 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують друкарські, палітурні та інші машини для виготовлення виробів з паперу 

826 

Робітники, що обслуговують машини з виробництва текстильних, хутряних та шкіряних виробів 

8261 

Робітники, що обслуговують машини з оброблення волокна та перемотування нитки 

8262 

Робітники, що обслуговують ткацькі верстати та в'язальні машини 

8263 

Робітники, що обслуговують швацькі машини 

8264 

Робітники, що обслуговують машини для вибілювання, фарбування та чищення 

8265 

Робітники, що обслуговують хутро- та шкірообробні машини 

8266 

Робітники, що обслуговують машини для вироблення взуття 

8269 

Робітники, що обслуговують машини для вироблення текстильних, хутряних та шкіряних виробів 

827 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів 

8270 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують устаткування з виробництва харчових та подібних продуктів 

8271 

Робітники, що обслуговують устаткування з оброблення м'яса та риби 

8272 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва молочної продукції 

8273 

Робітники, що обслуговують устаткування для помелу зернових та прянощів 

8274 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва хліба, кондитерської та макаронної продукції, крупи та шоколадних виробів 

8275 

Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення фруктів, овочів, олієнасіння та горіхів 

8276 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва цукру 

8277 

Робітники, що обслуговують устаткування з перероблення чаю, кави, какао та шоколаду 

8278 

Пивовари і робітники, що обслуговують виноробне устаткування та устаткування для виробництва інших напоїв 

8279 

Робітники, що обслуговують устаткування з виробництва тютюнової продукції 

828 

Складальники 

8282 

Складальники електроустаткування 

8283 

Складальники електронного устаткування 

8284 

Складальники металевих, гумових та пластикових виробів 

8285 

Складальники виробів з дерева та подібних матеріалів 

8286 

Складальники виробів з картону, тканини та подібних матеріалів 

8289 

Укрупнені професії складальників 

829 

Інші робітники з обслуговування та складання машин 

8290 

Інші робітники з обслуговування та складання машин 

83 

Водії та робітники з обслуговування пересувної техніки та установок 

831 

Машиністи локомотивів та подібні до них робітники 

8311 

Машиністи локомотивів та спеціальних машин на залізниці, помічники машиністів та кочегари паровозів 

8312 

Залізничні сигнальники та стрілочники 

8319 

Укрупнені професії машиністів локомотивів та робітників подібних професій 

832 

Водії автотранспортних та мототранспортних засобів та інші робітники з обслуговування автотранспортної та мототранспортної техніки 

8321 

Водії мототранспортних засобів та робітники з обслуговування мототранспортної техніки 

8322 

Водії автотранспортних засобів та робітники з обслуговування автотранспортної техніки 

8323 

Водії тролейбусів, трамваїв та робітники з обслуговування тролейбусів та трамваїв 

833 

Робітники, що обслуговують сільськогосподарські та інші пересувні установки 

8331 

Робітники з керування та обслуговування сільсько- та лісогосподарського устаткування 

8332 

Робітники, що обслуговують установки для виконання земляних та подібних робіт 

8333 

Машиністи кранів, лебідок та подібних установок 

8334 

Водії автонавантажувачів 

8339 

Укрупнені професії робітників, що обслуговують установки для сільськогосподарських, земляних та подібних робіт 

834 

Суднова палубна команда 

8340 

Суднова палубна команда та подібні їм робітники 

8990 

Інші професійні назви робіт з обслуговування та експлуатації 

Найпростіші професії 

91 

Найпростіші професії торгівлі та сфери послуг 

912 

Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг 

9120 

Найпростіші професії з чищення взуття та інших вуличних послуг 

913 

Домашня прислуга, прибиральники та прачки 

9131 

Домашня прислуга та прибиральники 

9132 

Підсобні робітники та прибиральники в конторах, готелях та інших установах 

9133 

Прачки та прасувальники 

914 

Доглядачі будинків та мийники вікон 

9141 

Доглядачі будинків 

9142 

Мийники транспортних засобів та вікон 

915 

Посильні, носії та швейцари 

9151 

Посильні, носії та рознощики багажу і посилок 

9152 

Швейцари та сторожі 

9153 

Інкасатори торговельних автоматів, робітники, що знімають показання з лічильників, та подібні до них працівники 

916 

Збирачі сміття та подібні до них чорнороби 

9161 

Збирачі сміття 

9162 

Двірники та подібні до них чорнороби 

92 

Найпростіші професії в сільському господарстві та подібних галузях 

921 

Найпростіші професії в сільському господарстві, рибальстві та подібних галузях 

9211 

Найпростіші професії в сільському господарстві 

9212 

Найпростіші професії в лісовому господарстві 

9213 

Найпростіші професії у рибальстві, мисливстві та в установленні капканів на звіра 

93 

Найпростіші професії у видобувних галузях, будівництві, промисловості та на транспорті 

931 

Найпростіші професії у видобувних галузях та будівництві 

9311 

Найпростіші професії в шахтах і кар'єрах 

9312 

Найпростіші професії в будівництві та на ремонті шляхів, гребель та подібних споруд 

9313 

Найпростіші професії в житловому будівництві 

932 

Найпростіші професії в промисловості 

9321 

Найпростіші професії в промисловості (складальні роботи) 

9322 

Найпростіші професії в промисловості (інші, крім складальних, ручні роботи) 

933 

Вантажники та інші найпростіші професії на транспорті 

9332 

Робітники з управління транспортними засобами на тяговій силі та інші некваліфіковані робітники, зайняті на транспорті 

9333 

Вантажники 

94 

Найпростіші професії, що є загальними для всіх галузей економіки 

941 

Комірники та вагарі 

9411 

Комірники та вагарі 


 

ДОДАТОК А
(обов'язковий) 


ПОКАЖЧИК ПРОФЕСІЙНИХ НАЗВ РОБІТ ЗА КОДАМИ ПРОФЕСІЙ

КОД КП 

КОД ЗКППТР 

ВИПУСК ЄТКД 

ВИПУСК ДКХП 

ПРОФЕСІЙНА НАЗВА РОБОТИ 

1110 

  

Голова Верховної Ради Автономної Республіки Крим 

1110 

  

Голова Верховної Ради України 

1110 

  

Голова постійної комісії Верховної Ради України 

1110 

  

Заступник Голови Верховної Ради України 

1110 

  

Заступник голови постійної комісії Верховної Ради України 

1110 

  

Народний депутат Автономної Республіки Крим 

1110 

  

Народний депутат України 

1110 

  

Перший заступник Голови Верховної Ради України 

1110 

  

Президент України 

1120.1 

  

Віце-прем'єр-міністр України 

1120.1 

  

  

  

Глава Адміністрації Президента України 

1120.1 

  

  

  

Голова Державного департаменту України з питань виконання покарань 

1120.1 

  

Голова державного комітету України 

1120.1 

  

  

  

Голова Державної служби автомобільних доріг України 

1120.1 

  

Голова комітету України 

1120.1 

  

Голова Правління Національного банку України 

1120.1 

  

  

  

Голова правління Пенсійного фонду України 

1120.1 

  

Голова правління Фонду державного майна України 

1120.1 

  

Голова Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

1120.1 

  

  

  

Голова служби 

1120.1 

  

Голова Служби безпеки України 

1120.1 

  

  

  

Головний державний інспектор України з нагляду у сфері цивільного захисту 

1120.1 

  

  

  

Державний секретар України 

1120.1 

  

Заступник голови державного комітету України 

1120.1 

  

Заступник голови комітету України 

1120.1 

  

Заступник Голови Правління Національного банку України 

1120.1 

  

Заступник Голови правління Фонду державного майна України 

1120.1 

  

Заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

1120.1 

  

Заступник Голови Служби безпеки України 

1120.1 

  

  

  

Заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 

1120.1 

  

Заступник Міністра України 

1120.1 

  

Заступник начальника Державної податкової адміністрації України 

1120.1 

  

Керівник відомства Автономної Республіки Крим 

1120.1 

-  

-  

  

Керівник головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 

1120.1 

  

  

  

Керівник урядового органу державного управління 

1120.1 

  

Керуючий справами Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

1120.1 

  

Міністр Автономної Республіки Крим 

1120.1 

  

Міністр Кабінету Міністрів України 

1120.1 

  

Міністр України 

1120.1 

  

  

  

Начальник Державної податкової адміністрації Автономної Республіки Крим 

1120.1 

  

Начальник Державної податкової адміністрації України 

1120.1 

  

Перший віце-прем'єр-міністр України 

1120.1 

  

Перший заступник голови державного комітету України 

1120.1 

  

Перший заступник голови комітету України 

1120.1 

  -

  -

  

Перший заступник Голови Правління Національного банку України 

1120.1 

  -

  -

  

Перший заступник Голови правління Фонду державного майна України 

1120.1 

  -

  -

  

Перший заступник Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

1120.1 

  

Перший заступник Голови Служби безпеки України 

1120.1 

  -

  -

  

Перший заступник керівника головного управління, іншого органу державної виконавчої влади, підвідомчого Кабінету Міністрів України 

1120.1 

  

Перший заступник Міністра України 

1120.1 

  -

  -

  

Перший заступник начальника Головної державної податкової адміністрації України 

1120.1 

  

Прем'єр-міністр України 

1120.1 

  

  

  

Уповноважений з прав людини 

1120.1 

  

  

  

Урядовий уповноважений 

1120.2 

  

  

  

Голова обласної (міської) державної адміністрації 

1120.2 

  

Голова Ради народних депутатів - голова виконкому 

1120.2 

  

  

  

Голова районної державної адміністрації 

1120.3 

24353 

  

Посол 

1120.3 

24356 

  

Посол з особливих доручень 

1120.3 

24408 

  -

  

Представник Міністерства закордонних справ - керівник дипломатичного агентства 

1120.3 

24411 

  

Представник постійний 

1120.3 

  

  

  

Спеціальний представник України з питань придністровського врегулювання 

1120.4 

  

Генеральний прокурор України 

1120.4 

  

  

  

Голова Апеляційного суду України 

1120.4 

  

Голова Верховного Суду України 

1120.4 

  

  

  

Голова Вищого адміністративного суду України 

1120.4 

  

  

  

Голова Вищого господарського суду України 

1120.4 

  

Голова Конституційного Суду України 

1120.4 

  

Заступник Генерального прокурора України 

1120.4 

  

  

  

Заступник голови Апеляційного суду України 

1120.4 

  

Заступник Голови Верховного Суду України 

1120.4 

  

  

  

Заступник Голови Вищого господарського суду України 

1120.4 

  

  

  

Заступник голови судової палати Апеляційного суду України 

1120.4 

  

  

  

Заступник голови судової палати Вищого адміністративного суду України 

1120.4 

  

  

  

Заступник голови судової палати Вищого господарського суду України 

1120.4 

  

Перший заступник Генерального прокурора України 

1120.4 

  

  

  

Перший заступник голови Апеляційного суду України 

1120.4 

  

Перший заступник Голови Верховного Суду України 

1120.4 

  

  

  

Перший заступник Голови Вищого господарського суду України 

1120.4 

  

Суддя Верховного Суду України 

1120.4 

  

  

  

Суддя Вищого арбітражного суду 

1120.4 

  

Член Конституційного Суду України 

1141.1 

-

  

Вища посадова особа (голова, генеральний секретар, секретар, президент, лідер, керівник та ін.) політичної партії 

1142.1 

-  

  

Вища посадова особа (голова, співголова, президент, віце-президент, генеральний секретар, секретар) професійної спілки 

1142.1 

-  

-

  

Вища посадова особа (голова, співголова, генеральний секретар, секретар) організації наймачів (підприємців, промисловців) 

1143.1 

-  

-  

  

Академік-секретар національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 

1143.1 

-  

-  

  

Віце-президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 

1143.1 

-  

-  

  

Головний учений секретар президії національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 

1143.1 

  

Президент національної академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 

1143.1 

  

Член президії академії (наук, мистецтв і т. ін.) України 

1143.2 

-  

-

  

Вища посадова особа самоврядувальної організації (крім національних академій України) 

1143.3 

  

  

  

Академік-секретар 

1143.3 

-  

-  

  

Вища посадова особа (президент, віце-президент, головний учений секретар та ін.) академії, що діє на громадських засадах 

1143.4 

  

85 

Виконавчий директор федерації виду спорту 

1143.4 

-  

-  

  

Вища посадова особа громадської організації (у галузі культури, освіти, благодійності, прав людини та ін.) 

1143.4 

  

85 

Віце-президент федерації виду спорту 

1143.4 

  

85 

Генеральний секретар федерації з виду спорту 

1143.4 

-  

-  

  

Голова (інша вища посадова особа) відділення громадської організації (гуманітарної, спеціалізованої) 

1143.4 

-  

-  

  

Голова відділення (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру 

1143.4 

  

85 

Державний тренер з виду спорту (збірної) 

1143.4 

-  

-  

  

Президент (інша вища посадова особа) спеціалізованого фонду некомерційного характеру 

1143.4 

  

85 

Президент федерації виду спорту 

1210.1 

  

  

65** 

Генеральний директор (голова, президент, інший керівник) об'єднання підприємств (асоціації, корпорації, концерну, радіокомпанії, телекомпанії, телерадіокомпанії, телерадіо-, інформаційного агентства і т. ін.) 

1210.1 

20571 

  

  

Генеральний конструктор 

1210.1 

  

  

  

Голова виконавчого органу акціонерного товариства 

1210.1 

24370 

  

85 

Голова клубу (спортивного) 

1210.1 

  

  

Голова колективного господарства 

1210.1 

  

  

  

Голова ліквідаційної комісії 

1210.1 

24380 

  

Голова правління 

1210.1 

  

  

  

Голова ради директорів 

1210.1 

  

  

  

Голова ради директорів біржі 

1210.1 

  

  

  

Голова Рахункової палати України 

1210.1 

  

  

  

Голова спостережної (наглядової) ради 

1210.1 

  

  

  

Голова Центральної виборчої комісії 

1210.1 

  

  

18 

Головний редактор газети, журналу 

1210.1 

-  

  

85 

Директор (інший керівник) підприємства, установи, організації фізкультурно-спортивної спрямованості 

1210.1 

21447 

-  

  

Директор (начальник) організації (дослідної, конструкторської, проектної) 

1210.1 

-  

-

  

Директор (начальник) професійного навчально-виховного закладу (професійно-технічного училища, професійного училища і т. ін.) 

1210.1 

  

1** 

Директор (начальник, інший керівник) підприємства 

1210.1 

-  

-  

  

Директор (ректор, начальник) вищого навчального закладу (технікуму, коледжу, інституту, академії, університету і т. ін.) 

1210.1 

  

  

  

Директор видавництва 

1210.1 

  

  

  

Директор виконавчий 

1210.1 

21450 

  

Директор відділення 

1210.1 

21354 

  

Директор державного архіву 

1210.1 

  

Директор дошкільного виховного закладу 

1210.1 

21395 

  

Директор кабінету (методичного, навчально-методичного) 

1210.1 

21402 

  

Директор книжкової палати 

1210.1 

21410 

  

85 

Директор комплексу (оздоровчого, спортивного, туристського) 

1210.1 

21413 

  

Директор контори 

1210.1 

21422 

  

Директор курсів підвищення кваліфікації 

1210.1 

21425 

  

Директор лабораторії 

1210.1 

21586 

  

Директор навчально-виробничого комбінату 

1210.1 

-  

  

80 

Директор навчально-виховного закладу (середньої загальноосвітньої школи, спеціалізованої школи, гімназії, інтернату і т. ін.) 

1210.1 

21581 

  

85 

Директор навчального (навчально-тренувального) центру 

1210.1 

21580 

  

Директор навчального пункту 

1210.1 

21583 

  

Директор навчально-курсового комбінату 

1210.1 

21435 

  

75 

Директор науково-дослідного інституту 

1210.1 

-  

  

83 

Директор об'єднання (творчого, творчо-виробничого, радіотелевізійного і т. ін.) 

1210.1 

21441 

  

75 

Директор обсерваторії 

1210.1 

-  

-  

  

Директор обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

1210.1 

21459 

  

Директор пансіонату (кемпінгу) 

1210.1 

  

  

  

Директор підприємства установи виконання покарань - заступник керівника (директора, начальника і т. ін.) установи виконання покарань 

1210.1 

  

Директор позашкільного закладу 

1210.1 

21506 

  

Директор представництва 

1210.1 

  

  

82 

Директор установи (підприємства, організації) культури (кінотеатру, театру, кіновідеопрокату, кіностудії та ін.) 

1210.1 

21592 

  

70 

Директор філіалу 

1210.1 

  

81, 80 

Директор центру (метрології та стандартизації, телевізійного і т. ін.) 

1210.1 

  

Директор центру професійної орієнтації молоді 

1210.1 

-  

  

85 

Директор школи (вищої спортивної майстерності, спеціалізованої дитячо-юнацької, спортивно-технічної і т. ін.) 

1210.1 

21815 

  

78 

Завідувач аптеки (аптечного закладу) 

1210.1 

21839 

  

78 

Завідувач бази аптечної 

1210.1 

  

  

  

Керівник (директор, начальник і т. ін.) установи виконання покарань 

1210.1 

  

80 

Керівник (начальник) установи соціального захисту населення 

1210.1 

  

  

  

Керівник підприємства (установи, організації) (сфера захисту інформації) 

1210.1 

-   

-  

  

Керівник підприємства (установи, організації) охорони здоров'я (генеральний директор, директор, головний лікар та ін.) 

1210.1 

  

  

  

Керівник підрозділу юридичної особи, що здійснює діяльність з управління активами 

1210.1 

  

Керуючий (директор, інший керівник) комерційним банком 

1210.1 

-  

-  

  

Керуючий (директор, інший керівник) установою мережі Національного банку України 

1210.1 

  

  

  

Керуючий (тимчасової адміністрації) для управління енергопостачальником 

1210.1 

  

87 

Керуючий готельним господарством 

1210.1 

-  

  

65 

Керуючий підприємством харчування 

1210.1 

  

  

  

Керуючий санацією 

1210.1 

25142 

  

64 

Керуючий трестом 

1210.1 

  

Ліквідатор підприємств-боржників 

1210.1 

  

78 

Начальник (завідувач) лікувально-профілактичного закладу 

1210.1 

23673 

  

67,68 

Начальник агентства (повітряних сполучень, морського, рекламно-інформаційного, транспортно-експедиційного та ін.) 

1210.1 

24082 

  

Начальник в'язниці 

1210.1 

  

  

  

Начальник державної воєнізованої гірничорятувальної служби 

1210.1 

23901 

  

Начальник дирекції залізничних перевезень 

1210.1 

23789 

  

Начальник дослідної організації 

1210.1 

  

  

  

Начальник експедиції гідрогеолого-меліоративної 

1210.1 

23784 

  

66 

Начальник залізниці 

1210.1 

23810 

  

Начальник каналу 

1210.1 

21422 

  

Начальник курсів підвищення кваліфікації 

1210.1 

23883 

  

Начальник метрополітену 

1210.1 

24067 

  

Начальник митниці 

1210.1 

21581 

  

62 

Начальник навчального (навчально-тренувального) центру 

1210.1 

-  

  

Начальник обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

1210.1 

23919 

  

Начальник пароплавства 

1210.1 

  

  

64 

Начальник управління 

1210.1 

24100 

  

Начальник училища 

1210.1 

24106 

  

Начальник філіалу 

1210.1 

24128 

-  

  

Начальник частини (воєнізованої, газо- та гірничорятувальної, льотної, пожежної) 

1210.1 

24134 

-  

  

Начальник школи (вищої льотної підготовки, морехідної, начальницького складу, технічної) 

1210.1 

  

  

  

Начальник штабу (головного штабу) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

1210.1 

  

  

  

Начальник штабу пожежогасіння 

1210.1 

  

  

  

Начальник штабу цивільного захисту 

1210.1 

24140 

  

Начальник штабу цивільної оборони 

1210.1 

-  

-  

  

Президент (голова правління, інший керівник) спілки, асоціації чи іншого об'єднання комерційних банків 

1210.1 

  

67, 68 

Президент компанії 

1210.1 

  

  

  

Проректор 

1210.1 

  

  

  

Ректор 

1210.1 

  

  

  

Розпорядник майна підприємств-боржників 

1210.1 

  

  

  

Тимчасовий адміністратор 

1221.1 

20622 

  

Головний агроном 

1221.1 

20623 

  

Головний агроном із захисту рослин 

1221.1 

20625 

  

Головний агрохімік 

1221.1 

20804 

  

Головний лісничий 

1221.1 

  

  

Головний лісопатолог 

1221.1 

  

  

  

Головний природознавець 

1221.1 

20974 

  

Головний фахівець із систем створення спеціального клімату 

1221.1 

  

  

Начальник нижнього складу 

1221.2 

  

  

Виконавець робіт (водне господарство) 

1221.2 

  

  

Головний інженер (експлуатаційні водогосподарські організації) 

1221.2 

  

  

Головний інженер з лісовпорядкування 

1221.2 

  

  

Головний механік (механізація меліоративних робіт) 

1221.2 

21851 

  

Завідувач ветеринарної клініки (лікарні, поліклініки) 

1221.2 

21598 

  

4, 2 

Завідувач господарства (лісового, лісомисливського, мисливського, ставового, рибоводного) 

1221.2 

  

  

Завідувач господарства підсобного сільського 

1221.2 

21877 

  

Завідувач двору (кінного, машинного) 

1221.2 

  

  

  

Завідувач дільниці ветеринарної медицини 

1221.2 

  

  

  

Завідувач дільниці сортовипробувальної 

1221.2 

21897 

  

Завідувач кабінету (агрохімічного) 

1221.2 

  

  

  

Завідувач майстерні 

1221.2 

  

  

  

Завідувач майстерні ремонтно-механічної (експлуатаційні водогосподарські організації) 

1221.2 

21982 

  

87 

Завідувач оранжереї 

1221.2 

22018 

  

Завідувач підсобного виробництва 

1221.2 

22021 

  

Завідувач поля (знешкоджування та компостування, дослідного) 

1221.2 

21471 

  

Завідувач розсадника (розплідника) 

1221.2 

21839 

  

Завідувач скотобази 

1221.2 

22078 

  

Завідувач станції захисту рослин 

1221.2 

  

  

Завідувач станції насінницької 

1221.2 

  

Керуючий відділенням 

1221.2 

25145 

  

Керуючий дільницею (сільськогосподарською) 

1221.2 

25148 

  

Керуючий фермою 

1221.2 

23163 

  

Лісничий 

1221.2 

23320 

  

Майстер з добування риби 

1221.2 

23332 

  

10 

Майстер з оброблення риби 

1221.2 

  

  

  

Майстер з охорони природи 

1221.2 

23266 

  

87 

Майстер зеленого господарства 

1221.2 

23272 

  

Майстер лісу 

1221.2 

  

  

Майстер станції пожежної (природоохоронної, лісової) 

1221.2 

  

  

  

Начальник (директор, завідувач та ін.) лікарні (клініки) ветеринарної медицини 

1221.2 

  

  

  

Начальник (завідувач) лабораторії моніторингу вод та ґрунтів (водне господарство) 

1221.2 

23794 

  

Начальник випробувальної станції 

1221.2 

  

  

  

Начальник відділення 

1221.2 

  

  

  

Начальник відділення каналу (водне господарство) 

1221.2 

  

  

2, 3 

Начальник відділу 

1221.2 

23933 

  

Начальник відділу підсобного сільського господарства 

1221.2 

  

  

  

Начальник гідровузла (водне господарство) 

1221.2 

  

  

Начальник дільниці (водне господарство) 

1221.2 

  

  

Начальник дільниці (мисливської) 

1221.2 

23862 

  

Начальник лісорозсадника 

1221.2 

  

  

  

Начальник партії лісовпорядної 

1221.2 

  

  

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи) 

1221.2 

  

  

  

Начальник сектору 

1221.2 

24037 

  

Начальник скотопрогінного тракту 

1221.2 

  

  

21 

Начальник станції компресорної 

1221.2 

  

  

87, 2 

Начальник станції насосної 

1221.2 

  

  

Начальник станції пожежної (природоохоронної, лісової) 

1221.2 

  

  

82 

Начальник цеху 

1221.2 

  

  

Помічник лісничого 

1222.1 

20726 

  

Головний диспетчер (промисловість) 

1222.1 

21115 

  

Головний енергетик 

1222.1 

21118 

  

66 

Головний енергодиспетчер 

1222.1 

20735 

  

87, 1 

Головний інженер (промисловість) 

1222.1 

20822 

  

Головний механік 

1222.1 

  

  

62 

Головний фахівець з ядерної безпеки атомної електростанції 

1222.1 

21486 

  

Директор з виробництва 

1222.1 

  

  

  

Начальник зміни атомної електростанції 

1222.1 

  

  

  

Начальник зміни енергоблока (черги) атомної електростанції 

1222.1 

  

  

  

Начальник зміни цеху атомної електростанції 

1222.1 

  

  

  

Начальник реакторного цеху 

1222.1 

  

  

  

Начальник служби атомної електростанції 

1222.1 

  

  

  

Начальник управління 

1222.1 

  

  

  

Помічник капітан-директора з видобутку 

1222.1 

  

  

  

Помічник капітан-директора з виробництва 

1222.1 

25047 

  

Технічний керівник 

1222.1 

25050 

  

74 

Технічний керівник геологічної партії 

1222.1 

25054 

  

Технічний керівник лісобіржі 

1222.2 

21860 

  

Завідувач геокамери 

1222.2 

21869 

  

Завідувач гірничих робіт 

1222.2 

21866 

  

74 

Завідувач глиногосподарства 

1222.2 

22133 

  

Завідувач експедиції 

1222.2 

21973 

  

81** 

Завідувач майстерні 

1222.2 

21991 

  

66 

Завідувач очисних споруд 

1222.2 

22076 

  

5, 74 

Завідувач складу вибухових матеріалів 

1222.2 

22078 

  

Завідувач станції канатно-випробувальної 

1222.2 

22078 

  

Завідувач станції охолодження 

1222.2 

22107 

-  

  

Завідувач фонду (дорогоцінних металів, довідково-інформаційного) 

1222.2 

24613 

  

Керівник групи з буровибухових робіт 

1222.2 

24616 

  

Керівник групи з нагляду за будівництвом флоту 

1222.2 

22988 

  

Командир взводу 

1222.2 

23003 

  

Командир відділення 

1222.2 

22994 

  

Командир допоміжної гірничорятувальної команди 

1222.2 

23006 

  

Командир загону 

1222.2 

23015 

  

Командир частини 

1222.2 

23187 

  

Майстер 

1222.2 

  

  

21 

Майстер автомобільної газонаповнювальної станції 

1222.2 

  

Майстер біолокацій 

1222.2 

23196 

  

74 

Майстер буровий 

1222.2 

23199 

-  

  

Майстер буровий глибокого (структурно-розвідувального) буріння 

1222.2 

23205 

  

Майстер буровий дільниці (служби, цеху) 

1222.2 

23200 

  

Майстер буровий на підземних роботах 

1222.2 

23202 

  

Майстер буровий свердловин 

1222.2 

23394 

  

Майстер виробництва 

1222.2 

23398 

  

Майстер виробничої дільниці 

1222.2 

23401 

  

Майстер виробничої лабораторії 

1222.2 

23404 

  

Майстер виробничої служби 

1222.2 

  

  

21 

Майстер газонаповнювальної станції 

1222.2 

23227 

  

74, 5 

Майстер гірничий 

1222.2 

23242 

  

Майстер гірничий дільниці 

1222.2 

23230 

  

Майстер гірничий дренажної шахти 

1222.2 

23233 

  

Майстер гірничий на поверхні 

1222.2 

23236 

  

Майстер гірничий підземної дільниці 

1222.2 

23428 

  

66** 

Майстер дільниці 

1222.2 

  

  

62 

Майстер дільниці з дефектоскопії 

1222.2 

  

  

62 

Майстер дільниці поводження з радіоактивними відходами 

1222.2 

  

  

21 

Майстер дільниці приймально-здавальної 

1222.2 

23217 

  

Майстер допоміжної дільниці 

1222.2 

23297 

  

Майстер дослідної установки 

1222.2 

23335 

  

Майстер з випробування свердловин 

1222.2 

23317 

  

Майстер з добування нафти, газу та конденсату 

1222.2 

23326 

  

Майстер з дослідження свердловин 

1222.2 

  

  

21 

Майстер з експлуатації лінійної частини трубопроводів 

1222.2 

23389 

  

Майстер з експлуатації та ремонту машин і механізмів 

1222.2 

23390 

  

Майстер з експлуатації устаткування газових об'єктів 

1222.2 

  

  

21 

Майстер з електрохімічного захисту 

1222.2 

23329 

  

Майстер з комплексної автоматизації та телемеханіки 

1222.2 

23338 

  

Майстер з освоєння та ремонту нагнітальних свердловин 

1222.2 

23341 

  

Майстер з підготовки газу 

1222.2 

23344 

  

Майстер з підготовки та стабілізації нафти 

1222.2 

23347 

  

74 

Майстер з промислової геофізики 

1222.2 

23350 

  

Майстер з ремонту 

1222.2 

  

  

63 

Майстер з ремонту балонів газонаповнювальної станції 

1222.2 

23353 

  

Майстер з ремонту гідроспоруд 

1222.2 

23380 

  

  

Майстер з ремонту експедиційного устаткування та спорядження 

1222.2 

23356 

  

40 

Майстер з ремонту металургійних печей 

1222.2 

23365 

  

Майстер з ремонту приладів та апаратури 

1222.2 

23368 

  

Майстер з ремонту свердловин (капітального, підземного) 

1222.2 

23371 

 

Майстер з ремонту технологічного устаткування 

1222.2 

23377 

  

Майстер з ремонту транспорту 

1222.2 

23362 

  

Майстер з ремонту устаткування (промисловість) 

1222.2 

23359 

  

62 

Майстер з ремонту, налагодження, перевірки та пуску устаткування атомних станцій 

1222.2 

23416 

  

Майстер зміни 

1222.2 

23386 

  

Майстер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 

1222.2 

23269 

  

5, 1 

Майстер контрольний (дільниці, цеху) 

1222.2 

  

  

  

Майстер майданчика наливних естакад 

1222.2 

23275 

-  

  

Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (промисловість) 

1222.2 

  

Майстер на лісозаготівельних роботах 

1222.2 

23293 

  

Майстер на підземних роботах з проходки гірничих виробок 

1222.2 

  

  

21 

Майстер опорного аварійно-відновного пункту 

1222.2 

23299 

  

Майстер основної виробничої дільниці 

1222.2 

23392 

  

Майстер перетворювального комплексу 

1222.2 

23314 

- 

  

Майстер підземної дільниці (на підземних роботах) 

1222.2 

  

  

21 

Майстер резервуарного парку 

1222.2 

23413 

  

63 

Майстер служби (промисловість) 

1222.2 

23434 

  

87 

Майстер цеху 

1222.2 

  

  

63 

Майстер цеху газонаповнювальної станції 

1222.2 

23973 

- 

  

Начальник (завідувач) виробничої лабораторії 

1222.2 

24114 

  

87 

Начальник (завідувач) хімічної лабораторії 

1222.2 

  

  

63 

Начальник аварійно-диспетчерської служби 

1222.2 

  

  

21 

Начальник автомобільної газонаповнювальної станції 

1222.2 

23695 

  

16 

Начальник біржі (лісової, пиломатеріалів) 

1222.2 

23697 

  

Начальник бригади 

1222.2 

  

  

Начальник бюро (промисловість) 

1222.2 

  

  

  

Начальник випробувальної станції 

1222.2 

23967 

  

Начальник виробництва 

1222.2 

23970 

  

62 

Начальник виробництва ремонтних та налагоджувальних робіт на атомних станціях 

1222.2 

23969 

  

1** 

Начальник виробничого відділу 

1222.2 

23971 

  

Начальник виробничо-диспетчерського бюро цеху 

1222.2 

23901 

  

87 

Начальник відділення 

1222.2 

23901 

  

62 

Начальник відділення енергонагляду 

1222.2 

23901 

  

Начальник відділення льотних випробувань 

1222.2 

24072 

  

Начальник відділу технічного контролю 

1222.2 

  

  

  

Начальник відділу фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 

1222.2 

23716 

  

87 

Начальник водоводу 

1222.2 

23722 

  

87 

Начальник водосховища 

1222.2 

  

  

63 

Начальник газонаповнювальної станції 

1222.2 

23734 

  

Начальник гідровузла 

1222.2 

24116 

  

21 

Начальник господарства реагентного 

1222.2 

23747 

  

67** 

Начальник групи (картографічної, знижувальних підстанцій, суден, тематичної, територіальної та ін.) 

1222.2 

23767 

  

70** 

Начальник диспетчерської (виробничо-диспетчерської) служби 

1222.2 

24097 

  

1** 

Начальник дільниці 

1222.2 

23780 

  

Начальник драги 

1222.2 

  

  

  

Начальник друкарні 

1222.2 

24143 

  

74 

Начальник експедиції (геологічної, геологорозвідувальної, дослідної, промислової, топографо-геодезичної та ін.) 

1222.2 

24149 

  

62 

Начальник електропідстанції (групи електропідстанцій) 

1222.2 

24152 

  

87, 62 

Начальник енергоінспекції 

1222.2 

24155 

  

Начальник естакади реагентного господарства 

1222.2 

23904 

  

74 

Начальник загону (бурового, гідрографічного, дослідного, експедиційно-рятувального та ін.) 

1222.2 

23786 

  

Начальник заплаву 

1222.2 

24043 

  

1** 

Начальник зміни (промисловість) 

1222.2 

  

  

  

Начальник зміни з оперативного управління в транспортуванні газу 

1222.2 

23793 

  

Начальник інструментального відділу 

1222.2 

23844 

  

  

Начальник комплексу (автоматизованого вантажного, апаратно-студійного, виробничого перевантажувального, технологічного, льотного забезпечення та ін.) 

1222.2 

  

  

21 

Начальник компресорної станції 

1222.2 

23850 

  

87, 1 

Начальник котельні 

1222.2 

23854 

  

64, 1 

Начальник лабораторії з контролю виробництва 

1222.2 

23848 

  

87 

Начальник лабораторії контрольно-вимірювальних приладів та засобів автоматики 

1222.2 

23882 

  

67 

Начальник лабораторії метрології 

1222.2 

23865 

  

Начальник лісопункту 

1222.2 

  

  

  

Начальник льотно-випробувальної і доводочної бази 

1222.2 

  

  

Начальник майданчика інструментально-ремонтного цеху бурового устаткування 

1222.2 

23928 

  

Начальник майданчика трубно-інструментального в капітальному ремонті свердловин 

1222.2 

23884 

  

Начальник механізованого зерносховища 

1222.2 

23880 

  

11 

Начальник млина 

1222.2 

23886 

-  

  

Начальник нафтогазорозвідки (партії) глибокого (структурно-пошукового) буріння 

1222.2 

  

  

21 

Начальник опорного аварійно-відновного пункту 

1222.2 

23910 

  

87 

Начальник очисних споруд 

1222.2 

23934 

  

Начальник підсобних виробництв на шахтовій поверхні 

1222.2 

23939 

  

Начальник позиції (стартової, технічної) 

1222.2 

23965 

  

Начальник проектно-конструкторського відділу 

1222.2 

24009 

  

66** 

Начальник району (нафтоналивного, мережевого та ін.) 

1222.2 

24022 

  

Начальник ремонтного цеху 

1222.2 

24000 

  

Начальник розвідки (нафтогазової, промислової) 

1222.2 

24040 

  

5** 

Начальник служби (промисловість) 

1222.2 

  

  

  

Начальник служби фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 

1222.2 

24056 

  

Начальник сплавного рейду 

1222.2 

24064 

  

Начальник стаціонарної платформи (у розвідувальному та експлуатаційному бурінні) 

1222.2 

24065 

  

Начальник сушильно-очисної башти 

1222.2 

24073 

  

Начальник тоні 

1222.2 

24085 

  

66 

Начальник тягової підстанції 

1222.2 

24094 

  

6** 

Начальник установки (бурової, газобензинової, кисневої, збагачувальної, регенераційної та ін.) 

1222.2 

24125 

  

1** 

Начальник цеху 

1222.2 

  

  

  

Начальник цеху радіаційної безпеки 

1222.2 

25060 

  

Технологічний керівник (лісопункту, лісопромислового комплексу, цеху, нижнього складу, лісозаготівельної дільниці) 

1223.1 

21015 

  

64 

Головний будівельник (домобудівного, сільського будівельного комбінату) 

1223.1 

20735 

  

5, 64 

Головний інженер 

1223.1 

21480 

  

64, 5 

Директор з капітального будівництва 

1223.2 

24435 

  

67 

Виконавець днопоглиблювальних робіт 

1223.2 

24438 

-  

  

Виконавець капітальних виправних та колійних робіт 

1223.2 

24441 

  

64 

Виконавець робіт 

1223.2 

24444 

  

Виконавець робіт вишкобудування 

1223.2 

24447 

-  

  

Виконавець робіт з ремонту та налагодження енергетичного устаткування 

1223.2 

22997 

  

64 

Командир землесоса, земснаряда, дноочищувального снаряда 

1223.2 

  

  

  

Командир земснаряда (землесоса) - помічник механіка (суднового) 

1223.2 

23419 

  

64 

Майстер будівельних та монтажних робіт 

1223.2 

23239 

  

Майстер гірничий проходки шахти 

1223.2 

23898 

  

64 

Начальник відділу 

1223.2 

24116 

  

Начальник господарства житлово-комунального 

1223.2 

24097 

  

64 

Начальник дільниці 

1223.2 

23854 

  

  

Начальник лабораторії з контролю виробництва 

1223.2 

23979 

  

64 

Начальник проходки шахти 

1223.2 

23985 

  

Начальник пускових робіт 

1224 

21501 

  

65 

Завідувач підприємства роздрібної торгівлі 

1224 

22054 

  

65 

Завідувач ринку 

1224 

22072 

  

65 

Завідувач секції 

1224 

  

  

Керівник торговельно-економічної місії 

1225 

21888 

  

66 

Завідувач будинку відпочинку локомотивних (поїзних) бригад 

1225 

22042 

  

65 

Завідувач виробництва 

1225 

21979 

  

87, 1 

Завідувач гуртожитку 

1225 

21927 

  

66, 67 

Завідувач кімнати (матері та дитини, зразків, відпочинку водіїв автомобілів, відпочинку пасажирів в аеропорту, на вокзалі) 

1225 

21936 

  

87 

Завідувач корпусу готелю 

1225 

21498 

  

65 

Завідувач підприємства громадського харчування 

1225 

22136 

  

87 

Завідувач поверху готелю 

1225 

21812 

  

Завідувач туристичного агентства 

1225 

22096 

  

87 

Завідувач філіалу готелю 

1225 

  

  

  

Начальник (керуючий) їдальні 

1225 

23967 

  

65 

Начальник виробництва (на підприємстві харчування) 

1226.1 

20720 

  

Головний директор програм 

1226.1 

  

Головний диспетчер (транспорт, складське господарство) 

1226.1 

20729 

  

  

Головний звукорежисер 

1226.1 

  

  

68 

Головний інженер (на транспорті) 

1226.1 

20744 

  

Головний інженер з експлуатації радіоелектронних засобів 

1226.1 

20762 

  

Головний капітан 

1226.1 

  

  

  

Головний капітан-координатор 

1226.1 

20823 

  

Головний механік підводного апарата 

1226.1 

  

  

67 

Головний механік судна 

1226.1 

20885 

  

66 

Головний ревізор з безпеки руху 

1226.1 

  

  

  

Головний фахівець (залізничний транспорт) 

1226.1 

21094 

  

68, 67 

Головний штурман 

1226.1 

  

  

  

Директор Державного реєстру документів моряків 

1226.1 

21483 

  

Директор з матеріально-технічного постачання 

1226.1 

21483 

  

Директор з транспорту 

1226.1 

  

  

68, 80 

Директор центру підвищення кваліфікації 

1226.1 

  

  

  

Капітан-директор 

1226.1 

  

  

  

Керівник регіонального структурного підрозділу 

1226.1 

  

67 

Начальник порту (морського, річкового, рибного та ін.) 

1226.2 

21839 

  

Завідувач бази перевалочної 

1226.2 

21848 

  

87, 66 

Завідувач бюро (квиткового, з розшуку вантажу та багажу та ін.) 

1226.2 

21877 

  

Завідувач двору (вантажного) 

1226.2 

21900 

  

Завідувач камери схову (ручного багажу) 

1226.2 

22009 

  

66 

Завідувач контейнерного майданчика 

1226.2 

21994 

  

66 

Завідувач пакгаузу 

1226.2 

22006 

  

66 

Завідувач платформи (пасажирської, сортувальної) 

1226.2 

22049 

  

Завідувач районного (міського) профконсультаційного пункту 

1226.2 

22075 

  

1** 

Завідувач складу 

1226.2 

22078 

  

87 

Завідувач станції зливної 

1226.2 

22126 

  

Завідувач сховища 

1226.2 

22127 

  

Завідувач центрального складу 

1226.2 

22888 

  

67 

Капітан 

1226.2 

  

  

  

Капітан - помічник механіка (суднового) 

1226.2 

  

  

67 

Капітан порту (морського) 

1226.2 

  

  

  

Капітан-механік судновий 

1226.2 

24632 

  

68 

Керівник польотів 

1226.2 

  

  

  

Керівник структурного підрозділу (сфера захисту інформації) 

1226.2 

23018 

-  

  

Командир (начальник) експлуатаційного об'єднання цивільної авіації 

1226.2 

22973 

  

68 

Командир авіаційного загону 

1226.2 

22982 

  

68 

Командир авіаційної ескадрильї 

1226.2 

22983 

  

Командир авіаційної ескадрильї, об'єднаної з аеропортом 

1226.2 

23000 

  

Командир об'єднаного авіаційного загону 

1226.2 

23024 

  

Комендант аеродрому 

1226.2 

23027 

  

68 

Комендант аеропорту 

1226.2 

23028 

  

Комендант дельтадрому 

1226.2 

23190 

  

67 

Майстер аварійно-рятувальних, суднопідіймальних, підводно-технічних та інших спеціальних робіт 

1226.2 

23193 

  

Майстер бази технічного обслуговування флоту 

1226.2 

23206 

  

Майстер вагонного депо 

1226.2 

23251 

  

Майстер вантажного району 

1226.2 

23224 

  

Майстер виправних та колійних робіт 

1226.2 

23208 

  

67 

Майстер водолазних робіт 

1226.2 

23260 

  

Майстер дистанції (цивільних споруд, електропостачання та ін.) 

1226.2 

23443 

  

Майстер електродепо 

1226.2 

23446 

  

67 

Майстер електрорадіонавігаційної камери 

1226.2 

23362 

  

  

Майстер з ремонту устаткування (транспорт, складське господарство, зв'язок) 

1226.2 

23273 

  

Майстер локомотивного депо 

1226.2 

23275 

  

  

Майстер майстерні спеціальної техніки та устаткування (транспорт, зв'язок) 

1226.2 

23278 

  

66 

Майстер мостовий 

1226.2 

23308 

  

Майстер навантажувально-розвантажувальних робіт 

1226.2 

23281 

  

Майстер надувних рятувальних засобів 

1226.2 

23296 

  

Майстер об'єднаних майстерень метрополітену 

1226.2 

23302 

  

Майстер парку (понтонного, такелажного) 

1226.2 

23323 

  

Майстер поїзда (відновного, рейкозварювального) 

1226.2 

23383 

  

67 

Майстер портових майстерень 

1226.2 

23407 

-  

  

Майстер промивально-пропарювальної станції (поїзда, пункту) 

1226.2 

23410 

  

Майстер ремонтно-відстійного пункту 

1226.2 

23413 

  

87 

Майстер служби (транспорт, зв'язок) 

1226.2 

  

  

67 

Майстер станції з огляду надувних рятувальних засобів та контрольно-вимірювальних приладів 

1226.2 

23422 

  

66 

Майстер тунельний 

1226.2 

23263 

  

5, 66 

Майстер шляховий 

1226.2 

24099 

  

Начальник (завідувач) навчального полігону 

1226.2 

  

Начальник аеропорту (на правах підрозділу) 

1226.2 

23689 

  

6** 

Начальник бази (виробничого обслуговування, резерву, здавальної та ін.) 

1226.2 

23704 

  

66, 70 

Начальник вагона (динамометричного, поштового, колієобстежувального та ін.) 

1226.2 

23707 

  

Начальник вахти лоцманської 

1226.2 

23710 

  

Начальник вахти шлюзу 

1226.2 

  

  

  

Начальник відділення (сфера захисту інформації) 

1226.2 

23901 

  

70 

Начальник відділення зв'язку 

1226.2 

23901 

  

Начальник відділення каналу 

1226.2 

  

  

  

Начальник відділу (гідрографічні та навігаційні роботи) 

1226.2 

  

  

68 

Начальник відділу (авіаційний транспорт) 

1226.2 

  

  

  

Начальник відділу (на транспорті) 

1226.2 

  

70 

Начальник відділу електрозв'язку 

1226.2 

  

  

67 

Начальник відділу з ліквідації розливів нафти та нафтопродуктів у морі 

1226.2 

  

  

68 

Начальник відділу об'єктивного контролю 

1226.2 

  

  

  

Начальник відділу організації безпеки дорожнього руху 

1226.2 

  

70 

Начальник відділу поштового зв'язку 

1226.2 

24075 

  

64, 5 

Начальник відділу транспорту 

1226.2 

23937 

  

66 

Начальник відновного поїзда 

1226.2 

23725 

  

67, 66 

Начальник вокзалу 

1226.2 

23728 

  

Начальник гаража 

1226.2 

24116 

  

Начальник господарства складського 

1226.2 

  

  

68 

Начальник диспетчерських пунктів району аеродрому та зони зльоту і посадки 

1226.2 

23768 

  

  

Начальник дистанції 

1226.2 

24097 

  

66** 

Начальник дільниці 

1226.2 

  

  

  

Начальник дільниці зберігання (сфера матеріального резерву) 

1226.2 

23771 

  

Начальник доку (докмейстер) 

1226.2 

23777 

  

Начальник дороги (лісовозної, підвісної канатної та ін.) 

1226.2 

24043 

  

70** 

Начальник зміни (транспорт, складське господарство, зв'язок) 

1226.2 

23807 

  

67 

Начальник камери (навігаційної, електрорадіонавігаційної та ін.) 

1226.2 

23823 

  

70, 67 

Начальник каси (квиткової на вокзалі, головної, міської квиткової) 

1226.2 

23949 

  

Начальник колійного поста 

1226.2 

23988 

  

66 

Начальник колійної машини 

1226.2 

23835 

  

87 

Начальник колони (автомобільної, механізованої) 

1226.2 

23847 

  

67, 66 

Начальник контори (вантажної, транспортно-складської та ін.) 

1226.2 

23868 

  

Начальник льодозаводу 

1226.2 

23866 

  

  

Начальник льотно-випробувального підрозділу (бази, комплексу, станції, центру) 

1226.2 

23928 

  

66 

Начальник майданчика контейнерного 

1226.2 

23874 

  

66, 1 

Начальник майстерні 

1226.2 

23871 

  

Начальник маршруту міського транспорту 

1226.2 

23877 

  

Начальник маяка 

1226.2 

  

  

  

Начальник морського шляхового поста 

1226.2 

24155 

  

21, 66 

Начальник наливної естакади 

1226.2 

  

  

68 

Начальник об'єктів радіотехнічного забезпечення та зв'язку 

1226.2 

  

21 

Начальник парку (понтонного, резервуарного та ін.) 

1226.2 

  

  

67 

Начальник перевантажувального комплексу 

1226.2 

23940 

  

Начальник пожежного катера 

1226.2 

23937 

  

66 

Начальник поїзда (пасажирського, рефрижераторного, комбінованого транспорту і т. ін.) 

1226.2 

23941 

  

Начальник полігону (швидкісного) 

1226.2 

23946 

  

67 

Начальник портового нагляду 

1226.2 

24046 

  

Начальник постачання 

1226.2 

23952 

  

Начальник поштамту 

1226.2 

23961 

  

Начальник пристані 

1226.2 

23964 

  

67 

Начальник причалу 

1226.2 

23925 

  

Начальник промірної партії 

1226.2 

23982 

  

67** 

Начальник пункту (заготівельного, навантажувально-розвантажувального, портового, рибоприймального, суднового, навчально-тренувального та ін.) 

1226.2 

23994 

  

67 

Начальник радіостанції 

1226.2 

23997 

  

Начальник радіотелевізійної передавальної станції 

1226.2 

24009 

  

66** 

Начальник району (вантажного) 

1226.2 

24012 

  

66 

Начальник резерву бригад рефрижераторних поїздів 

1226.2 

24015 

  

Начальник резерву кондукторських бригад 

1226.2 

24018 

  

66 

Начальник резерву локомотивних бригад 

1226.2 

24021 

  

66 

Начальник резерву провідників пасажирських вагонів 

1226.2 

24006 

  

66 

Начальник роз'їзду (зупинкового пункту) 

1226.2 

24034 

  

67 

Начальник складу (вантажного) 

1226.2 

24040 

  

66** 

Начальник служби (транспорт) 

1226.2 

24052 

  

Начальник сортувальної гірки (автоматизованої, механізованої) 

1226.2 

24058 

  

66 

Начальник станції (на несамостійному балансі) 

1226.2 

24061 

  

Начальник станції метрополітену 

1226.2 

  

  

  

Начальник структурного підрозділу (відокремленого) 

1226.2 

  

  

68 

Начальник Украероцентру 

1226.2 

  

  

  

Начальник установки сміттєспалювальної пересувної 

1226.2 

24109 

  

67 

Начальник флоту(портового) 

1226.2 

-  

  

70** 

Начальник центру (головного авіаметеорологічного, радіо-, управління повітряним рухом, навчально-авіаційного, електрозв'язку та ін.) 

1226.2 

  

  

68 

Начальник центру комутації повідомлень 

1226.2 

  

  

68 

Начальник центру управління повітряним рухом 

1226.2 

  

70 

Начальник цеху (дільниці) електрозв'язку 

1226.2 

24137 

  

Начальник шлюзу 

1226.2 

24140 

  

68 

Начальник штабу льотного загону 

1226.2 

24140 

  

Начальник штабу об'єднаного авіазагону 

1227 

  

Головний адміністратор (на комерційних підприємствах) 

1227 

21918 

  

Завідувач комори (ломбарду, цінностей) 

1227 

21967 

  

Завідувач ломбарду 

1228 

21830 

  

Завідувач ательє 

1228 

21839 

  

67 

Завідувач бази білизняної 

1228 

21887 

  

Завідувач будинку побуту (моди) 

1228 

21889 

  

Завідувач душової 

1228 

22063 

  

87 

Завідувач звалища 

1228 

21915 

  

87 

Завідувач кладовища 

1228 

21926 

  

87 

Завідувач колумбарію 

1228 

  

87 

Завідувач контори (похоронного обслуговування та ін.) 

1228 

21948 

  

87 

Завідувач крематорію 

1228 

21954 

  

2, 78 

Завідувач кухні (для тварин, молочної) 

1228 

21842 

  

Завідувач лазні 

1228 

21997 

  

Завідувач перукарні 

1228 

22012 

  

Завідувач пляжу 

1228 

22030 

  

Завідувач пральні 

1228 

22078 

  

85 

Завідувач станції човнової 

1228 

22112 

  

Завідувач фотоательє 

1228 

22115 

  

Завідувач фотографії 

1228 

22121 

  

Завідувач фотолабораторії 

1228 

22122 

  

Завідувач фотостудії 

1229.1 

  

  

  

Виконавчий директор Фонду 

1229.1 

20638 

  

Головний архітектор (органи державної влади) 

1229.1 

  

  

  

Головний державний аудитор 

1229.1 

  

  

  

Головний державний виконавець 

1229.1 

  

Головний державний експерт з умов праці 

1229.1 

20704 

  

Головний державний інженер-інспектор 

1229.1 

20707 

  

Головний державний інспектор 

1229.1 

  

  

  

Головний державний інспектор з охорони прав на сорти рослин 

1229.1 

20710 

  

Головний державний інспектор з рибоохорони 

1229.1 

20839 

  

Головний державний податковий ревізор-інспектор 

1229.1 

  

Головний державний реєстратор суден 

1229.1 

  

  

  

Головний інспектор 

1229.1 

20751 

  

Головний інспектор державного контролю 

1229.1 

20752 

  

Головний інспектор з контролю за цінами 

1229.1 

  

  

  

Головний казначей 

1229.1 

20784 

  

Головний консультант 

1229.1 

  

  

  

Головний консультант-інспектор 

1229.1 

  

76 

Директор департаменту 

1229.1 

  

  

  

Директор департаменту біржових операцій та електронного забезпечення 

1229.1 

  

  

  

Директор департаменту організації роботи органів управління фондової біржі 

1229.1 

  

  

  

Директор закладу експертизи державної системи з охорони прав на сорти рослин 

1229.1 

  

  

  

Директор Фонду 

1229.1 

  

  

  

Директор центру соціальних служб для молоді 

1229.1 

  

  

  

Завідувач відділу (самостійного) 

1229.1 

  

  

  

Завідувач відділу (у складі управління) 

1229.1 

21988 

  

Завідувач відділу (центральні органи державної влади) 

1229.1 

  

  

  

Завідувач групи 

1229.1 

  

  

  

Завідувач канцелярії 

1229.1 

-  

-  

  

Завідувач секретаріату заступника Голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим 

1229.1 

  

  

76 

Завідувач сектору 

1229.1 

  

  

  

Завідувач сектору (самостійного) 

1229.1 

  

  

  

Заступник директора департаменту - начальник відділу 

1229.1 

  

  

  

Заступник начальника управління (самостійного) - начальник відділу 

1229.1 

  

  

  

Керівник апарату 

1229.1 

  

Керівник головного управління 

1229.1 

  

  

  

Керівник групи 

1229.1 

  

  

76 

Керівник прес-служби (центральні органи державної влади) 

1229.1 

  

  

76 

Керівник служби 

1229.1 

  

80, 76 

Керуючий справами 

1229.1 

  

  

  

Консультант Президента України 

1229.1 

  

  

  

Науковий консультант Президента України 

1229.1 

23932 

  

80 

Начальник (завідувач) підрозділу 

1229.1 

23898 

  

76 

Начальник відділу (самостійного) 

1229.1 

23898 

  

76 

Начальник відділу (у складі управління) 

1229.1 

23898 

  

80, 76 

Начальник відділу (центральні органи державної влади) 

1229.1 

  

Начальник відділу управління 

1229.1 

23738 

  

76 

Начальник головного управління 

1229.1 

23745 

  

Начальник державної інспекції 

1229.1 

23949 

  

Начальник митного поста 

1229.1 

23931 

  

Начальник підвідділу 

1229.1 

  

76 

Начальник підвідділу (у складі самостійного відділу) 

1229.1 

  

76 

Начальник управління 

1229.1 

  

  

  

Начальник управління (самостійного) 

1229.1 

  

  

  

Помічник вищого державного службовця центрального органу державної влади 

1229.1 

  

  

  

Постійний представник Президента України 

1229.1 

  

  

  

Прес-секретар 

1229.1 

  

  

  

Секретар Ради національної безпеки і оборони 

1229.1 

  

  

  

Секретар Рахункової палати України 

1229.1 

  

  

  

Секретар Центральної виборчої комісії 

1229.1 

  

  

  

Уповноважений Президента України 

1229.1 

  

  

  

Член Центральної виборчої комісії 

1229.2 

24402 

  

Голова судової колегії 

1229.2 

24396 

  

Голова суду 

1229.2 

  

  

  

Заступник голови Вищого адміністративного суду України 

1229.2 

23898 

  

Начальник відділу (прокуратури) 

1229.2 

  

  

  

Начальник управління Апеляційного суду України 

1229.2 

  

  

  

Начальник управління Вищого адміністративного суду України 

1229.2 

  

  

  

Начальник управління Вищого господарського суду України 

1229.2 

  

  

  

Перший заступник голови Вищого адміністративного суду України 

1229.2 

  

Прокурор (області, міста, району) 

1229.2 

  

  

  

Суддя Апеляційного суду України 

1229.2 

  

  

  

Суддя Вищого адміністративного суду України 

1229.2 

  

  

  

Суддя Вищого господарського суду України 

1229.3 

20632 

  

Головний акушер-гінеколог (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

  

  

Головний державний інспектор з ветеринарної медицини 

1229.3 

  

  

80 

Головний державний соціальний інспектор 

1229.3 

20735 

  

Головний інженер (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

  

  

Головний інженер-інспектор 

1229.3 

21034 

  

Головний терапевт (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

Головний фахівець-архітектор 

1229.3 

21073 

  

Головний художник (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

  

  

Державний реєстратор 

1229.3 

  

  

  

Директор департаменту 

1229.3 

  

Директор Палацу урочистих подій 

1229.3 

  

  

  

Директор центру соціальних служб для молоді 

1229.3 

21988 

  

Завідувач відділу (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

  

76 

Завідувач сектору апарату (місцева державна адміністрація) 

1229.3 

  

  

  

Керівник апарату 

1229.3 

  

  

76 

Керівник прес-служби (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

Керівник структурного підрозділу - головний спеціаліст 

1229.3 

23898 

  

80, 76 

Начальник відділу (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

  

76 

Начальник головного управління (місцеві органи державної влади) 

1229.3 

  

  

  

Начальник інспекції 

1229.3 

-  

-  

  

Начальник лікувально-профілактичного сектору - заступник завідувача 

1229.3 

  

76 

Начальник служби 

1229.3 

  

80, 76 

Начальник управління 

1229.3 

  

  

76 

Начальник управління (у складі головного управління) 

1229.4 

21296 

  

Декан 

1229.4 

21827 

  

  

Завідувач аспірантури (інтернатури, ординатури, докторантури) 

1229.4 

21839 

  

Завідувач бази навчально-наукової 

1229.4 

21879 

  

Завідувач дитячого садка (дитячих ясел, ясел-садка) 

1229.4 

21897 

  

Завідувач кабінету навчального 

1229.4 

21909 

  

Завідувач кафедри 

1229.4 

21951 

  

Завідувач курсів 

1229.4 

21958 

  

Завідувач лабораторії (освіта) 

1229.4 

21341 

  

Завідувач позашкільного закладу 

1229.4 

22027 

  

Завідувач практики (виробничої, навчальної) 

1229.4 

24635 

  

Керівник виробничої практики 

1229.4 

24604 

  

Керівник позанавчальної виховної роботи з іноземними учнями 

1229.4 

24638 

  

Керівник студентського проектно-конструкторського (дослідного) бюро 

1229.4 

23741 

  

Начальник містечка (дитячого оздоровчого, навчального) 

1229.4 

21580 

  

Начальник навчального пункту 

1229.4 

  

  

80 

Начальник навчально-тренувального центру 

1229.4 

23856 

  

Начальник табору оборонно-спортивного 

1229.5 

20619 

  

78 

Головна медична сестра 

1229.5 

  

  

78 

Головний державний санітарний лікар 

1229.5 

21857 

  

2, 25 

Завідувач віварію 

1229.5 

-  

  

78 

Начальник (завідувач) структурного підрозділу медичного закладу 

1229.6 

20561 

  

Генеральний директор програм 

1229.6 

24387 

  

Голова секції (творчої) 

1229.6 

20628 

  

87, 84 

Головний адміністратор 

1229.6 

20644 

  

84, 81 

Головний балетмейстер 

1229.6 

20647 

  

81 

Головний бібліограф 

1229.6 

20650 

  

81 

Головний бібліотекар 

1229.6 

20723 

  

84, 81 

Головний диригент 

1229.6 

21067 

  

81 

Головний зберігач фондів 

1229.6 

20768 

  

Головний кінооператор 

1229.6 

20756 

  

Головний мистецтвознавець 

1229.6 

20834 

  

Головний музичний редактор 

1229.6 

20888 

18 

Головний редактор 

1229.6 

20895 

  

Головний редактор програм 

1229.6 

20897 

  

Головний редактор студії (кіностудії) 

1229.6 

20900 

  

Головний редактор творчого об'єднання 

1229.6 

20903 

  

83** 

Головний режисер 

1229.6 

20906 

  

Головний режисер-постановник 

1229.6 

21022 

  

Головний суддя з випробування племінних коней 

1229.6 

  

85 

Головний тренер команди (збірної, клубної) 

1229.6 

21064 

  

84, 81 

Головний хормейстер 

1229.6 

  

  

81** 

Головний художник 

1229.6 

21079 

  

Головний художник з освітлення 

1229.6 

21082 

  

Головний художник-постановник 

1229.6 

21085 

  

Головний художник-реставратор 

1229.6 

21070 

  

Головний художній керівник 

1229.6 

21510 

  

Директор програм (радіотелевізійних) 

1229.6 

21806 

  

Завідувач абонементу 

1229.6 

21836 

  

81 

Завідувач атракціону 

1229.6 

21839 

  

85 

Завідувач бази спортивної 

1229.6 

21332 

  

81 

Завідувач бібліотеки 

1229.6 

21338 

  

Завідувач бюро (кінопересувок, подорожей, екскурсій) 

1229.6 

21344 

  

81 

Завідувач виставки 

1229.6 

  

Завідувач відділення (декан) у коледжі 

1229.6 

21858 

  

82 

Завідувач відеотеки 

1229.6 

22093 

  

81 

Завідувач закладу клубного типу 

1229.6 

21924 

  

Завідувач клубу 

1229.6 

21928 

  

Завідувач комплексу (атракціонного, товарного) 

1229.6 

21945 

  

84 

Завідувач костюмерної 

1229.6 

21428 

  

Завідувач лекторію 

1229.6 

21434 

  

Завідувач музею 

1229.6 

21465 

  

Завідувач парку культури та відпочинку 

1229.6 

22000 

  

Завідувач пересувної виставки 

1229.6 

22048 

  

Завідувач радіовузла 

1229.6 

21541 

  

85 

Завідувач спортивної споруди 

1229.6 

22081 

  

Завідувач студії 

1229.6 

22084 

  

81 

Завідувач театру (літнього) 

1229.6 

22096 

  

81 

Завідувач філіалу бібліотеки 

1229.6 

  

  

  

Завідувач філіалу музею 

1229.6 

22100 

  

82 

Завідувач фільмобази (фільмосховища) 

1229.6 

22103 

  

Завідувач фільмотеки 

1229.6 

22109 

  

Завідувач фонотеки 

1229.6 

  

Завідувач центральної психолого-медико-педагогічної консультації 

1229.6 

22129 

  

81 

Завідувач центру (молодіжного) 

1229.6 

  

  

82 

Керівник групи (виробництво кіно- і відеофільмів) 

1229.6 

24622 

  

81 

Керівник гуртка 

1229.6 

24623 

  

81 

Керівник самодіяльного об'єднання (клубу за інтересами) 

1229.6 

24637 

  

81 

Керівник студії, колективу (за видами мистецтва і народної творчості) 

1229.6 

24641 

  

85 

Керівник фізичного виховання 

1229.6 

  

Керівник художній цеху (майстерні) 

1229.6 

24646 

  

84 

Керівник частини (літературно-драматургічної, музичної) 

1229.6 

  

  

82 

Майстер з ремонту приладів та апаратури (виробництво кіно- і відеофільмів) 

1229.6 

  

85 

Начальник (завідувач) тренажерного комплексу (залу) 

1229.6 

23689 

  

Начальник бази туристської 

1229.6 

23753 

  

Начальник дитячого приймача-розподільника 

1229.6 

23829 

  

85 

Начальник клубу (аероклубу, службового собаківництва, спортивно-технічного, стрілецько-спортивного) 

1229.6 

  

85 

Начальник команди з виду спорту (збірної, клубної) 

1229.6 

23856 

  

Начальник табору туристського 

1229.6 

  

  

82 

Начальник цеху (виробництво кіно- і відеофільмів) 

1229.6 

24288 

  

82 

Організатор трюкових зйомок (сцен) 

1229.6 

  

  

  

Продюсер 

1229.6 

  

  

82 

Продюсер (кінематографія) 

1229.6 

  

  

  

Шеф-редактор 

1229.7 

  

  

  

Генеральний менеджер (управитель) 

1229.7 

24363 

  

Голова державної комісії (бюро) 

1229.7 

24371 

  

Голова комісії 

1229.7 

20671 

  

Головний випусковий 

1229.7 

  

  

62 

Головний державний інспектор Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж 

1229.7 

  

  

62 

Головний державний інспектор України з енергетичного нагляду 

1229.7 

21100 

  

Головний експерт 

1229.7 

20735 

  

Головний інженер (інші галузі) 

1229.7 

  

  

  

Головний інженер Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж 

1229.7 

20738 

  

Головний інженер-інспектор 

1229.7 

20750 

  

68, 62 

Головний інспектор 

1229.7 

20786 

  

Головний контролер 

1229.7 

20921 

  

Головний радник 

1229.7 

  

  

  

Головний страховий експерт з охорони праці 

1229.7 

  

  

5** 

Директор технічний 

1229.7 

22036 

  

Завідувач (начальник) приймальні 

1229.7 

21824 

  

Завідувач архівосховища 

1229.7 

21818 

  

Завідувач архіву 

1229.7 

21985 

-  

  

Завідувач відділення (бібліотеки, заочного, контейнерного, підготовчого та ін.) 

1229.7 

21988 

  

65** 

Завідувач відділу 

1229.7 

21872 

  

74 

Завідувач групи 

1229.7 

21897 

  

Завідувач кабінету технічного 

1229.7 

21930 

  

Завідувач консультації 

1229.7 

21939 

  

Завідувач коректорської 

1229.7 

  

Завідувач корпункту 

1229.7 

21958 

  

5** 

Завідувач лабораторії 

1229.7 

22009 

-  

  

Завідувач майданчика (астрономічного, інструментального, спортивного та ін.) 

1229.7 

21974 

  

Завідувач науково-технічної бібліотеки 

1229.7 

21976 

  

Завідувач обстановки 

1229.7 

  

  

  

Завідувач психолого-медико-педагогічної консультації 

1229.7 

22045 

  

67** 

Завідувач пункту (заготовчого, приймального, навчально-консультаційного, навчального та ін.) 

1229.7 

22051 

  

18 

Завідувач редакції 

1229.7 

22069 

  

81 

Завідувач сектору 

1229.7 

22085 

  

Завідувач технічного архіву 

1229.7 

22087 

  

84 

Завідувач трупи 

1229.7 

22130 

  

81 

Завідувач частини 

1229.7 

24609 

  

Керівник групи 

1229.7 

24620 

  

Керівник допризовної підготовки (військовий керівник) 

1229.7 

  

  

  

Керівник з координації аварійно-рятувальних робіт на акваторіях 

1229.7 

  

  

  

Керівник організаційних систем електронного урядування 

1229.7 

  

68 

Керівник рятувального підрозділу 

1229.7 

  

Керівник рятувального формування 

1229.7 

22985 

  

Командир артилерійської ланки 

1229.7 

  

  

  

Командир батальйону (органи внутрішніх справ) 

1229.7 

  

  

  

Командир взводу (органи внутрішніх справ) 

1229.7 

23001 

  

Командир вогневої точки 

1229.7 

  

  

  

Командир полку (органи внутрішніх справ) 

1229.7 

  

  

  

Командир роти (органи внутрішніх справ) 

1229.7 

22999 

  

Командир-наставник 

1229.7 

23039 

  

Комісар аварійний 

1229.7 

  

  

  

Начальник відділення (лінійного відділення) міліції 

1229.7 

  

  

  

Начальник відділення (пенітенціарна система) 

1229.7 

23898 

  

65** 

Начальник відділу 

1229.7 

  

  

  

Начальник відділу (пенітенціарна система) 

1229.7 

  

  

  

Начальник військового представництва 

1229.7 

  

  

  

Начальник головного військового представництва 

1229.7 

  

  

62 

Начальник Державної інспекції з експлуатації електричних станцій та мереж 

1229.7 

23792 

  

62, 66 

Начальник інспекції 

1229.7 

23804 

  

Начальник кабінету (лінгафонного, проектного та ін.) 

1229.7 

  

  

  

Начальник лінійного пункту міліції 

1229.7 

  

  

  

Начальник оперативного відділу (сфера цивільного захисту) 

1229.7 

  

  

74, 67 

Начальник партії (геодезичної, геологічної, промислової, топографічної та ін.) 

1229.7 

  

  

  

Начальник підрозділу оперативно-рятувальної служби з профілактичних заходів цивільного захисту 

1229.7 

  

  

  

Начальник підрозділу постійної готовності до аварійно-рятувальних дій 

1229.7 

23958 

  

Начальник прес-центру 

1229.7 

  

  

  

Начальник режимно-секретного органу 

1229.7 

24030 

  

66, 5 

Начальник сектору 

1229.7 

24128 

  

Начальник слідчої частини 

1229.7 

  

  

  

Начальник структурного підрозділу режимно-секретного органу 

1229.7 

24079 

  

Начальник трудової колонії для неповнолітніх 

1229.7 

  

  

  

Начальник центру (психологічного забезпечення, соціально-трудової реабілітації дорослих, з надання соціальних послуг тощо) 

1229.7 

  

  

  

Начальник чергової частини 

1229.7 

  

  

  

Начальник штабу (головного штабу) (органи внутрішніх справ) 

1229.7 

  

  

83 

Секретар відповідальний 

1231 

20637 

  

Головний архівіст 

1231 

20656 

  

76, 1 

Головний бухгалтер 

1231 

21097 

  

Головний економіст 

1231 

20765 

  

Головний касир 

1231 

20882 

  

Головний ревізор 

1231 

  

  

  

Головний фахівець (пенітенціарна система) 

1231 

21124 

  

Головний юрисконсульт 

1231 

21489 

  

Директор з економіки 

1231 

  

  

  

Директор фінансовий 

1231 

  

  

84, 65 

Директор-розпорядник 

1231 

22066 

  

Завідувач (начальник) секретаріату 

1231 

21903 

  

Завідувач канцелярії 

1231 

21906 

  

84, 66 

Завідувач каси 

1231 

22128 

  

Завідувач цехової бухгалтерії 

1231 

  

  

  

Керівник (директор, начальник та ін.) департаменту 

1231 

  

  

  

Начальник бюро (функціональний підрозділ) 

1231 

23814 

  

64 

Начальник відділу капітального будівництва (технічного переозброєння) 

1231 

23849 

  

Начальник контрольно-ревізійного відділу 

1231 

24068 

  

64, 1 

Начальник лабораторії техніко-економічних досліджень 

1231 

23926 

  

Начальник планово-економічного бюро цеху 

1231 

23927 

  

Начальник планово-економічного відділу 

1231 

  

  

  

Начальник управління 

1231 

24108 

  

Начальник фінансового відділу 

1231 

24120 

  

Начальник централізованої бухгалтерії 

1231 

24157 

  

Начальник юридичного відділу 

1231 

  

  

  

Секретар корпоративний 

1232 

20877 

  

80 

Головний профконсультант 

1232 

20878 

  

Головний психолог 

1232 

20924 

  

Головний соціолог 

1232 

21477 

  

5, 1 

Директор з кадрових питань та побуту 

1232 

21897 

  

Завідувач кабінету з техніки безпеки 

1232 

24619 

  

Керівник групи обліку 

1232 

23702 

  

Начальник бюро організації праці та заробітної плати цеху 

1232 

23805 

  

67, 1 

Начальник відділу кадрів 

1232 

23899 

  

Начальник відділу організації праці та заробітної плати 

1232 

  

Начальник відділу охорони праці 

1232 

23930 

  

Начальник відділу підготовки кадрів 

1232 

24053 

  

Начальник відділу соціального розвитку 

1232 

23887 

  

Начальник лабораторії наукової організації праці та управління виробництвом 

1232 

24054 

  

Начальник лабораторії соціології та психофізіології праці 

1232 

23888 

  

Начальник нормативно-дослідної лабораторії (станції) з питань праці 

1233 

  

  

  

Директор з маркетингу 

1233 

21407 

  

1** 

Директор комерційний 

1233 

24028 

  

Начальник відділу збуту (маркетингу) 

1233 

23842 

  

65 

Начальник комерційного відділу 

1234 

21073 

  

Головний художник (реклама) 

1234 

23898 

  

82 

Начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю) 

1234 

  

  

  

Прес-секретар 

1235 

  

  

  

Начальник відділу

1235 

23712 

  

1** 

Начальник відділу зовнішньої кооперації 

1235 

23897 

  

Начальник відділу комплектації устаткування 

1235 

23875 

  

Начальник відділу матеріально-технічного постачання 

1235 

24034 

-  

  

Начальник складу (паливно-мастильних матеріалів, матеріально-технічного та ін.) 

1235 

24091 

  

  

Начальник управління 

1236 

20874 

  

Головний програміст 

1236 

20994 

  

Головний фахівець з електронного устаткування 

1236 

20960 

  

Головний фахівець з програмного забезпечення 

1236 

23671 

  

Начальник відділу автоматизованої системи керування виробництвом (АСКВ) 

1236 

24044 

  

Начальник зміни обчислювального (інформаційно-обчислювального) центру 

1236 

21345 

  

67 

Начальник центру (обчислювального, інформаційно-обчислювального) 

1237.1 

24390 

  

Голова ради (науково-технічної, наукової, експертної) 

1237.1 

20638 

  

64 

Головний архітектор (архітектура та будівництво) 

1237.1 

20641 

  

64 

Головний архітектор проекту 

1237.1 

20653 

  

Головний біолог 

1237.1 

21019 

  

Головний будівельник кораблів 

1237.1 

20662 

  

11 

Головний винороб 

1237.1 

20665 

  

67 

Головний водолазний фахівець 

1237.1 

20674 

  

64 

Головний геодезист 

1237.1 

20677 

  

74, 5 

Головний геолог 

1237.1 

20680 

  

74 

Головний геофізик 

1237.1 

20681 

  

74 

Головний геохімік 

1237.1 

20683 

  

Головний гідроакустик 

1237.1 

20686 

  

74** 

Головний гідрогеолог 

1237.1 

20689 

  

Головний гідрограф 

1237.1 

20692 

  

Головний гідролог 

1237.1 

20698 

  

Головний гідротехнік 

1237.1 

20701 

  

Головний гірник 

1237.1 

20867 

  

Головний ґрунтознавець 

1237.1 

20717 

  

Головний десинатор 

1237.1 

21074 

  

Головний дизайнер (художник-конструктор) 

1237.1 

21075 

  

Головний дизайнер (художник-конструктор) проекту 

1237.1 

21103 

  

Головний електрик 

1237.1 

21106 

  

Головний електромеханік 

1237.1 

21109 

  

Головний електронік 

1237.1 

21112 

  

Головний електрорадіонавігатор 

1237.1 

20843 

  

Головний збагачувач 

1237.1 

20915 

  

Головний зварник 

1237.1 

20732 

  

Головний зоотехнік 

1237.1 

20747 

  

68, 64 

Головний інженер проекту 

1237.1 

20741 

  

Головний інженер-кріогенник 

1237.1 

20759 

  

40 

Головний калібрувальник 

1237.1 

  

  

  

Головний картограф 

1237.1 

20771 

  

Головний колорист 

1237.1 

20780 

  

Головний конструктор 

1237.1 

20783 

  

Головний конструктор проекту 

1237.1 

20789 

  

11 

Головний коньячний майстер 

1237.1 

20798 

  

11 

Головний круп'яр 

1237.1 

20801 

  

65 

Головний кулінар 

1237.1 

20659 

  

Головний лікар ветеринарної медицини 

1237.1 

20807 

  

64, 5 

Головний маркшейдер 

1237.1 

20810 

  

Головний меліоратор 

1237.1 

20813 

  

Головний металург 

1237.1 

20819 

  

Головний метролог 

1237.1 

20837 

  

11 

Головний миловар 

1237.1 

20858 

  

2, 3 

Головний мисливствознавець 

1237.1 

20825 

  

Головний мікробіолог 

1237.1 

20828 

  

Головний модельєр 

1237.1 

20831 

  

Головний модельєр-конструктор 

1237.1 

20855 

  

Головний оптик 

1237.1 

20861 

  

26 

Головний парфумер 

1237.1 

20864 

  

11 

Головний пивовар 

1237.1 

20795 

  

11 

Головний питлівник 

1237.1 

20870 

  

Головний приладист 

1237.1 

20873 

  

Головний пробірувальник 

1237.1 

20876 

  

40 

Головний прокатник 

1237.1 

20879 

  

Головний радіолог 

1237.1 

20891 

  

Головний редактор карт 

1237.1 

20894 

  

Головний редактор карт і лоцій 

1237.1 

20909 

  

Головний релійник 

1237.1 

20912 

  

Головний рибовод 

1237.1 

20918 

  

75 

Головний синоптик 

1237.1 

21012 

  

40 

Головний сталеплавильник 

1237.1 

20849 

  

Головний телеоператор 

1237.1 

21031 

  

Головний теплотехнік 

1237.1 

21036 

  

Головний технічний керівник 

1237.1 

21037 

  

5, 1 

Головний технолог 

1237.1 

21038 

  

Головний технолог проекту 

1237.1 

21040 

  

11 

Головний титестер 

1237.1 

21043 

  

65 

Головний товарознавець 

1237.1 

21049 

  

62 

Головний турбініст виробничого об'єднання з ремонту та налагодження устаткування атомних станцій 

1237.1 

21025 

  

11 

Головний тютюнник 

1237.1 

21028 

  

11 

Головний тютюновий майстер 

1237.1 

  

  

  

Головний учений секретар 

1237.1 

20936 

-  

  

Головний фахівець з автоматизованих систем керування 

1237.1 

20933 

  

Головний фахівець з автоматики 

1237.1 

20939 

  

Головний фахівець з антенних споруд 

1237.1 

20942 

  

62 

Головний фахівець з атомних електростанцій 

1237.1 

20997 

  

70 

Головний фахівець з електрозв'язку 

1237.1 

21000 

  

62 

Головний фахівець з енергетичних реакторів 

1237.1 

21003 

  

Головний фахівець з енергоблоків 

1237.1 

21006 

  

Головний фахівець з енергосистем 

1237.1 

20991 

  

Головний фахівець з кольорового телебачення 

1237.1 

20951 

  

Головний фахівець з котлів 

1237.1 

20952 

-  

  

Головний фахівець з монтажу та налагодження систем автоматизації 

1237.1 

20945 

  

Головний фахівець з охорони навколишнього середовища 

1237.1 

20963 

  

Головний фахівець з радіомовлення 

1237.1 

20966 

  

Головний фахівець з радіопередавальних пристроїв 

1237.1 

20978 

  

Головний фахівець з телевізійного мовлення 

1237.1 

20981 

  

Головний фахівець з техніки консервації телевізійних програм 

1237.1 

20985 

  

Головний фахівець з тропосферних радіорелейних ліній 

1237.1 

20954 

  

Головний фахівець з устаткування звукових трактів та акустики 

1237.1 

20957 

  

Головний фахівець з устаткування телевізійних трактів 

1237.1 

20948 

  

62 

Головний фахівець з якості металів на атомних станціях 

1237.1 

20969 

  

Головний фахівець із сантехнічного устаткування 

1237.1 

20972 

  

Головний фахівець із світлотехніки 

1237.1 

20975 

  

62 

Головний фахівець із систем керування та захисту на атомних станціях 

1237.1 

20976 

-  

  

Головний фахівець із слабкострумових систем та контрольно-вимірювальних приладів і автоматики 

1237.1 

21055 

  

Головний фізик 

1237.1 

21058 

  

Головний хімік 

1237.1 

21076 

  

Головний художник-модельєр 

1237.1 

21091 

  

11 

Головний шампаніст 

1237.2 

21988 

-  

  

Завідувач (начальник) відділу (науково-дослідного, конструкторського, проектного та ін.) 

1237.2 

21989 

  

Завідувач відділу (бюро) оформлення проектних матеріалів 

1237.2 

21886 

  

Завідувач докторантури 

1237.2 

22131 

  

Завідувач креслярсько-копіювального бюро 

1237.2 

21958 

  

81 

Завідувач лабораторії (науково-дослідної, підготовки виробництва) 

1237.2 

21441 

  

Завідувач обсерваторії 

1237.2 

22078 

  

Завідувач станції географічної 

1237.2 

22096 

  

Завідувач філіалу лабораторії 

1237.2 

24601 

  

Керівник бригади (дослідної, проектної організації) 

1237.2 

24030 

-  

  

Начальник (завідувач) сектору (науково-дослідного, конструкторського та ін.) 

1237.2 

23701 

  

Начальник бюро 

1237.2 

23885 

  

Начальник відділу механізації та автоматизації виробничих процесів 

1237.2 

23896 

  

Начальник відділу науково-технічної інформації 

1237.2 

23908 

  

Начальник відділу охорони навколишнього середовища 

1237.2 

23924 

  

Начальник відділу патентної та винахідницької роботи 

1237.2 

  

  

  

Начальник відділу радіаційної безпеки 

1237.2 

24057 

  

Начальник відділу стандартизації 

1237.2 

23795 

  

Начальник дослідної лабораторії 

1237.2 

23853 

  

Начальник лабораторії (науково-дослідної, дослідної та ін.) 

1237.2 

23966 

  

64, 2 

Начальник проектно-кошторисного бюро (групи) 

1237.2 

24011 

-  

  

Начальник реактора (прискорювача, ядерно-фізичної установки) 

1237.2 

  

75 

Начальник станції метеорологічної 

1237.2 

24071 

  

1** 

Начальник технічного відділу 

1237.2 

24077 

  

Начальник технологічного бюро цеху 

1237.2 

24124 

  

Начальник центральної заводської лабораторії 

1237.2 

24126 

  

21, 1 

Начальник цеху дослідного виробництва 

1237.2 

  

  

81 

Учений секретар 

1238 

-  

-  

  

Керівник проектів та програм у сфері матеріального (нематеріального) виробництва 

1238 

  

  

  

Керівник установи (структурного підрозділу) з інтелектуальної власності 

1238 

  

  

  

Керівник установи (структурного підрозділу) із стандартизації, сертифікації та якості 

1239 

  

  

  

Голова комітету 

1239 

21849 

  

Завідувач бюро перепусток 

1239 

22124 

  

Завідувач господарства 

1239 

21897 

  

Завідувач кабінету з військово-технічної підготовки 

1239 

21935 

  

Завідувач копіювально-розмножувального бюро 

1239 

21803 

  

Завідувач машинописного бюро 

1239 

  

  

  

Завідувач номерного фонду готелю (туристичного комплексу та ін.) 

1239 

  

  

  

Командир (начальник) підрозділу (сфера цивільного захисту) 

1239 

  

  

  

Командир (начальник) частини (сфера цивільного захисту) 

1239 

  

  

  

Командир взводу (сфера цивільного захисту) 

1239 

  

  

  

Командир загону (сфера цивільного захисту) 

1239 

  

  

  

Майстер (сфера цивільного захисту) 

1239 

  

  

  

Начальник варти (пенітенціарна система) 

1239 

23816 

  

68 

Начальник варти воєнізованої охорони 

1239 

23816 

  

Начальник варти окремого пожежного поста 

1239 

23907 

  

68 

Начальник воєнізованої охорони 

1239 

24117 

  

Начальник господарського відділу 

1239 

  

  

  

Начальник караулу (зміни, поста) оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

1239 

  

  

  

Начальник караулу (зміни, поста) частини (сфера цивільного захисту) 

1239 

23838 

  

68 

Начальник команди (охорони об'єктів, службового собаківництва та ін.) 

1239 

23838 

  

Начальник команди пожежної охорони 

1239 

  

  

  

Начальник окремого поста пожежної охорони (пенітенціарна система) 

1239 

23907 

  

Начальник охорони (пожежної, сторожової та ін.) 

1239 

  

  

  

Начальник пожежної охорони (команди) (пенітенціарна система) 

1239 

  

  

  

Начальник полігону 

1239 

  

  

  

Начальник служби (сфера цивільного захисту) 

1311 

  

Голова кооперативу (товариства, колективної ферми і т. ін.) 

1311 

-  

  

Директор (керівник) малого підприємства сільськогосподарського 

1312 

  

Голова кооперативу промислового 

1312 

  

Директор (керівник) малого підприємства гірничодобувного 

1312 

-  

-  

  

Директор (керівник) малого промислового підприємства (фірми) 

1313 

  

64 

Голова кооперативу будівельного 

1313 

  

64 

Директор (керівник) малого будівельного підприємства 

1314 

  

65 

Директор (керівник) малої торговельної фірми 

1314 

  

65 

Керуючий магазином 

1314 

  

Комерсант 

1315 

  

87 

Керуючий готелем (пансіонатом, кемпінгом і т. ін.) 

1315 

  

65 

Керуючий рестораном (кафе, їдальнею і т. ін.) 

1315 

  

  

  

Начальник дільниці ресторану (кафе, їдальні і т. ін.) 

1315 

  

  

  

Ресторатор 

1316 

-  

-  

  

Директор (керівник) малого підприємства (транспортного, складського) 

1317 

  

Директор малої фірми (страхової, аудиторської, рекламної і т. ін.) 

1317 

-  

  

65 

Керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, рекламним і т. ін.) 

1318 

  

Керуючий перукарнею (фотоательє, фірмою прокату і т. ін.) 

1319 

-  

  

81** 

Директор (керівник) малого підприємства (у сфері охорони здоров'я, освіти, культури і т. ін.) 

1319 

21375 

  

Завідувач залу 

1411 

  

  

  

Менеджер (управитель) з використання водних ресурсів 

1412 

  

  

  

Менеджер (управитель) з природокористування 

1439.8 

  

  

  

Менеджер (управитель) з виробництва та розподілення електроенергії 

1439.8 

  

  

  

Менеджер (управитель) з організації ефективного використання енергії (енергоменеджер) 

1443 

  

  

  

Менеджер (управитель) з транспортно-експедиторської діяльності 

1443 

  

  

  

Менеджер (управитель) на автомобільному транспорті 

1443 

  

  

  

Менеджер (управитель) на водному транспорті 

1448.1 

  

  

  

Менеджер (управитель) з туризму 

1451 

  

  

  

Менеджер (управитель) в торгівлі транспортними засобами 

1452 

  

  

  

Менеджер (управитель) в оптовій торгівлі 

1453 

  

  

  

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими та непродовольчими товарами 

1453.1 

  

  

  

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі побутовими товарами та їх ремонті 

1453.2 

  

  

  

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі непродовольчими товарами 

1454 

  

  

  

Менеджер (управитель) в роздрібній торгівлі продовольчими товарами 

1455.1 

  

  

87 

Менеджер (управитель) у готельному господарстві 

1456 

  

  

  

Менеджер (управитель) систем харчової безпеки 

1456.1 

  

  

  

Менеджер (управитель) ресторану 

1456.2 

  

  

  

Менеджер (управитель) кафе (бару, їдальні) 

1456.3 

  

  

  

Менеджер (управитель) підприємства з приготування та постачання готових страв 

1461 

  

  

  

Менеджер (управитель) із грошового посередництва 

1462 

  

  

  

Менеджер (управитель) із фінансового лізингу 

1463 

  

  

  

Менеджер (управитель) із надання кредитів 

1465 

  

  

  

Менеджер (управитель) із страхування 

1466 

  

  

  

Менеджер (управитель) із пенсійного недержавного страхування 

1467 

  

  

  

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері фінансів 

1468 

  

  

  

Менеджер (управитель) із допоміжної діяльності у сфері страхування 

1469 

  

  

  

Менеджер (управитель) із фінансового посередництва 

1471 

  

  

  

Менеджер (управитель) у сфері операцій з нерухомістю для третіх осіб 

1472 

  

  

  

Менеджер (управитель) у сфері аренди машин та устаткування 

1473 

  

  

  

Менеджер (управитель) у сфері надання інформації 

1474 

  

  

  

Менеджер (управитель) з питань регіонального розвитку 

1474 

  

  

  

Менеджер (управитель) із комунікаційних технологій 

1475 

  

  

  

Менеджер (управитель) з маркетингу 

1475.4 

  

  

5* 

Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності 

1475.4 

  

  

Менеджер (управитель) з логістики 

1475.4 

  

  

  

Менеджер (управитель) з постачання 

1475.4 

  

  

Менеджер (управитель) із збуту 

1475.4 

  

  

Менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю 

1475.4 

  

  

Менеджер (управитель) із зовнішньоекономічної діяльності 

1476.1 

  

  

Менеджер (управитель) з реклами 

1477.1 

  

  

Менеджер (управитель) з персоналу 

1478 

  

  

  

Менеджер (управитель) у слідчій діяльності 

1479 

  

  

  

Менеджер (управитель) з організації консультативних послуг 

1482 

  

  

  

Менеджер (управитель) з громадської охорони здоров'я 

1483 

  

  

  

Менеджер (управитель) у соціальній сфері 

1491 

  

  

  

Менеджер (управитель) підприємства житлово-комунального господарства 

1492 

  

  

18 

Менеджер (управитель) у видавничій діяльності 

1493 

  

  

  

Менеджер (управитель) систем якості 

1493 

  

  

  

Менеджер (управитель) систем якості в державному управлінні 

1494 

  

  

  

Менеджер (управитель) екологічних систем 

1495 

  

  

  

Менеджер (управитель) систем з інформаційної безпеки 

1496 

  

  

  

Менеджер (управитель) із соціальної та корпоративної відповідальності 

2111.1 

  

  

  

Астроном 

2111.1 

  

  

  

Астрофізик 

2111.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (медична фізика) 

2111.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (фізика, астрономія) 

2111.1 

  

  

  

Науковий співробітник (медична фізика) 

2111.1 

23667 

  

Науковий співробітник (фізика, астрономія) 

2111.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (медична фізика) 

2111.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (фізика, астрономія) 

2111.2 

  

  

  

Аеродинамік 

2111.2 

  

  

  

Балістик 

2111.2 

  

  

  

Гідродинамік 

2111.2 

  

  

62 

Інженер з підготовки та ліцензування персоналу атомної електростанції 

2111.2 

  

  

62 

Інженер з радіаційної безпеки 

2111.2 

22451 

  

62 

Інженер з управління блоком атомної станції 

2111.2 

22457 

  

62 

Інженер з управління реактором (прискорювачем, ядерно-фізичною установкою) 

2111.2 

22483 

  

62, 10 

Інженер-радіолог 

2111.2 

22485 

  

Інженер-радіофізик 

2111.2 

  

  

62 

Інспектор з радіаційної безпеки 

2111.2 

23064 

  

Консультант науковий (у планетаріях) 

2111.2 

  

  

  

Професіонал з медичної фізики 

2111.2 

  

  

  

Реолог 

2111.2 

  

  

  

Термодинамік 

2111.2 

25189 

  

Фізик 

2112.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (метеорологія) 

2112.1 

23667 

  

Науковий співробітник (метеорологія) 

2112.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (метеорологія) 

2112.2 

  

75 

Агрометеоролог 

2112.2 

  

75 

Аеролог 

2112.2 

  

  

  

Гідрохімік 

2112.2 

  

  

  

Кліматолог 

2112.2 

  

75 

Метеоролог 

2112.2 

  

75 

Океанолог 

2112.2 

  

  

75 

Радіолог 

2112.2 

  

75 

Синоптик 

2113.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (хімія) 

2113.1 

23667 

  

Науковий співробітник (хімія) 

2113.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (хімія) 

2113.2 

20603 

  

74 

Геохімік 

2113.2 

25488 

  

Енохімік 

2113.2 

  

  

  

Інженер з радіаційної та хімічної розвідки 

2113.2 

22486 

  

Інженер-радіохімік 

2113.2 

  

  

  

Кристалограф 

2113.2 

  

25 

Хімік 

2113.2 

  

  

  

Хімік газокомпресорної служби 

2113.2 

  

Хімік-аналітик 

2113.2 

  

Хімік-кристалограф 

2114.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія) 

2114.1 

23667 

  

Науковий співробітник (геологія, геофізика, гідрологія) 

2114.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (геологія, геофізика, гідрологія) 

2114.2 

20589 

  

5, 74 

Геолог 

2114.2 

  

  

  

Геолог з видобування та підземного зберігання газу 

2114.2 

20590 

  

Геолог кар'єру, рудника, шахти 

2114.2 

20592 

  

Геолог нафтогазорозвідки (партії) структурно-пошукового буріння 

2114.2 

  

  

  

Геоморфолог 

2114.2 

20601 

  

5, 74 

Геофізик 

2114.2 

20602 

  

Геофізик кар'єру, рудника, шахти 

2114.2 

20610 

  

5, 74 

Гідрогеолог 

2114.2 

20614 

  

75 

Гідролог 

2114.2 

21130 

  

67 

Девіатор 

2114.2 

  

  

  

Мікропалеонтолог 

2114.2 

23620 

  

Мінералог 

2114.2 

  

  

  

Палеонтолог 

2114.2 

24333 

  

Петрограф 

2114.2 

  

Сейсмолог 

2114.2 

  

  

  

Стратиграф 

2121.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (математика) 

2121.1 

23667 

  

Науковий співробітник (математика) 

2121.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (математика) 

2121.2 

  

Актуарій 

2121.2 

23452 

  

Математик 

2121.2 

  

  

  

Математик (прикладна математика) 

2121.2 

  

Математик-аналітик з дослідження операцій 

2122.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (статистика) 

2122.1 

23667 

  

Науковий співробітник (статистика) 

2122.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (статистика) 

2122.2 

  

  

  

Біометрист 

2122.2 

25353 

  

Економіст-демограф 

2122.2 

  

Економіст-статистик 

2122.2 

  

  

  

Економіст-статистик (прикладна статистика) 

2131.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (обчислювальні системи) 

2131.1 

23667 

  

Науковий співробітник (обчислювальні системи) 

2131.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (обчислювальні системи) 

2131.2 

  

Адміністратор бази даних 

2131.2 

  

Адміністратор даних 

2131.2 

  

Адміністратор доступу 

2131.2 

  

Адміністратор доступу (груповий) 

2131.2 

  

Адміністратор задач 

2131.2 

  

Адміністратор системи 

2131.2 

  

Аналітик з комп'ютерних комунікацій 

2131.2 

  

Аналітик комп'ютерних систем 

2131.2 

  

Аналітик комп'ютерного банку даних 

2131.2 

  

  

  

Аналітик операційного та прикладного програмного забезпечення 

2131.2 

  

  

  

Аналітик програмного забезпечення та мультимедіа 

2131.2 

22238 

  

Інженер з автоматизованих систем керування виробництвом 

2131.2 

  

Інженер з комп'ютерних систем 

2131.2 

  

Інженер з програмного забезпечення комп'ютерів 

2131.2 

  

  

  

Інженер-дослідник з комп'ютеризованих систем та автоматики 

2131.2 

  

Конструктор комп'ютерних систем 

2132.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (програмування) 

2132.1 

23667 

  

Науковий співробітник (програмування) 

2132.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (програмування) 

2132.2 

22481 

  

Інженер-програміст 

2132.2 

  

  

  

Програміст (база даних) 

2132.2 

  

Програміст прикладний 

2132.2 

  

Програміст системний 

2139.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (галузь обчислень) 

2139.1 

23667 

  

Науковий співробітник (галузь обчислень) 

2139.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (галузь обчислень) 

2139.2 

  

Інженер із застосування комп'ютерів 

2139.2 

  

  

18 

Інженер системний видавничо-поліграфічного виробництва 

2141.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (архітектура, планування міст) 

2141.1 

23667 

  

Науковий співробітник (архітектура, планування міст) 

2141.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (архітектура, планування міст) 

2141.2 

20196 

  

64, 87 

Архітектор 

2141.2 

  

  

  

Архітектор з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 

2141.2 

  

Інженер-проектувальник (планування міст) 

2142.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (цивільне будівництво) 

2142.1 

23667 

  

Науковий співробітник (цивільне будівництво) 

2142.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (цивільне будівництво) 

2142.2 

20616 

  

2, 5 

Гідротехнік 

2142.2 

22463 

  

68 

Інженер з експлуатації аеродромів 

2142.2 

22311 

  

Інженер з меліорації 

2142.2 

22322 

  

64 

Інженер з нагляду за будівництвом 

2142.2 

22395 

  

64 

Інженер з проектно-кошторисної роботи 

2142.2 

22177 

  

64 

Інженер-будівельник 

2142.2 

  

  

  

Інженер-будівельник з реставрації пам'яток архітектури та містобудування 

2142.2 

22482 

  

64 

Інженер-проектувальник (цивільне будівництво) 

2142.2 

  

  

  

Технолог (будівельні матеріали) 

2143.1 

  

  

  

Інженер-дослідник із енергетики сільського господарства 

2143.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (електротехніка) 

2143.1 

23667 

  

Науковий співробітник (електротехніка) 

2143.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (електротехніка) 

2143.2 

21686 

-  

  

Диспетчер об'єднаного диспетчерського управління енергосистеми 

2143.2 

  

62 

Інженер з експлуатації протиаварійної автоматики 

2143.2 

22472 

  

Інженер з електрифікації сільськогосподарського підприємства 

2143.2 

22329 

  

62 

Інженер з налагодження, удосконалення технології та експлуатації електричних станцій та мереж 

2143.2 

  

  

62 

Інженер з режимів оперативно-диспетчерської служби 

2143.2 

  

  

62 

Інженер з релейного захисту і електроавтоматики 

2143.2 

22415 

  

62 

Інженер з ремонту та налагодження електроенергетичного устаткування атомної станції 

2143.2 

  

  

62 

Інженер із засобів диспетчерського і технологічного керування 

2143.2 

22421 

  

68 

Інженер із світлотехнічного та електротехнічного забезпечення польотів 

2143.2 

22478 

  

Інженер перетворювального комплексу 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби ізоляції та захисту від перенапруг 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби ліній енергопідприємства 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби підстанцій 

2143.2 

  

  

62 

Інженер служби розподільних мереж 

2143.2 

22502 

  

64, 87 

Інженер-енергетик 

2143.2 

22211 

  

Інженер-конструктор (електротехніка) 

2143.2 

  

  

  

Професіонал з енергетичного менеджменту 

2143.2 

24857 

  

Старший електромеханік-капітан 

2143.2 

24860 

  

Старший електромеханік-командир 

2144.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (електроніка, телекомунікації) 

2144.1 

23667 

  

Науковий співробітник (електроніка, телекомунікації) 

2144.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (електроніка, телекомунікації) 

2144.2 

  

  

  

Експерт-поліграфолог 

2144.2 

  

  

70 

Інженер антенно-щоглових споруд 

2144.2 

  

  

70 

Інженер електрозв'язку 

2144.2 

  

  

62 

Інженер з високовольтних випробувань та вимірювань енергоустаткування 

2144.2 

  

70 

Інженер з організації виробничих процесів електрозв'язку 

2144.2 

22402 

  

68 

Інженер з радіонавігації та радіолокації 

2144.2 

  

  

62 

Інженер з ремонту та обслуговування автоматики та засобів вимірювань атомної електростанції 

2144.2 

  

70 

Інженер засобів радіо та телебачення 

2144.2 

22281 

  

Інженер із звукозапису 

2144.2 

  

70 

Інженер лінійних споруд електрозв'язку та абонентських пристроїв 

2144.2 

  

  

  

Інженер мережі стільникового зв'язку 

2144.2 

22496 

  

Інженер-електронік 

2144.2 

  

  

  

Інженер-електронік систем виробництва нетрадиційних і відновлювальних видів енергії 

2144.2 

22499 

  

  

Інженер-електрорадіонавігатор 

2144.2 

22211 

  

Інженер-конструктор (електроніка) 

2145.1 

  

  

  

Інженер-дослідник із механізації сільського господарства 

2145.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (інженерна механіка) 

2145.1 

23667 

  

Науковий співробітник (інженерна механіка) 

2145.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (інженерна механіка) 

2145.2 

24887 

  

  

Будівельник суден 

2145.2 

22263 

  

Інженер з вишкобудування 

2145.2 

22275 

-  

  

Інженер з діагностування технічного стану машинно-тракторного парку 

2145.2 

22462 

-  

  

Інженер з експлуатації авіаційного устаткування об'єктивного контролю 

2145.2 

22466 

  

2, 87 

Інженер з експлуатації машинно-тракторного парку 

2145.2 

22464 

  

Інженер з експлуатації повітряних суден (систем повітряних суден) 

2145.2 

22471 

  

87 

Інженер з експлуатації споруд та устаткування водопровідно-каналізаційного господарства 

2145.2 

22287 

  

Інженер з інструменту 

2145.2 

22295 

  

Інженер з комплектації устаткування 

2145.2 

22317 

  

Інженер з механізації та автоматизації виробничих процесів 

2145.2 

22320 

  

Інженер з механізації трудомістких процесів 

2145.2 

22323 

  

Інженер з нагляду за будівництвом флоту 

2145.2 

22384 

  

66 

Інженер з приймання локомотивів (вагонів) у депо 

2145.2 

22436 

  

Інженер з теплофікації сільськогосподарського підприємства 

2145.2 

22445 

  

Інженер з технічного обслуговування, ремонту та діагностики авіаційної техніки 

2145.2 

-  

  

62 

Інженер з технічної діагностики котельного і турбінного устаткування 

2145.2 

22460 

  

62 

Інженер з управління турбіною атомної станції 

2145.2 

22418 

  

Інженер із зварювання 

2145.2 

22430 

  

67 

Інженер із суднопідіймальних робіт 

2145.2 

22487 

  

67 

Інженер спеціального флоту 

2145.2 

22203 

  

Інженер-випробувач літальної лабораторії бортової 

2145.2 

22210 

  

Інженер-дослідник підводного апарата 

2145.2 

22211 

  

Інженер-конструктор (механіка) 

2145.2 

22226 

  

Інженер-механік груповий 

2145.2 

22229 

  

67 

Інженер-механік з флоту груповий 

2145.2 

22232 

  

67 

Інженер-механік з флоту лінійний 

2145.2 

22493 

  

Інженер-технолог (механіка) 

2145.2 

23540 

  

Механік лінійний флоту (з флоту) 

2145.2 

20291 

  

68 

Провідний інженер з експериментальних робіт і льотних випробувань систем повітряних суден 

2145.2 

20292 

  

Провідний інженер з експлуатації повітряних суден 

2145.2 

20288 

  

68 

Провідний інженер з льотних випробувань повітряних суден 

2145.2 

24824 

  

Старший механік-командир 

2145.2 

  

  

67 

Суперінтендант 

2146.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (хімічні технології) 

2146.1 

23667 

  

Науковий співробітник (хімічні технології) 

2146.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (хімічні технології) 

2146.2 

  

Інженер (хімічні технології) 

2146.2 

22290 

  

Інженер з випробування та оброблення плівки 

2146.2 

22474 

  

21 

Інженер з електрохімічного захисту 

2146.2 

  

  

62 

Інженер з обліку та зберігання ядерних матеріалів атомної електростанції 

2146.2 

22272 

  

68 

Інженер з паливно-мастильних матеріалів 

2146.2 

  

  

62 

Інженер з переробки радіоактивних відходів 

2146.2 

  

Інженер-технолог (хімічні технології) 

2146.2 

  

  

  

Інженер-технолог з очищення води 

2147.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (гірництво, металургія) 

2147.1 

23667 

  

Науковий співробітник (гірництво, металургія) 

2147.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (гірництво, металургія) 

2147.2 

20613 

  

Гідрогеолог кар'єру, рудника, шахти 

2147.2 

  

40 

Інженер (металургія) 

2147.2 

22247 

  

74, 5 

Інженер з буріння (бурових робіт) 

2147.2 

22251 

  

Інженер з буровибухових (вибухових) робіт 

2147.2 

22257 

  

Інженер з вентиляції 

2147.2 

22277 

  

Інженер з видобутку нафти й газу 

2147.2 

22348 

  

Інженер з випробування свердловин 

2147.2 

22269 

  

5, 74 

Інженер з гірничих робіт 

2147.2 

22266 

  

Інженер з глинястих розчинів у надглибокому бурінні 

2147.2 

  

  

21 

Інженер з експлуатації лінійної частини магістрального газопроводу 

2147.2 

22469 

  

21 

Інженер з експлуатації нафтогазопроводів 

2147.2 

22470 

  

Інженер з експлуатації устаткування газових об'єктів 

2147.2 

22299 

  

Інженер з кріплення 

2147.2 

22302 

  

Інженер з кріплення свердловин 

2147.2 

22377 

  

21 

Інженер з підготовки та транспортування нафти 

2147.2 

22382 

  

Інженер з підтримання пластового тиску 

2147.2 

  

  

  

Інженер з піротехнічних, саперних та вибухових робіт 

2147.2 

  

  

  

Інженер з технічної діагностики 

2147.2 

22278 

  

Інженер із заливання свердловин 

2147.2 

22424 

  

Інженер із складних робіт у бурінні (капітальному ремонті) свердловин 

2147.2 

  

40 

Інженер-технолог (металургія) 

2147.2 

22879 

  

40 

Калібрувальник 

2147.2 

23178 

  

74, 5 

Маркшейдер 

2147.2 

23181 

  

Маркшейдер кар'єру, рудника, шахти 

2147.2 

23182 

  

Маркшейдер на підземних роботах 

2148.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (картографія, топографія) 

2148.1 

23667 

  

Науковий співробітник (картографія, топографія) 

2148.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (картографія, топографія) 

2148.2 

  

  

  

Аерофотозйомник 

2148.2 

20586 

  

74** 

Геодезист 

2148.2 

  

  

  

Гідрограф 

2148.2 

  

Інженер-землевпорядник 

2148.2 

22915 

  

18, 74 

Картограф 

2148.2 

22918 

  

Картограф-укладач 

2148.2 

24534 

  

18 

Редактор карт 

2148.2 

24537 

  

18 

Редактор карт технічний 

2148.2 

25071 

  

74 

Топограф 

2148.2 

  

  

  

Топограф кадастровий 

2148.2 

24764 

  

Укладач лоцій 

2148.2 

  

  

  

Фахівець з геосистемного моніторингу навколишнього середовища 

2148.2 

  

  

  

Фахівець з дистанційного зондування землі та аерокосмічного моніторингу 

2148.2 

  

  

  

Фотограмметрист 

2149.1 

  

Космонавт-дослідник 

2149.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (галузь інженерної справи) 

2149.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (транспорт) 

2149.1 

23667 

  

Науковий співробітник (галузь інженерної справи) 

2149.1 

  

  

  

Науковий співробітник (транспорт) 

2149.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (галузь інженерної справи) 

2149.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (транспорт) 

2149.1 

  

  

18 

Технолог-дослідник (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 

  

  

  

Аналітик комунікацій (крім комп'ютерів) 

2149.2 

  

  

  

Аналітик систем (крім комп'ютерів) 

2149.2 

  

Державний реєстратор суден 

2149.2 

21662 

  

87** 

Диспетчер диспетчерської служби керування 

2149.2 

21725 

  

Диспетчер з регулювання вагонного парку 

2149.2 

  

  

  

Диспетчер з транспортування газу 

2149.2 

21734 

  

67 

Диспетчер з флоту 

2149.2 

21764 

  

68 

Диспетчер служби руху 

2149.2 

21665 

  

Диспетчер шляховий 

2149.2 

21671 

  

68 

Диспетчер-інструктор служби руху 

2149.2 

  

  

  

Експерт із енергозбереження та енергоефективності 

2149.2 

  

  

  

Ергономіст 

2149.2 

22177 

  

Інженер 

2149.2 

22235 

  

67, 68 

Інженер з аварійно-рятувальних робіт 

2149.2 

  

  

68 

Інженер з автоматизованих систем льотного контролю 

2149.2 

  

  

68 

Інженер з автоматизованих систем управління повітряним рухом 

2149.2 

22244 

  

67 

Інженер з боротьби з аварійними розливами нафти й нафтопродуктів у морі 

2149.2 

  

  

62 

Інженер з експлуатації гідротехнічних споруд атомної електростанції 

2149.2 

  

  

  

Інженер з експлуатації споруд та устаткування газокомпресорної служби 

2149.2 

  

  

62 

Інженер з експлуатації устаткування атомної електростанції 

2149.2 

  

  

21 

Інженер з експлуатації устаткування газорозподільних станцій 

2149.2 

  

  

  

Інженер з інвентаризації нерухомого майна 

2149.2 

22454 

  

Інженер з керування й обслуговування систем 

2149.2 

22296 

  

Інженер з комплектації устаткування й матеріалів 

2149.2 

  

  

  

Інженер з контролю систем обліку газу 

2149.2 

22314 

  

Інженер з метрології 

2149.2 

22326 

  

Інженер з налагодження й випробувань 

2149.2 

  

  

68 

Інженер з об'єктивного контролю 

2149.2 

22360 

  

62 

Інженер з організації експлуатації та ремонту 

2149.2 

22364 

  

Інженер з охорони навколишнього середовища 

2149.2 

  

Інженер з охорони праці 

2149.2 

22369 

  

Інженер з патентної та винахідницької роботи 

2149.2 

22372 

  

Інженер з підводно-вибухових робіт 

2149.2 

22375 

  

67 

Інженер з підводно-технічних робіт 

2149.2 

22381 

  

1, 87 

Інженер з підготовки виробництва 

2149.2 

  

  

21 

Інженер з підготовки газу до транспортування 

2149.2 

  

  

  

Інженер з пожежної безпеки 

2149.2 

  

  

  

Інженер з пожежно-рятувальних робіт 

2149.2 

22396 

  

Інженер з проектування механізованих розробок 

2149.2 

  

  

  

Інженер з профілактичних робіт 

2149.2 

22408 

  

Інженер з ремонту 

2149.2 

22405 

  

87, 62 

Інженер з розрахунків та режимів 

2149.2 

  

  

  

Інженер з техногенно-екологічної безпеки 

2149.2 

22448 

  

87 

Інженер з транспорту 

2149.2 

  

  

  

Інженер з управління повітряним рухом 

2149.2 

  

  

  

Інженер з фізичного захисту (сфера використання ядерної енергії) 

2149.2 

22293 

  

1** 

Інженер з якості 

2149.2 

22260 

  

Інженер із впровадження нової техніки й технології 

2149.2 

22393 

  

Інженер із застосування авіації в галузях економіки 

2149.2 

22427 

  

Інженер із стандартизації 

2149.2 

  

  

  

Інженер із стандартизації та якості 

2149.2 

  

  

  

Інженер оперативно-рятувальної служби цивільного захисту 

2149.2 

22484 

  

87 

Інженер садово-паркового господарства 

2149.2 

  

  

62 

Інженер-дефектоскопіст 

2149.2 

22180 

  

67 

Інженер-диспетчер груповий 

2149.2 

22183 

  

67 

Інженер-диспетчер з руху флоту (у флоті) 

2149.2 

22209 

  

Інженер-дослідник 

2149.2 

22211 

  

Інженер-конструктор 

2149.2 

  

  

  

Інженер-конструктор машин та устаткування сільськогосподарського виробництва 

2149.2 

22214 

  

Інженер-контролер 

2149.2 

22216 

  

Інженер-лаборант 

2149.2 

  

  

18 

Інженер-матеріалознавець видавничо-поліграфічного виробництва 

2149.2 

22480 

  

Інженер-протезист 

2149.2 

22493 

  

1** 

Інженер-технолог 

2149.2 

  

  

68 

Інженер-технолог центру комунікації повідомлень 

2149.2 

22494 

  

Інженер-технолог-протезист 

2149.2 

23048 

  

Конструктор (інші галузі інженерної справи) 

2149.2 

23051 

  

Конструктор взуття 

2149.2 

23054 

  

Конструктор одягу 

2149.2 

  

Консультант (у певній галузі інженерної справи) 

2149.2 

  

  

  

Консультант із енергозбереження в будівлях 

2149.2 

  

  

  

Консультант із енергозбереження та енергоефективності 

2149.2 

  

  

  

Льотчик-космонавт 

2149.2 

20289 

  

Провідний інженер з об'єктивного контролю 

2149.2 

  

  

  

Професіонал із організації захисту інформації з обмеженим доступом 

2149.2 

  

  

  

Професіонал із організації інформаційної безпеки 

2149.2 

  

  

  

Розробник систем (крім комп'ютерів) 

2149.2 

  

  

18 

Технолог (видавничо-поліграфічне виробництво) 

2149.2 

  

  

18 

Технолог електронних мультимедійних видань 

2149.2 

  

  

18 

Технолог-видавець 

2149.2 

  

  

  

Фахівець (сфера захисту інформації) 

2149.2 

  

Фахівець з неруйнівного контролю 

2149.2 

  

  

  

Фахівець із забезпечення оперативно-рятувальних служб цивільного захисту 

2149.2 

  

  

  

Фахівець із цивільної оборони 

2149.2 

21226 

  

68 

Черговий з польотів 

2149.2 

21205 

  

Черговий по відділенню залізниці 

2149.2 

21187 

  

Черговий по метрополітену 

2149.2 

21199 

-  

  

Черговий по об'єднанню (промислового залізничного транспорту) 

2149.2 

21280 

  

Черговий служби руху 

2211.1 

  

  

  

Біолог-дослідник 

2211.1 

  

  

  

Генетик 

2211.1 

  

  

  

Іхтіолог-дослідник 

2211.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (біологія) 

2211.1 

23667 

  

Науковий співробітник (біологія) 

2211.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (біологія) 

2211.1 

  

  

  

Рибовод-дослідник 

2211.2 

20257 

  

25, 10 

Бактеріолог 

2211.2 

20275 

  

25 

Біолог 

2211.2 

  

  

  

Біотехнолог 

2211.2 

20276 

  

Біофізик 

2211.2 

  

  

  

Ботанік 

2211.2 

20583 

  

Геоботанік 

2211.2 

20608 

  

Гідробіолог 

2211.2 

  

  

  

Гістолог 

2211.2 

  

  

  

Дресирувальник морських тварин 

2211.2 

  

Еколог 

2211.2 

  

  

  

Експерт з екології 

2211.2 

  

  

5* 

Експерт-кінолог 

2211.2 

  

  

  

Ембріолог 

2211.2 

25491 

  

Ентомолог 

2211.2 

25494 

  

Ентофітопатолог 

2211.2 

22154 

  

Зоолог 

2211.2 

  

  

  

Імунолог 

2211.2 

22865 

  

Іхтіолог 

2211.2 

22868 

  

Іхтіопатолог 

2211.2 

  

  

  

Маммолог 

2211.2 

23618 

  

Міколог 

2211.2 

23619 

4, 25 

Мікробіолог 

2211.2 

  

  

  

Орнітолог 

2211.2 

24308 

  

Палеонтолог 

2211.2 

  

  

  

Паразитолог 

2211.2 

24647 

  

Рибовод 

2211.2 

  

  

  

Таксономіст 

2211.2 

  

  

  

Теріолог 

2211.2 

  

  

  

Цитолог 

2212.1 

  

  

  

Молодший науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.1 

23667 

-  

  

Науковий співробітник (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.1 

  

  

  

Науковий співробітник-консультант (патологія, токсикологія, фармакологія, фізіологія, епідеміологія) 

2212.2 

20278 

  

25, 10 

Біохімік 

2212.2 

25497 

  

Епідеміолог 

2212.2 

20389 

  

78 

Лікар-патологоанатом 

2212.2 

25069 

  

25 

Токсиколог 

2212.2 

25174 

  

25 

Фармаколог